Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 21.02.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni saradnik - zemljišnoknjižni referent

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Konjic
Rok prijave:
21.02.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na temelju članka 24. i 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine
Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a u svezi sa člankom 1.
Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine u Hercegovačkoneretvanskom kantonu („Službene novine HNK“, broj: 1/12 i 1/14), Agencija za državnu službu
Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općinskog suda u Konjicu, objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općinskom sudu u Konjicu

- Stručni saradnik - zemljišnoknjižni referent - 1 (jedan) izvršitelj


Opis poslova:
sačinjava izvještaj o knjižnom stanju; samostalno rješava i provodi pravosnažne
odluke sudova i nadležnih organa, te ugovora o prometu nekretnina na osnovu kojih se traži
upis u zemljišne knjige; po zahtjevu stranaka, omogućuje uvid u zemljišne knjige; sarađuje sa
katastrom i zaposlenicima katastra; vrši upise u zemljišne knjige kao i druge knjige evidencija;
sačinjava i potpisuje zemljišnoknjižne izvatke; sačinjava i potpisuje rješenja o upisima u
zemljišne knjige; po potrebi i traženju, sačinjavaju izvještaje rukovodiocu odjeljenja, predsjednici
Suda ili sekretaru Suda; vrši i druge poslove iz nadležnosti Odjeljenja po zahtjevu rukovodioca
odjeljenja, predsjednice ili sekretara Suda.
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Hercegovačko-neretvanski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Uvjeti:
Pored općih uvjeta utvrđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH,
kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj
organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Općinskog suda u Konjicu, i to:

- VSS – VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja, koje se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, diplomirani pravnik,
završen pravni fakultet
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon završene VSS
- položen ispit za zemljišnoknjižnog referenta
- poznavanje rada na računaru


Prijavljivanje na natječaj:
1. Kandidati se prijavljuju na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca
Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačkoneretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na
web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba.)
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
natječaj dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme
(original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u
prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački
kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu
službu FBiH www.adsfbih.gov.ba.)
3. Kandidati za stručnog suradnika, koji obavljaju poslove namještenika u organu državne
službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni natječaj
dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i
Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon
06.04.1992.godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet
godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za
namještenike izdati nakon objave javnog natječaja,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje procedure javnog natječaja.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće
u daljnjoj proceduri javnog natječaja o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg
znanja pisano informiraju, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informiraju o
postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne
dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uvjeta javnog natječaja, u roku od
pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje
su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu
Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči
Agencije.
Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi
Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o
ispunjavanju općih uvjeta iz javnog natječaja, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.
Javni natječaj se provodi u skladu sa Uredbom o uvjetima, načinu i programu za polaganje
ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i
Hercegovine - prečišćeni tekst ("Službene novine Fedracije BiH", br.10/18).
Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natječaja
u Službenim novinama Federacije BiH, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu FBIH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
Ante Starčevića b.b. 88 000 Mostar
sa naznakom:
„Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Općinskom sudu u Konjicu"
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz
prijavni obrazac, ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta
iz točke 2. i 3. ovog natječaja neće biti razmatrane.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare