Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 12.12.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni savjetnik za energetsku efikasnost i zaštitu okoliša

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Elektrotehnika i strojarstvo, Građevinarstvo i geodezija, Ostalo, Poljoprivreda - Šumarstvo - Ribarstvo
Mjesto rada:
Jajce
Rok prijave:
12.12.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH
(“Službene novine Federacije BiH”, broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i
člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i
Hercegovine („Službene novine Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna”,
broj 7/11), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev
Općine Jajce, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Jajce.

Stručni savjetnik za energetsku efikasnost i zaštitu okoliša - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova:
vodi stručne poslove vezane za opreativnu koordinaciju
izrade/revizije, implementacije, praćenja i ocjene napretka u realizaciji plana zaštite
životne sredine; vrši koordinaciju procesa razrade projekata zaštite životne sredine i
energetske efikasnosti iz planova implementacije sa njihovim nosiocima; koordinira
procese realizacije LEAP-a i plana zaštite okoliša, kao sastavnog dijela integrirane
strategije razvoja Općine; učestvuje u izradi, ažuriranju i prezentaciji integrirane
strategije razvoja Općine; obavlja poslove energetskog menadžera za općinsku upravu,
javne ustanove i komunalna preduzeća; informiše i podstiče energetske i druge
korisnike na uštede energije i zaštitu životne sredine, organizuje obuke i promotivne
akcije; predlaže mjere za unapređenje pravnog i regulatornog okvira u sektoru zaštite
okoliša i unapređenje partnerskih odnosa i unapređenje partnerskih odnosa između
javnog, privatnog sektora i NVO sektora; učestvuje u izradi planova implementacije
(1+2) i odgovarajućeg finansijskog okvira za realizaciju programa, projekata i mjera koji
proizilaze iz akcionih planova i plana zaštite okoliša kao sastavnog dijela integrirane
strategije lokalnog razvoja općine; i drugi poslovi koje mu u nadležnost stavi Općinski
načelnik; za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovoran je Općinskom načelniku.

Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Srednjobosanski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove,
utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:
Za poziciju 04.
- VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog s najmanje 240
ECTS bodova, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – mašinski,
građevinski, tehnološki i ekološki fakultet,
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
odnosno visokog obrazovanja,
- osposobljenost za rad na računaru.


Prijavljivanje na konkurs:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u
prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton,
ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke
stručne spreme (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja
(može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i
Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
3. Kandidati, za stručnog saradnika (poz. 02. i 03.), koji obavljaju poslove
namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu,
dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili
ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u
Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj
raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz
o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog
stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se
ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se
da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na
učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na
ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno
se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su
postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji
validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog
konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog
obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih
kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog
ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.
Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne
dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene
kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih
kandidata.
Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za
polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u
Federaciji Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst (“Službene novine Federacije BiH”,
broj 10/18).
Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na
adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Jajce“

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz
prijavni obrazac, ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje
uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:tri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare