Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 22.01.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni savjetnik za javne prihode i registraciju obveznika uplate doprinosa

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ekonomija - finansije - osiguranje, Pravo
Mjesto rada:
Vareš
Rok prijave:
22.01.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene
novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a na zahtjev
Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, Agencija za državnu službu Federacije BiH,
objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine

01. Stručni savjetnik za javne prihode i registraciju obveznika uplate doprinosa,
Kantonalni porezni ured Zenica, Porezna ispostava Vareš- 1(jedan)izvršilac


Opis poslova:
vrši provjeru i obradu poreznih prijava; podnosi obavijesti poreznim
obveznicima,podnosi izmjenjene porezne prijave i porezne prijave u ime poreznih obveznika koji
nisu podnijeli poreznu prijavu i razmatra prigovore poreznih obveznika na iste; priprema naloge
za plaćanje izvršnih poreznih obaveza; poduzima mjere prema poreznim obveznicima koji ne
izvršavaju ili neuredno izvršavaju porezne obaveze – izdaje prekršajne naloge, podnosi
zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka i izveštaje za eventualno počinjena krivična djela;
provjera i obrada prijava poreza po odbitku; rješava zahtjeve za povrat pogrešno uplaćenih
javnih prihoda i provodi potrebne zakonske procedure; provjerava i parafira dugovnu i potražnu
stranu na kartici poreznih obveznika za izdavanje poreznog uvjerenja; provjera i obrada
mjesečnog i godišnjeg izvještaja o ukupno isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima
poreznih obveznika; inicira inspekcijski nadzor u slučaju opravdane sumnje da porezni obveznik
ne prijavljuje porezne obaveze; priprema i daje podatke nadležnim organima o visini duga
poreznog obveznika radi prijave potraživanja u izvršnim postupcima i postupcima stečaja i
likvidaciji; registracija obveznika uplate doprinosa; obavjest o potrebi otklanjanja netačnih ili
nepotpunih podataka u prijavama sa upis; promjena podataka u JS po zahtjevu i službenoj
dužnosti;dostavljanje obavjesti o obavezi plaćanja duga dobrovoljnom obvezniku uplate
doprinosa; dostavljanje obavjesti o neizvršenoj uplati dugovanja nadležnim VBF; dostavljanje
obavjesti obveznicima uplate doprinosa o nepravilno obračunatom, neprijavljenom ili ne
plaćenim doprinosima; izdavanje naloga za plaćanje; provjera odjave osiguranja/osiguranika;
dostavljanje obavjesti podnosiocu zahtjeva i korisniku JS o promjeni podataka; izdavanje
uvjerenja iz JS; izvršava i sve druge poslove po nalogu šefa ispostave.
Pripadajuća osnovna neto plaća 1.359,47 KM.
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Zeničko-dobojski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji
Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene
Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:
Za poziciju: 01.
- VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se
vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja,
diploma visokog obrazovanja – pravne struke ili ekonomski fakultet,
- tri godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSSPrijavljivanje na konkurs:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca
Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici
Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme
(original ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u
prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton
Goražde, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika ( pozicije: 05.), a koji obavljaju poslove
namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz
prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je
diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.
godine), 2) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o
pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita
za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa, 3) dokaz o položenom stručnom
ispitu za namještenike.


NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće
u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja
pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim
rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne
dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od
pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje
su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu
Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči
Agencije.
Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi
Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o
ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.
Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje
ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 10/18 – prečišćeni tekst).
Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH:
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde
Ul.Kulovića br.7., 71000 Sarajevo – za poziciju 03., 04. i 07.
Odjeljenje Agencije za Zeničko - dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul.Kučkovići br.2., 72000 Zenica - za pozicije: 01.,02. i 05.
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko – sanski kanton
Ul.Alije Đerzeleza br.3., 77 Bihać - za poziciju: 06.
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Poreznoj upravi
Federacije Bosne i Hercegovine ”

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz
prijavni obrazac, ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova
iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:tri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare