Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 07.11.2016. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine TK" br. 12/10 i 1/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona, objavljujeJAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta rukovodećeg i ostalih državnih službenika u
Ministarstvu finansija Tuzlanskog kantona
4 / 430
I. Rukovodeći državni službenik:

I/01. Glavni interni revizor - 1 (jedan) izvršilacII. Ostali državni službenici:

II/01.Interni revizor-stručni savjetnik -1 (jedan) izvršilac
II/02.Budžetski inspektor -1 (jedan) izvršilac
II/03.Stručni savjetnik za planiranje budžeta -1 (jedan) izvršilac
II/04.Stručni savjetnik-kontrolor računovodstvene dokumentacije -1 (jedan) izvršilac
II/05.Stručni savjetnik-glavni knjigovođa -1 (jedan) izvršilac
II/06.Stručni savjetnik za finansijsko pravo i pravne poslove -1 (jedan) izvršilac
II/07.Stručni saradnik za planiranje budžeta -1 (jedan) izvršilac
II/08.Stručni saradnik-bilansist -1 (jedan) izvršilac

I/01. Opis poslova: neposredno rukovodi Odjeljenjem i organizira vršenje poslova iz djelokruga Ureda; donosi pojedinačne i opće akte za koje je zakonom i drugim propisima ovlašten i u skladu sa zakonom i drugim propisima; odlučuje o pravima, dužnostima i odgovornostima državnih službenika i namještenika u Odjeljenju iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim odnosima; obavlja najsloženije poslove interne revizije; odgovoran je za izvršavanje poslova iz djelokruga rada Odjeljenja, osigurava zakonitost, transparentnost, javnost, odgovornost, ekonomičnost i nepristrasnost rada interne revizije; u saradnji sa rukovodiocem organizacije usaglašava godišnji program i plan vršenja interne revizije; procjenjuje adekvatnost i efikasnost sistema finansijskog upravljanja i kontrole nakon prikupljene dokumentacije od internih revizora - stručnih savjetnika i saradnika, u smislu: 1.identifikacije rizika, ocjene rizika i upravljanja rizikom od menadžmenta, 2.ispunjavanje zadataka i postavljanja definisanih ciljeva organizacije, 3.ekonomične, efikasne i djelotvorne upotrebe resursa, 4.usklađenost s uspostavljenim politikama, procedurama, zakonima i regulativama, 5.čuvanje sredstava organizacije od gubitaka kao rezultata svih vidova neispravnosti; 6.integriteta i vjerodostojnosti informacija, računa i podataka, uključujući procese internog i eksternog izvještavanja; inicira i posebne zadatke konsultantske prirode koje se odnosi na internu reviziju, a koji nisu obuhvaćeni godišnjim planom interne revizije u okviru korisnika; koordinira aktivnosti na realizaciji Programa i planova rada interne revizije, priprema godišnje, kvartalne i mjesečne planove i izvještaje o radu Interne revizije; odlučuje o ocjenjivanju rada uposlenika u Odjeljenju; sarađuje sa rukovodiocima drugih kantonalnih organa (ministarstava i drugih budžetskih korisnika); daje prijedloge i mišljenja na nacrte zakona i podzakonskih akata koji uređuju finansijsko-računovodstveno poslovanje i pripremi bližih propisa o uspostavi internih kontrola i interne revizije; priprema stručna mišljenja i pojašnjenja iz djelokruga interne revizije; nakon prikupljene dokumentacije od internih revizora - stručnih savjetnika i saradnika prati i analizira stanja i pojave u određenoj oblasti - djelatnosti budžetskih korisnika, nakon analize konstatuje zapažanja sa prijedlogom mjera za postupanje; vrši i druge poslove po nalogu ministra ili sekretara u odsutnosti ministra, te poslove po posebnim zahtjevima Vlade ili Premijera Tuzlanskog kantona i Skupštine Tuzlanskog kantona, ali isključivo one koji su u vezi poslova interne revizije; uključenost u druge poslove u organizaciji može imati samo savjetodavni karakter i ne može učestvovati u procesima koji mogu biti predmetom revidiranja; za svoj rad odgovara Ministru finansija.

II/01. Opis poslova: obavlja najsloženije poslove interne revizije planiranja, izvršavanja, analize i izvještavanja u okviru budžetskog poslovanja kantona; poslove interne revizije obavlja u skladu sa usvojenim standardima interne revizije, Pravilnikom o internoj reviziji korisnika budžetskih sredstava Tuzlanskog kantona i bližim procedurama Odjeljenja za internu reviziju sa težištem na utvrđivanju zakonske, formalne i suštinske ispravnosti postupaka, radnji i dokumentacione osnove u procesu budžetskog poslovanja kantona; prikuplja dokumentaciju na licu mjesta za procjenu adekvatnosti i efikasnosti sistema finansijskog upravljanja i kontrole iz svog djelokruga rada, u smislu: 1.identifikacije rizika, ocjene rizika i upravljanja rizikom od menadžmenta, 2.ispunjavanje zadataka i postavljanja definisanih ciljeva organizacije, 3.ekonomične, efikasne i djelotvorne upotrebe resursa, 4.usklađenost s uspostavljenim politikama, procedurama, Zakonima i regulativama, 5.čuvanje sredstava organizacije od gubitaka kao rezultata svih vidova neispravnosti; 6.integriteta i vjerodostojnosti informacija, računa i podataka, uključujući procese internog i eksternog izvještavanja; učestvuje u izradi godišnjeg programa i plana vršenja interne revizije budžetskih korisnika; vrši neposredan uvid, kontrolu i obradu prikupljenih podataka i dokumentacije od budžetskih korisnika; sačinjava prednacrt izvještaja o izvršenoj internoj reviziji budžetskog korisnika sa zapažanjima u smislu utvrđenih nedostataka u poslovanju budžetskog korisnika iz svog djelokruga rada; odgovoran je rukovodiocu za istinitost i vjerodostojnost zapažanja sačinjenih na osnovu uvida u pregledanu i analiziranu dokumentaciju i nacrta izvještaja koje podnosi; sačinjava i rukovodiocu dostavlja nacrt i finalni revizorski izvještaj na odobravanje; uključenost u druge poslove u organizaciji može imati samo savjetodavni karakter i ne može učestvovati u procesima koji mogu biti predmetom revidiranja; odgovoran je za permanentno praćenje zakonskih propisa; obavlja i druge poslove po nalogu Glavnog internog revizora, ali isključivo one koji su u vezi poslova interne revizije.

II/02. Opis poslova: obavlja poslove koji se odnose na budžetsko-inspekcijski nadzor po nalogu glavnog budžetskog inspektora; utvrđuje da li se budžetska sredstva koriste zakonito, namjenski i blagovremeno; predlaže korektivne mjere radi zaustavljanja nepravilnosti i prevara kao što su zloupotreba budžetskih sredstava, pogrešno planiranje i upravljanje sredstvima; predlaže mjere za sprečavanje nastanka štetnih posljedica u budžetu kao i mjera za otklanjanje štete nanesene budžetu; prati zakone i druge propise kojim se uređuju pitanja zakonitosti, pravovremenosti i namjenskog korištenja budžetskih sredstava; poduzima sve potrebne upravne i druge mjere u skladu sa nadležnostima i zakonskim propisima; obavlja poslove nadzora finansijskih i računovodstvenih dokumenata nadležnih ministarstava i budžetskih korisnika u skladu sa propisanim procedurama i pravilima, s ciljem sprečavanja nastupanja štetnih posljedica zbog nedostataka i nepravilnosti u primjeni zakona i drugih propisa; obavlja finansijsku kontrolu osnovanosti i dokumentovanosti trošenja budžetom odobrenih sredstava u tekućoj budžetskoj godini, a sve u cilju da bi vladini programi postigli namjeravane rezultate i da su programi zaštićeni od gubitaka, prevare, nenamjenskog trošenja sredstava i lošeg upravljanja; priprema izvještaje o okončanom postupku budžetsko-inspekcijskog nadzora i dostavlja glavnom budžetskom inspektoru; redovno upoznaje glavnog budžetskog inspektora o stanju i problemima u vezi vršenja poslova budžetskog inspektora, predlaže preduzimanje potrebnih mjera u cilju otklanjanja problema; izvršava i druge poslove po nalogu glavnog budžetskog inspektora; za svoj rad odgovara glavnom budžetskom inspektoru.

II/03. Opis poslova: priprema tekući budžetski zahtjev i smjernice korisnicima za izradu Budžeta; analizira zahtjeve korisnika Budžeta i predlaže rješenja; priprema odluke o unutrašnjim preraspodjelama rashoda u skladu sa Zakonom o izvršavanju budžeta; priprema odluke o usmjeravanju neplaniranih donacija i grantova u skladu sa Zakonom o izvršenju budžeta; priprema, instrukcije br.1 za izradu Dokumenta okvirnog budžeta; izrađuje Dokument okvirnog Budžeta za trogodišnji period i učestvuje u izradi smjernica ekonomske i fiskalne politike; sačinjava analize i izvještaje, informacije i druge stručne i analitičke materijale na osnovu odgovarajućih podataka; vrši prikupljanje, evidenciju i obradu svih podataka potrebnih za planiranje budžeta kantona; redovno usmeno i pismeno upoznaje Pomoćnika ministra za planiranje budžeta, o problemima koji postoje u vršenju poslova i predlaže mjere za njihovo rješavanje; daje mišljenja na u pogledu finansijskih sredstava u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata; daje mišljenja u pogledu korištenja tekuće rezerve u skladu sa Zakonom o izvršenju budžeta; provodi izvršavanje zakona u oblasti planiranja budžeta; učestvuje u postupcima javnih nabavki koje provodi Ministarstvo finansija; podnosi izvještaj o svom radu Pomoćniku ministra; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

II/04. Opis poslova: izrada izvještaja i informacija o izvršenim knjiženjima; učestvuje u izradi godišnjeg obračuna budžetskih korisnika za koje Ministarstvo finansija vrši unos i obradu podataka u knjigovodstvu; vrši kontrolu dokumentacije koja dolazi na knjiženje od budžetskih korisnika za koje Ministarstvo finansija vrši unos podataka u ISF-u sistem; vrši likvidaciju dokumentacije koja dolazi na knjiženje od budžetskih korisnika za koje Ministarstvo finansija vrši unos podataka u ISF-u sistem; vrši usaglašavanje obaveza i potraživanja sa povjeriocima i dužnicima; vrši stručnu koordinaciju između službe računovodstva i Kantonalnog pravobranilaštva za dio računovodstvene dokumentacije; vrši stručnu obradu računovodstvenih podataka o obavezama i potraživanjima za koje se vode sudski postupci; učestvuje u izradi analitičkih i drugih materijala po propisanoj metodologiji za izradu obračuna za budžetske korisnike; vrši kontrolu unešenih transakcija u pomoćnu i Glavnu knjigu; učestvuje u postupcima javnih nabavki koje provodi Ministarstvo finansija; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

II/05. Opis poslova: transfer unešenih transakcija iz pomoćnih u Glavnu knjigu; vrši analizu knjigovodstvenih kartica radi provjere realnosti knjigovodstvenih stanja i usklađuje stanja po svim obavezama i potraživanjima; sarađuje i razmjenjuje podatke sa ostalim izvršiocima poslova u okviru službe; priprema periodični i završni obračun; stara se o ispravnom čuvanju dokumentacije; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca; izrađuje godišnje obračune za ministarstva za koje Ministarstvo finansija vodi računovodstvo; izrađuje periodične izvještaje za ministarstva za koje Ministarstvo finansija vodi računovodstvo; vrši kontrolu unesenih podataka u Glavnu knjigu i izrađuje izvještaje na bazi podataka iz Glavne knjige.

II/06. Opis poslova: daje stručna mišljenja o prijedlozima ugovora i drugih akata po pitanju usklađenosti sa pravnim sistemom; izrađuje pojedinačna akta koja se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti službenika i namještenika Ministarstva u vezi radnog odnosa; vodi upravni postupak u prvostepenom upravnom postupku u predmetima povrata više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda; izrađuje stručne i analitičke materijale na osnovu podataka o povratima više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda; priprema i poduzima mjere i radnje za pitanja koji služe za izradu pravnih propisa u oblasti javnih prihoda; učestvuje u postupcima javnih nabavki koje provodi Ministarstvo finansija; obavlja druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

II/07. Opis poslova: priprema tekući budžetski zahtjev i smjernice korisnicima za izradu Budžeta; analizira zahtjeve korisnika Budžeta i predlaže rješenja; priprema odluke o unutrašnjim preraspodjelama rashoda u skladu sa Zakonom o izvršavanju budžeta; priprema odluke o usmjeravanju neplaniranih donacija i grantova u skladu sa Zakonom o izvršenju budžeta; priprema, instrukcije br.1 za izradu Dokumenta okvirnog budžeta; izrađuje Dokument okvirnog Budžeta za trogodišnji period i učestvuje u izradi smjernica ekonomske i fiskalne politike; sačinjava analize i izvještaje, informacije i druge stručne i analitičke materijale na osnovu odgovarajućih podataka; vrši izradu analitičkih i drugih materijala potrebnih za planiranje budžeta Kantona; redovno usmeno i pismeno upoznaje Pomoćnika ministra za planiranje budžeta, o problemima koji postoje u vršenju poslova i predlaže mjere za njihovo rješavanje; podnosi izvještaj o svom radu Pomoćniku ministra; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

II/08. Opis poslova: izrada izvještaja i informacija iz Glavne i pomoćne knjige; pregled i kontrola odgovarajućih registara iz pomoćne i Glavne knjige; saradnja sa korisnicima budžeta u pogledu ispravke greške u pomenutim registrima; kontrola unešenih transakcija u pomoćne knjige i Glavnu knjigu Trezora; povlači i vrši kontrolu izvještaja iz Glavne i pomoćnih knjiga (nabavke i obaveza), upoređivanja podataka iz navedenih izvještaja kao i uštimavanje istih; sačinjava analize i izvještaje, te druge analitičke materijale na osnovu podataka iz pomoćnih i Glavne knjige; vrši izradu analitičkih i drugih materijala iz glavne i pomoćnih knjiga; priprema program vršenja kontrole podataka iz glavne i pomoćnih knjiga (nabavke i obaveze); vrši koordinaciju između Službe računovodstva i operativnih centara obrazovanja, pravosuđa; vrši koordinaciju i predlaže rješenja u oblasti načina koordinacije sa budžetskim korisnicima za koje se vrši unos podataka u Službi računovodstva; vrši pregled i kontrolu odgovarajućih registara iz glavne knjige trezora; povlači i vrši kontrolu podataka iz glavne i pomoćnih knjiga trezora (nabavke i obaveze); vrši kontrolu unešenih transakcija u glavnu i pomoćne knjige trezora; podnosi izvještaje o radu šefu službe; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:

Za poziciju I/01:
-Visoka stručna sprema - VII stepen, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS, ekonomske ili pravne struke,
-najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci nakon završene visoke stručne spreme, od čega minimalno 3 (tri) godine na nekim od sljedećih poslova: poslovima revizije, poslovima interne revizije, poslovima budžetiranja u javnom sektoru, poslovima u vezi sa trezorskim poslovanjem ili finansijsko-računovodstvenim poslovima,
-certifikat internog revizora za javni sektor u Federaciji BiH izdat od strane Federalnog ministarstva finansija,
-poznavanje rada na računaru,
-poznavanje engleskog jezika,
-da nije u sukobu interesa u smislu člana 12. Zakona o internoj reviziji („Službene novine Federacije BiH", broj: 47/08).

Za poziciju II/01:
- Visoka stručna sprema - VII stepen, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS, ekonomske struke,
-najmanje 3 (tri) godine radnog staža na poslovima svoje struke nakon završene visoke stručne spreme,
-certifikat internog revizora za javni sektor u Federaciji BiH izdat od strane Federalnog ministarstva finansija,
-poznavanje rada na računaru,
-poznavanje engleskog jezika,
-da nije u sukobu interesa u smislu člana 12. Zakona o internoj reviziji („Službene novine Federacije BiH", broj: 47/08).

Za poziciju II/02:
- Visoka stručna sprema - VII stepen, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS, ekonomske struke,
-najmanje 3 (tri) godine radnog staža nakon završene visoke stručne spreme,
-certificirani računovođa.

Za poziciju II/03:
- Visoka stručna sprema - VII stepen, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS, ekonomske struke,
-najmanje 3 (tri) godine radnog staža na poslovima svoje struke nakon završene visoke stručne spreme,
-poznavanje rada na računaru.

Za poziciju II/04:
- Visoka stručna sprema - VII stepen, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS, ekonomske struke,
-najmanje 3 (tri) godine radnog staža na poslovima svoje struke nakon završene visoke stručne spreme,
-poznavanje rada na računaru.

Za poziciju II/05:
- Visoka stručna sprema - VII stepen, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS, ekonomske struke,
-najmanje 3 (tri) godine radnog staža na poslovima svoje struke nakon završene visoke stručne spreme,
-ispit za samostalnog računovođu.

Za poziciju II/06:
- Visoka stručna sprema - VII stepen, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS, pravne struke,
-najmanje 3 (tri) godine radnog staža na poslovima svoje struke nakon završene visoke stručne spreme,
-poznavanje rada na računaru.

Za poziciju II/07:
- Visoka stručna sprema - VII stepen, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ECTS, ekonomske struke,
-najmanje 1 (jedna) godina radnog staža na poslovima svoje struke nakon završene visoke stručne spreme,
-poznavanje rada na računaru.

Za poziciju II/08:
- Visoka stručna sprema - VII stepen, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ECTS, ekonomske struke,
-najmanje 1 (jedna) godina radnog staža na poslovima svoje struke nakon završene visoke stručne spreme,
-ispit za samostalnog računovođu.

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici), prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1.fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine),
Napomena: diplome koje nisu ovjerene pečatom obrazovne institucije i koje nisu potpisane od ovlaštenih lica izdavaoca, neće se uzeti u razmatranje,
2.potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon završene visoke stručne
spreme, (primjer potvrde / uvjerenja o radnom stažu u struci, nalazi se na web
stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba ),
3.potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon završene visoke stručne spreme na nekim od slijedećih poslova: poslovima revizije, poslovima interne revizije, poslovima budžetiranja u javnom sektoru, poslovima u vezi sa trezorskim poslovanjem ili finansijsko-računovodstvenim poslovima, za poziciju I/01.,
4.kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, koji podnose prijave na pozicije stručnih saradnika (pozicije: II/07. i II/08.), dužni su dostaviti i:
-dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika, izdati nakon objave javnog konkursa,
-dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,
5.certifikat internog revizora za javni sektor u Federaciji BiH izdat od strane Federalnog ministarstva finansija, za pozicije: I/01. i II/01.,
6. dokaz o poznavanju rada na računaru, za pozicije: I/01., II/01., II/03., II/04., II/06. i II/07.,
7. dokaz o poznavanju engleskog jezika, prema Pravilniku o dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje i aktivno znanje stranog jezika u postupcima sprovođenja konkursa u organima državne službe u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br. :51/16 i 59/16), za pozicije: I/01. i II/01.,
8. ovjerena izjava da kandidat nije u sukobu interesa u smislu odredbi člana 12. Zakona o internoj reviziji („Službene novine Federacije BiH", broj: 47/08), za pozicije: I/01. i II/01.,
9. dokaz o stečenom zvanju certificiranog računovođe, za poziciju: II/02.,
10. dokaz o položenom ispitu za samostalnog računovođu, za pozicije: II/05. i II/08.,
11.popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton , Trg Slobode bb, 75000 Tuzla ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika, biće dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa, dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja Ispita općeg znanja i stručnog ispita, kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i /ili polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obavještavan.

Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla
sa obaveznom naznakom:

„Javni konkurs za popunu radnih mjesta rukovodećeg i ostalih
državnih službenika u Ministarstvu finansija Tuzlanskog kantona - 4/430"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, neće se uzeti u razmatranje.

V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar upravePortali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare