Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 08.12.2016. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni savjetnik za imovinskopravne poslove

- dana
Poslodavac:
Vlada Brčko Distrikta
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Brčko
Rok prijave:
08.12.2016.

O poslu

Opis radnog mjesta: Broj predmeta: 33-003201/16
Broj akta: 02-0024AK-0002/16
Datum, 30.11.2016. godine
Mjesto, Brčko
Na osnovu ĉlana 34. Zakona o državnoj službi u organima javne uprave Brĉko distrikta BiH („Službeni glasnik Brĉko distrikta BiH“, broj: 09/14 i 37/15) i Odluke o izmjeni Odluke o raspisivanju javnih konkursa, broj predmeta: 33-000534/16, broj akta: 01.1-0100DA-063/16 od 7. 11. 2016. godine, Odjeljenje za struĉne i administrativne poslove – Pododjeljenje za ljudske resurse r a s p i s u j e
JAVNI KONKURS
za prijem u radni odnos
NA NEODREĐENO VRIJEME U
I. ODJELjENjU ZA PROSTORNO PLANIRANjE I IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE
1. Tehnički sekretar
Opis posla radnog mjesta i odgovornosti:
- prati planirane aktivnosti i redovno izvještava šefa Odjeljenja o predstojećim obavezama,
- prijem, evidentiranje i otprema službene pošte šefa Odjeljenja,
- najava prijema stranaka kod šefa Odjeljenja,
- aranžiranje prostora za održavanje sastanaka koje organizuje šef Odjeljenja,
- obavljanje drugih administrativno-tehniĉkih poslova po nalogu šefa Odjeljenja.
Kvalifikacija za radno mjesto:
- steĉena diploma srednjeg obrazovanja – IV. stepen, gimnazija ili upravni tehniĉar ili ekonomski tehniĉar,
- šest mjeseci radnog iskustva nakon sticanja navedene srednje struĉne spreme,
- položen ispit za rad u organima uprave ili ispit položen na bilo kojem nivou vlasti pred nadležnim organima u Bosni i Hercegovini, u skladu s odredbama Zakona o državnoj službi u organima javne uprave Brĉko distrikta Bosne i Hercegovine,
- poznavanje rada na raĉunaru (WORD, EXCEL, internet i elektronska pošta).
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
Platni razred: IV5 (mjeseĉna neto plata 816,58 KM).
Pododjeljenje za imovinskopravne poslove
2. Stručni savjetnik za imovinskopravne poslove
Opis poslova radnog mjesta i odgovornosti:
- provodi postupak eksproprijacije nekretnina i izraĊuje nacrte rješenja o eksproprijaciji nekretnina i nacrte zakljuĉaka,
- provodi postupak raspravljanja imovinskih odnosa nastalih uzurpacijom zemljišta i izraĊuje nacrte rješenja o uzurpaciji i nacrte zakljuĉaka,
- donosi zakljuĉke za ĉije je donošenje ovlašten u postupcima koje provodi,
- uĉestvuje u pripremi nacrta zakona i podzakonskih akata iz djelokruga rada Pododjeljenja,
- saraĊuje s drugim organima javne uprave u obavljanju poslova iz djelokruga rada Pododjeljenja,
- priprema informacije, podatke i izvještaje iz djelokruga rada Pododjeljenja,
- obavlja i druge poslove po nalogu šefa Pododjeljenja i šefa Odjeljenja.
2
Kvalifikacija za radno mjesto:
- steĉena diploma visokog obrazovanja u trajanju najmanje ĉetiri godine, odnosno visoka struĉna sprema (VSS), VII/1 koeficijent obrazovanja, minimalno 240 ECTS bodova, diplomirani pravnik,
- tri godine radnog iskustva nakon sticanja navedene visoke struĉne spreme,
- položen ispit za rad u organima uprave ili ispit položen na bilo kojem nivou vlasti pred nadležnim organima u Bosni i Hercegovini, u skladu s odredbama Zakona o državnoj službi u organima javne uprave Brĉko distrikta Bosne i Hercegovine,
- poznavanje rada na raĉunaru (WORD, EXCEL, internet i elektronska pošta).
Broj izvršilaca: 1 (jedan) Platni razred: VIII3 (mjeseĉna neto plata 1.822,77 KM). NA NEODREĐENO VRIJEME U II. ODJELjENjU ZA PRIVREDNI RAZVOJ, SPORT I KULTURU
1. Stručni savjetnik za kapitalne investicije – graĎevinskog smjera
Opis poslova radnog mjesta i odgovornosti:
- vodi evidenciju planiranih kapitalnih projekata,
- saraĊuje s organima uprave koji su nadležni za izvršavanje kapitalnih projekata,
- saraĊuje s nadzornim organima i izvještava šefa o realizaciji kapitalnih projekata,
- saĉinjava tehniĉku specifikaciju o izvoĊenju radova koji su predmet nabavke,
- priprema standardnu tendersku dokumentaciju s ciljem realizacije projekata iz kapitalnog budžeta Odjeljenja,
- prati realizaciju kapitalnog budžeta,
- savjetuje šefa Odjeljenja o tehniĉkim pitanjima koja se jave tokom priprema tendera za javne nabavke radova i usluga kapitalnih projekata, a koja za investitora vrše lica iz drugih odjeljenja u službi pripreme tehniĉke specifikacije i predmjera radova i drugih tehniĉkih uslova za javnu nabavku usluga,
- savjetuje šefa o tehniĉkim pitanjima koja se jave tokom realizacije izvoĊenja radova i usluga, a koja za investitora vrše lica iz dugih odjeljenja u službi struĉnog nadzora,
- uĉestvuje u radu komisije u postupku javnih nabavki radova i usluga kapitalnih projekata u ime investitora, kao privremeni ĉlan,
- provodi postupke dobijanja lokacijskih uslova, odobrenja za graĊenje i druge neophodne dokumentacije,
- pokreće postupak kod nadležnog organa za tehniĉki prijem objekta,
- organizuje arhiviranje tehniĉke dokumentacije do tehniĉkog prijema objekta koju nadzorni organ predaje investitoru nakon izvršene primopredaje radova po fazama,
- saĉinjava tehniĉku specifikaciju o izvoĊenju radova koji su predmet nabavke,
- priprema standardnu tendersku dokumentaciju s ciljem realizacije projekata iz kapitalnog budžeta Odjeljenja,
- prati realizaciju kapitalnog budžeta,
- za svoj rad je odgovoran šefu Odjeljenja,
- obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odjeljenja.
Kvalifikacija za radno mjesto:
- steĉena diploma visokog obrazovanja u trajanju najmanje ĉetiri godine, odnosno visoka struĉna sprema (VSS), VII/1 koeficijent obrazovanja, minimalno 240 ECTS bodova, diplomirani inženjer graĊevine,
- tri godine radnog iskustva nakon sticanja navedene visoke struĉne spreme,
- položen ispit za rad u organima uprave ili ispit položen na bilo kojem nivou vlasti pred nadležnim organima u Bosni i Hercegovini, u skladu s odredbama Zakona o državnoj službi u organima javne uprave Brĉko distrikta BiH,
- poznavanje rada na raĉunaru (WORD, EXCEL, internet i elektronska pošta).
Broj izvršilaca: 1 (jedan) Platni razred: VIII2 (mjeseĉna neto plata 1.693,49 KM).
3
Pododjeljenje za turizam, kulturu i sport
2. Kustos Umjetničke galerije
Opis poslova radnog mjesta i odgovornosti:
- odgovoran je za struĉno voĊenje Umjetniĉke galerije,
- materijalno je odgovoran za fundus Umjetniĉke galerije i vodi brigu o uskladištenju, opremi i obnovi fundusa Umjetniĉke galerije,
- organizuje izložbe u prostoru Umjetniĉke galerije,
- dežura za vrijeme trajanja izložbi s ciljem oĉuvanja i prezentacije eksponata za koje je materijalno i finansijski odgovoran,
- organizuje i vodi slikarsku školu u okviru Galerije,
- vodi i materijalno odgovara za fundus prodajne galerije slika,
- za svoj rad je odgovoran šefu Odjeljenja i šefu Pododjeljenja,
- obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odjeljenja i šefa Pododjeljenja.
Kvalifikacija za radno mjesto:
- steĉena diploma visokog obrazovanja u trajanju najmanje ĉetiri godine, odnosno visoka struĉna sprema (VSS), VII/1 koeficijent obrazovanja, minimalno 240 ECTS bodova, profesor likovne umjetnosti ili slikar ili kipar,
- jedna godina radnog iskustva nakon sticanja navedene visoke struĉne spreme,
- položen ispit za rad u organima uprave ili ispit položen na bilo kojem nivou vlasti pred nadležnim organima u Bosni i Hercegovini, u skladu s odredbama Zakona o državnoj službi u organima javne uprave Brĉko distrikta BiH,
- poznavanje rada na raĉunaru (WORD, EXCEL, internet i elektronska pošta).
Broj izvršilaca: 1 (jedan) Platni razred: VII5 (mjeseĉna neto plata 1.367,08 KM).
3. Voditelj etnoarheološke zbirke – muzeja
Opis poslova radnog mjesta i odgovornosti:
- odgovoran je za struĉno voĊenje etnoarheološke zbirke – muzeja,
- materijalno je odgovoran za fundus etnoarheološke zbirke – muzeja i vodi brigu o uskladištenju, opremi i obnovi fundusa etnoarheološkog muzeja,
- organizuje postavke etnoarheološke zbirke – muzeja,
- dežura u vrijeme trajanja postavki s ciljem oĉuvanja i prezentacije eksponata za koje je materijalno i finansijski odgovoran,
- za svoj rad je odgovoran šefu Odjeljenja i šefu Pododjeljenja,
- obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odjeljenja i šefa Pododjeljenja.
Kvalifikacija za radno mjesto:
- steĉena diploma visokog obrazovanja u trajanju najmanje ĉetiri godine, odnosno visoka struĉna sprema (VSS), VII/1 koeficijent obrazovanja, minimalno 240 ECTS bodova, društveni smjer etnologije ili arheologije,
- tri godine radnog iskustva nakon sticanja navedene visoke struĉne spreme,
- položen ispit za rad u organima uprave ili ispit položen na bilo kojem nivou vlasti pred nadležnim organima u Bosni i Hercegovini, u skladu s odredbama Zakona o državnoj službi u organima javne uprave Brĉko distrikta BiH,
- poznavanje rada na raĉunaru (WORD, EXCEL, internet i elektronska pošta).
Broj izvršilaca: 1 (jedan) Platni razred: VIII1 (mjeseĉna neto plata 1.564,22 KM).
4. Bibliotekar
Opis poslova radnog mjesta i odgovornosti:
- struĉna obrada knjiga,
- struĉna obrada periodike – rad u informativno-pozajmnoj službi – rad u ĉitaonici,
- organizovanje priredbi, izložbi, promocija knjiga, držanje oglednih ĉasova,
- rad s djecom,
- katalogizacija i odreĊivanje CIP-a novim izdanjima,
4
- za svoj rad je odgovoran šefu Odjeljenja i šefu Pododjeljenja,
- obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odjeljenja i šefa Pododjeljenja.
Kvalifikacija za radno mjesto:
- steĉena diploma visokog obrazovanja u trajanju najmanje ĉetiri godine, odnosno visoka struĉna sprema (VSS), VII/1 koeficijent obrazovanja, minimalno 240 ECTS bodova, profesor srpskog ili hrvatskog ili bosanskog jezika ili diplomirani bibliotekar,
- jedna godina radnog iskustva nakon sticanja navedene visoke struĉne spreme,
- položen ispit za rad u organima uprave ili ispit položen na bilo kojem nivou vlasti pred nadležnim organima u Bosni i Hercegovini, u skladu s odredbama Zakona o državnoj službi u organima javne uprave Brĉko distrikta BiH,
- položen ispit iz oblasti bibliotekarstva,
- poznavanje rada na raĉunaru (WORD, EXCEL, internet i elektronska pošta).
Broj izvršilaca: 1 (jedan) Platni razred: VII6 (mjeseĉna neto plata 1.408,01 KM).
5. Stručni referent za administrativne poslove
Opis poslova radnog mjesta i odgovornosti:
- radi sve administrativne poslove Pododjeljenja,
- vodi priruĉno skladište,
- trebuje ulaznice, vrši ovjeru i razduženje istih,
- priprema ulaznice za prodaju,
- radi kao biletar,
- radi izvještaje o prodaji ulaznica,
- materijalno i finansijski je odgovoran za preuzeta sredstva,
- priprema pozornicu i salu za odvijanje programa,
- za svoj rad je odgovoran šefu Odjeljenja i šefu Pododjeljenja,
- obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odjeljenja i šefa Pododjeljenja.
Kvalifikacija za radno mjesto:
- steĉena diploma srednjeg obrazovanja – IV. stepen, društveni ili tehniĉki smjer,
- šest mjeseci radnog iskustva nakon sticanja navedene srednje struĉne spreme,
- položen ispit za rad u organima uprave ili ispit položen na bilo kojem nivou vlasti pred nadležnim organima u Bosni i Hercegovini, u skladu s odredbama Zakona o državnoj službi u organima javne uprave Brĉko distrikta BiH,
- poznavanje rada na raĉunaru (WORD, EXCEL, internet i elektronska pošta).
Broj izvršilaca: 1 (jedan) Platni razred: IV5 (mjeseĉna neto plata 816,58 KM).
6. Radnik na odrţavanju opreme i objekata sportskih sala
Opis poslova radnog mjesta i odgovornosti:
- održava prostorije za koje je rasporeĊen,
- radi na održavanju opreme i objekata,
- vodi propisanu evidenciju o korisnicima prostorija i naĉinu korištenja istih,
- za svoj rad je odgovoran šefu Odjeljenja i šefu Pododjeljenja,
- obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odjeljenja i šefa Pododjeljenja.
Kvalifikacija za radno mjesto:
- potrebna je srednja struĉna sprema (SSS), odnosno srednje obrazovanje – III. stepen ili kv., tehniĉki smjer,
- devet mjeseci radnog iskustva nakon sticanja navedene srednje struĉne spreme.
Broj izvršilaca: 1 (jedan) Platni razred: I6 (mjeseĉna neto plata 495,55 KM). Kandidati koji su zainteresovani za prijem u radni odnos po raspisanom javnom konkursu dužni su podnijeti prijavu u propisanom roku, a materijalno i kriviĉno su odgovorni za taĉnost podataka navedenih u prijavi.
Pravo prijave na Konkurs imaju kandidati koji, pored navedenih posebnih uslova (Kvalifikacija za radno mjesto), moraju ispunjavati sljedeće opće uslove za zasnivanje radnog odnosa: da je državljanin
5
BiH, da je punoljetan, da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova upražnjenog radnog mjesta, da se protiv njega ne vodi kriviĉni postupak za sva kriviĉna djela, osim za kriviĉna djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja, da se na njega ne odnosi ĉlan IX stav (1) Ustava BiH, da u posljednje 3 (tri) godine (poĉevši od dana objavljivanja Konkursa) nije otpušten iz državne službe u institucijama BiH, odnosno entiteta i Distrikta, usljed pravosnažno izreĉene disciplinske mjere. Potpisana prijava na Javni konkurs dostavlja se liĉno u zgradu Vlade Brĉko distrikta BiH – Bulevar mira br. 1, šalter broj 6 ili 7, a putem pošte prijave treba slati na adresu: VLADA BRĈKO DISTRIKTA BiH – ODBOR ZA ZAPOŠLjAVANjE – Bulevar mira br. 1, najkasnije do 8. 12. 2016. godine do 15.00 sati.
Obrazac prijave može se preuzeti na infopultu u zgradi Vlade Brĉko distrikta BiH i na web stranici Vlade Brĉko distrikta BiH (www.bdcentral.net). Nepravovremeno prispjele prijave neće biti razmatrane. Konkurs je otvoren od dana objavljivanja na web stranici Vlade Brĉko distrikta BiH i traje do 8. 12. 2016. godine. NAPOMENA
- Selektovani kandidati s kojim će se obavljati testiranje/intervju o datumu, mjestu i terminu ISKLjUČIVO SE OBAVJEŠTAVAJU PUTEM SLUŢBENE INTERNET STRANICE Vlade Brĉko distrikta BiH (www.bdcentral.net).
- U skladu s ĉlanom 39. stav (2) Zakona o državnoj službi u organima javne uprave Brĉko distrikta BiH („Službeni glasnik Brĉko distrikta BiH“, broj 09/14 i 37/15), kandidati za radna mjesta koji nemaju položen ispit za rad u organima uprave mogu ravnopravno konkurisati i biti izabrani kao i kandidati koji imaju položen ispit, uz obavezu da u roku od šest mjeseci od dana sticanja uslova za polaganje ispita polože ispit za rad u organima uprave.
Za diplome koje su stečene u inostranstvu nakon 6. 4. 1992. godine, potrebna je nostrifikacija. Potpisana prijava koja se podnosi vaţi samo za navedeni konkurs. Nakon obavještenja Odbora za zapošljavanje o izboru kandidata, izabrani kandidati dostavljaju dokumente kojim dokazuju taĉnost podataka kojim se potvrĊuje ispunjavanje općih i posebnih uslova (Kvalifikacija za radno mjesto). Sve informacije u vezi s Konkursom mogu se dobiti u Odjeljenju za struĉne i administrativne poslove – Pododjeljenju za ljudske resurse, na telefonskom broju 049 / 240-655. sadržaj Konkursa pripremila: __________________________ Ljiljana Haseljić, dipl. ecc. šefica Pododjeljenja za ljudske resurse __________________________ Arijana Ćulibrk, dipl. pravnik v.d. šefa Odjeljenja za stručne i administrativne poslove ______________________________ Alma Kaloper, dipl. ecc.
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Distrikt Brčko regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:tri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare