Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 29.10.2016. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 43. stav (1) i (2) i člana 90. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", br.5/12), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 i 99/15), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine na zahtjev Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona-Stručni savjetnik za auto-škole -na određeno vrijeme, do povratka državnog službenika sa preventivne suspenzije iz državne službe -1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: Prati, provodi i izvršava propise iz oblasti Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini; izrađuje dokumentacije o pitanjima koja se odnose na auto-škole i polaganje vozačkih ispita; izrađuje dokumentacije o pitanjima koja se odnose na registraciju auto-škola; vodi registar o tim pitanjima i izdaje činjenice iz tog registra; vodi evidenciju o polaganjima vozačkih ispita, izdaje uvjerenja o podacima iz te evidencije; obavlja sve poslove za izdavanje vozačkih dozvola, zamjene vozačkih dozvola, izdavanje duplikata, kao i drugih poslova koji se odnose na evidenciju o polaganju vozačkih ispita; izrađuje analize, izvještaje, infromacije i druge stručne i analitičke materijale iz oblasti saobraćajne edukacije; uspostavlja, izrađuje, vodi i održava propisane evidencije u oblasti saobraćajne edukacije; prati rad auto - škola na Kantonu; vrši stručne obrade sistematskih i drugih pitanja koja služe za rješavanje problema u oblasti saobraćajne edukacije; provodi politiku i izvršenje zakona, drugih propisa i općih akata i s tim u vezi vrši utvrđivanje stanja u oblasti saobraćajne edukacije i posljedica koje mogu nastati u oblasti saobraćajne edukacije; vrši kontrole zakonitosti rada i primjene pisanih procedura iz djelokruga rada (samokontrola); obavlja i druge poslova po nalogu načelnika Sektora, šefa Odsjeka i ministra.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 36. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona br.10-34-8928-1/16 od 12.07.2016.god., i to:
-diploma visokog obrazovanja VII/1 stepen stručne spreme ili diploma visokog obrazovanja prvi (240 ECTS), drugi ili treći ciklus studija po Bolonjskom sistemu studiranja slijedeće vrste stručne spreme: saobraćajne struke -smjer cestovni saobraćaj, saobraćajno - komunikacijske struke ili pravne struke,
-položen stručni ispit,
-najmanje (tri) godine radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS.

Prijavljivanje na konkurs:
Kandidati su dužni dostaviti slijedeću potrebnu dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine); Napomena: diplome koje nisu potpisane od ovlaštenih lica neće se uzeti u razmatranje;
2. uvjerenje o položenom stručnom-upravnom ispitu (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu;
3. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu/stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme; primjer uvjerenja se nalazi na web stranici Agencije: http://www.adsfbih.gov.ba/uploaded/prijave/UvjerenjeRadniStaz.pdf;
4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton - Uredu za postavljenja u Bihaću, Ul. Alije Đerzeleza br.6, ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) pred nadležnom organom u Bosni i Hercegovini ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih uvjeta konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 dana od objave javnog konkursa na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Ured za postavljenja u Bihaću
Ul. Alije Đerzeleza br.6
77 000 Bihać

sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK: 99/16"

Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.


V. D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar upravePortali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare