Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 22.06.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni savjetnik za ekonomsko-finansijske poslove u Službi računovodstva

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ekonomija - finansije - osiguranje
Mjesto rada:
Tuzla
Rok prijave:
22.06.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 37. i 87., stav 2. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (''Službene novine TK'', br: 7/17 i 10/17), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona, objavljujeJAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Ministarstvu finansija Tuzlanskog kantona
4/48801. Stručni savjetnik za ekonomsko-finansijske poslove u Službi računovodstva - 1 (jedan) izvršilac,


01.Opis poslova: obavlja provjeru formalnog sadržaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti (obrazac 1.A ili 1.B) i Upitnika o fiskalnoj odgovornosti (Prilog 2) koje korisnici dostavljaju u skladu sa Pravilnikom o obliku, sadržaju, načinu popunjavanja i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti u dijelu koji se odnosi na propisani rok, ovjeru i potpisivanje svih potrebnih obrazaca i davanja potrebnih odgovora na pitanja koja se odnose na obveznika; obavlja provjeru za svakog obveznika, na odabranom uzorku pitanja iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti (Prilog 2), Izjavu o fiskalnoj odgovornosti (Obrazac 1.A ili 1.B) i Upitnik o fiskalnoj odgovornosti (Prilog 2); vodi evidenciju neizvršenih sudskih rješenja o izvršenju na glavnom računu budžeta Tuzlanskog kantona; vrši usaglašavanje podataka o zaprimljenim i realizovanim sudskim izvršenjima na teret Budžeta Tuzlanskog kantona; vrši usaglašavanje neizvršenih sudskih rješenja sa podacima iz knjigovodstvene evidencije trezora; vrši kontakt sa budžetskim korisnicima o statusu obaveze koja je predmet rješenja o izvršenju; dostavlja banci dokaze o uplati rješenja o izvršenju realizovanih sa JRT; dostavlja podatke banci o visini planiranih sredstava na određenoj poziciji budžeta za realizaciju sudskih izvršenja na dalje postupanje; priprema dokumentaciju za knjigovodstveno evidentiranje realizovanih sudskih izvršenja i vrši unos u glavnu knjigu trezora; dostavlja prateću dokumentaciju Odsjeku za izvršenje budžeta na internu realizaciju i poravnanje računa; vrši kontakt sa bankom u vezi usaglašavanja podataka o sudskim izvršenjima pristiglim na glavnom računu budžeta Tuzlanskog kantona; priprema izjašnjenja prema Kantonalnom pravobranilaštvu statusu obaveza koje su predmet sudskih postupaka; priprema interne procedure i akta o kretanju dokumetacije koja je predmet realizacije sudskih postupaka; obavlja provjeru tačnosti obračuna zakonskih zateznih kamata za Ministarstvo finansija u skladu sa propisima koji uređuju finansijsko poslovanje; učestvuje u postupcima javnih nabavki koje provodi Ministarstvo; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.Uvjeti:
Pored općih uvjeta predviđenih članom 38. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:

Za poziciju 01:
-VSS/VII stepen, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova - ekonomske struke,
-najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon završene VSS,
-poznavanje rada na računaru.Prijavljivanje na konkurs:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Fedracije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75000 Tuzla ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75000 Tuzla ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
3. Kandidati za stručnog saradnika (pozicija 05.), koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b. dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdati nakon objave javnog konkursa,
c. dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

NAPOMENA ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkurse procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Tuzlanskom kantonu (broj: 02/1-34-11759-1/18 od 08.05.2018.godine).

Prijavu, sa tražnim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu finansija Tuzlanskog kantona - 4/488"


Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.


SEKRETAR


Zinka Salihagić, dipl. iur.Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Tuzlanski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:tri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare