Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 20.01.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine, raspisujeJAVNI OGLAS

za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika

u Ministarstvu finansija i trezora Bosne i Hercegovine1/01 Stručni saradnik za kadrovske i opšte poslove

1/02 Stručni saradnik za javne nabavke

1/03 Stručni savjetnik za izvještavanje

1/04 Viši stručni saradnik za bilateralne aranžmaneSEKTOR ZA PRAVNE, KADROVSKE, OPŠTE I FINANSIJSKE POSLOVE

Odsjek za kadrovske, opšte i zajedničke poslove

1/01 Stručni saradnik za kadrovske i opšte poslove

Opis poslova i radnih zadataka: Priprema i izrađuje prijedloge akata iz oblasti radnih odnosa koji se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti državnih službenika i zaposlenika, obavlja operativne poslove iz oblasti praćenja i upravljanja ljudskim potencijalima Ministarstva, priprema i izrađuje nacrte rješenja po zahtjevima zaposlenih, priprema konkursa za radna mjesta i prati njihovo provođenje u saradnji sa Agencijom za državnu službu, vrši operativne poslove vezano za ocjenjivanje zaposlenih, utvrđuje nacrte rješenja o formiranju komisija za obavljanje određenih poslova koji su zajednički za više izvršilaca ili organizacionih jedinica, obavlja poslove u vezi sa formiranjem komisija za vođenje disciplinskog postupka za povrede radne dužnosti službenika i zaposlenika, obavlja poslove na izradi prijedloga rješenja o prijemu, raspoređivanju, premještaju i prestanku radnog odnosa zaposlenika, priprema rješenja o plaćenom i neplaćenom dopustu, godišnjim odmorima, izdaje uvjerenja o činjenicama iz službene evidencije Ministarstva, organizira tehničke i opšte poslove koji se odnose na održavanje opreme, sredstava za rad i poslove zaštite na radu, izrađuje analize, izvještaje i informacije o stanju ljudskih potencijala u Ministarstvu i obavlja druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka. Za svoj rad odgovara pomoćniku ministra i šefu Odsjeka, kome podnosi izvještaj o radu.

Posebni uslovi: VSS - završen pravni fakultet; 1 godina radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; poznavanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).Odsjek za finansijsko-računovodstvene poslove

1/02 Stručni saradnik za javne nabavke

Opis poslova i radnih zadataka: Izrađuje godišnje planove nabavke opreme, potrošnog materijala i drugih materijalno-tehničkih sredstava i opreme te druge finansijsko-materijalne poslove, učestvuje u izradi prijedloga budžeta i rebalansa budžeta vezano za izradu planova nabavke po organizacionim jedinicama i po periodima, vodi računa o evidenciji i pravilnom i redovnom finansiranju nabavki, vodi finansijsko-računovodstvenu evidenciju posebnih projekata koji su stavljeni u nadležnost knjigovodstvenog obračuna i obuhvata od strane Ministarstva, učestvuje u izradi periodičnih obračuna i završnih računa, priprema i provođenje procedure javnih nabavki, roba, usluga i stepene radova u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama institucija BiH i drugim podzakonskim propisima, vodi knjigu narudžbenica, vrši distribuciju opreme, uredskog i drugog potrošnog materijala, organizira održavanje i servisiranje tehničkih uređaja, izrađuje potrebnu tendersku dokumentaciju i učestvuje u izradi nacrta ugovora za nabavku roba, usluga i stepene radova, priprema tekstove javnog oglašavanja za vršenje nabavki, daje upute tenderskim komisijama za provođenje procedura odabira najpovoljnijeg ponuđača u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, vrši kontakt sa Agencijom za javne nabavke i Uredom za razmatranje žalbi, sačinjava izvještaje o provedenim procedurama po Zakonu o javnim nabavkama BiH, obavlja poslove vezano za rashodovanje, prodaju, manjak i višak osnovnih sredstava i sitnog inventara, vrši sravnjivanje stanja po inventuri osnovnih sredstava, vodi računa o izmirenju obaveza i poreza za nabavke osnovnih sredstava i drugih usluga za potrebe Ministarstva, obavlja poslove vezano za realiziranje svih odluka popisnih komisija koje se odnose na osnovna sredstva i sitni inventar, vrši obračun amortizacije osnovnih sredstava i otpisa sitnog inventara, sarađuje sa Odsjekom za upravljanje informacionim sistemom u cilju uvođenja opreme savremenih informacionih tehnologija za potrebe svih državnih institucija uključenih u ISFU sistem, obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka. Za svoj rad odgovara pomoćniku ministra i šefu Odsjeka, kome podnosi izvještaj o radu.

Posebni uslovi: VSS - ekonomski ili pravni fakultet; 1 godina radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; poznavanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).SEKTOR ZA BUDŽET INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Odsjek za kontrolu izvršenja budžeta i izvještavanje

1/03 Stručni savjetnik za izvještavanje

Opis poslova i radnih zadataka: Obavlja najsloženije poslove za koje se traži visok stepen stručnosti i nezavisnosti u obavljanju poslova u Odsjeku, učestvuje u utvrđivanju metodologije izvještavanja, kreira potrebne dodatne izvještaje i daje upute o njihovom sadržaju i načinu popunjavanja, daje potrebna mišljenja i upute budžetskim korisnicima za sastavljanje finansijskih izvještaja, usaglašava sa budžetskim korisnicima dostavljene godišnje planove dinamike rashoda i namjenske strukture kapitalnih izdataka i programa posebnih namjena, prati izvršenje budžeta i zakonitost odluka budžetskih korisnika po svakoj budžetskoj stavci i predlaže preduzimanje odgovarajućih rješenja i mjera u skladu sa propisima, sačinjava pismene izvještaje, povremeno sačinjava procjene izvršenja budžeta, priprema izviještaje i zbirne analize o izvršenju budžeta institucija BiH (tromjesečni, polugodišnji, devetomjesečni i godišnji izvještaj), priprema izvještaja u skladu sa programskim budžetom, priprema izvještaje prema domaćim i stranim finansijskim institucijama, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka. Za svoj rad odgovara pomoćniku ministra i šefu Odsjeka, kome podnosi izvještaj o radu.

Posebni uslovi: VSS - ekonomski fakultet; 3 godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; poznavanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.298,63 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).SEKTOR ZA ODNOSE SA FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA

Odsjek za finansijske aranžmane sa međunarodnim finansijskim institucijama

1/04 Viši stručni saradnik za bilateralne aranžmane

Opis poslova i radnih zadataka: Obavlja odgovorne poslove u Odsjeku, priprema bilateralne finansijske aranžmane i ugovore, obavlja aktivnosti na izradi planova rada, vrši poslove saradnje sa ino-bankama u vezi finansiranja investicionih i drugih projekata u BiH, učestvuje u pripremi međunarodnih bilateralnih sporazuma i ugovora iz oblasti finansiranja, učestvuje u pregovorima o bilateralnim kreditima i aranžmanima, priprema prijedloge finansijskih aranžmana u oblasti bilateralnih odnosa i vrši analizu ekonomskih efekata njihove primjene, provodi aktivnosti pripreme programa korištenja izvora, priprema mišljenja u vezi bilateralnih aranžmana, aktivno prati postupak odobravanja i ratificiranja predloženih bilateralnih dokumenata pred nadležnim organima, obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka. Za svoj rad odgovara pomoćniku ministra i šefu Odsjeka, kome podnosi izvještaj o radu.

Posebni uslovi: VSS - ekonomski fakultet; 2 godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; poznavanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).Napomene za sve kandidate:

- Pored posebnih uslova navedenih u Javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.
- Kandidati ne smiju biti u sukobu interesa, odnosno nespojivosti, iz člana 16. stav (1) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.
- Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja.
- Za sprovođenje konkursne procedure po ovom Javnom oglasu formirat će se jedna (1) Komisija za izbor.

Potrebni dokumenti:

I Ovjerene kopije:

- univerzitetske diplome (nostrifikovane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) odnosno, za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu uz univerzitetsku diplomu i dodatak diplomi; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;
- uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);
- uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu odnosno javnom ispitu;
- potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;
- dokaza o traženom nivou znanja stranog jezika;
- dokaza o traženom nivou znanja rada na računaru.

II Svojeručno potpisan:

- popunjen obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti u prostorijama Agencije za državnu službu BiH ili na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta Javnog oglasa, isti samo olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.

Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:
- Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima. Iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija.
- U pogledu dokazivanja državljanstva ne treba dostavljati ličnu kartu, nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno uvjerenje starije od šest mjeseci.
- U pogledu dokazivanja stručnog upravnog ispita, odnosno javnog ispita ne dostavljati uvjerenja stručnih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o položenom ispitu za sudiju za prekršaje i sl.
- U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu koja dokazuje samo radni staž, te ne može biti dokaz za radno iskustvo; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore, rješenje ili odluku o zasnivanju radnog odnosa - isti dokazuju samo početak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, rješenje ili odluku o prestanku radnog odnosa - dokazuju samo momenat prestanka radnog angažmana i sl. budući da ista iz navedenih razloga ne mogu biti valjan dokaz o radnom iskustvu. Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sljedeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.
- U pogledu dokazivanja nivoa znanja stranog jezika i rada na računaru ne dostavljati: potvrdu ili uvjerenje pravnog lica ili ustanove gdje je lice bilo u radnom odnosu, jer ista nisu registrovana za obavljanje te djelatnosti, te kao takvi dokazi nisu valjani.
- Nepotpisan, nepopunjen, ispravljen ili izmijenjen prijavni obrazac.
Dodatni dokumenti koji se dostavljaju naknadno:

- Kandidati koji budu uspješni na pismenom dijelu stručnog ispita obavezni su na usmeni dio stručnog ispita (intervju) donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), koje se ne dostavlja zajedno sa drugim dokumentima, u protivnom neće moći pristupiti istom. Iznimno, a u slučaju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi traženo uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do momenta preuzimanja dužnosti, u suprotnom skida se s liste uspješnih kandidata.
- Izabrani (postavljeni/imenovani) kandidat dužan je instituciji Bosne i Hercegovine dostaviti, u skladu sa članom 22. tačka d) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, uvjerenje o radnoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje), kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih ovim položajem.
Javni konkurs se sprovodi u skladu sa Odlukom o načinu polaganja javnog i stručnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 96/07, 43/10 i 103/12) - (u daljem tekstu Odluka) i Pravilnikom o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua („Službeni glasnik BiH“, broj. 63/16), kojim je uveden Okvir kompetencija. Kandidati koji nemaju položen stručni (upravni) ispit, prije pristupanja stručnom ispitu će polagati javni ispit u skladu sa Odlukom. Javni ispit na kome je kandidat zadovoljio važi samo za konkretan javni konkurs, o čemu se ne izdaje uvjerenje, a na kandidata koji bude postavljen na radno mjesto primjenjuju se član 56. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13) i član 12. Odluke.

Kandidati koji su od momenta podnošenja prijave na konkurs do dana održavanja javnog ispita položili stručni upravni ispit ili javni ispit, ispit opšteg znanja, odnosno ispit koji odgovara pobrojanim ispitima, tj. koji nisu u obavezi polagati javni ispit u skladu sa odredbama člana 13. Odluke, dužni su obavijestiti Agenciju o istom najkasnije do zakazanog termina održavanja javnog ispita, a dokaz o navedenom trebaju neposredno dostaviti Agenciji (ne slati putem pošte), isključivo do početka termina pismenog dijela stručnog ispita. U slučaju da se kandidat ne odazove pozivu na javni ispit, a ne priloži traženi dokaz do pismenog dijela stručnog ispita smatrat će se da je odustao od svoje prijave na navedeni konkurs.

Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje javnog ispita utvrđeni su Programom polaganja javnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 28/08 i 18/12).

Sva tražena dokumenta, osim uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka koje se dostavlja na intervju, treba dostaviti najkasnije do 20.01.2017. godine, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:

Agencija za državnu službu BiH

„Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu finansija i trezora Bosne i Hercegovine“

71000 Sarajevo, Trg Bosne i Hercegovine 1

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare