Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 15.12.2016. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 3/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općinskog suda u Visokom, objavljujeJAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općinskom sudu u Visokom

5 / 557- Stručni saradnik - zemljišnoknjižni referent - 2 (dva) izvršioca


Opis poslova: vrši upis u zemljišnu knjigu i KPU; provodi uknjižbe u zemljišnim knjigama; izrađuje rješenja o uknjižbi; rješava zemljišnoknjižne predmete; uspostavlja nove ZK uloške; unosi podatke iz starih knjiga u novi sistem; stara se za blagovremeno dostavljanje, kompletiranje dokumentacije geodetskih uprava; prikuplja i dostavlja nadležnom organu podatke, istorijat nekretnina prema bazi podataka, te starom zemljišnoknjižnom stanju; vodi upisnik raznih zemljišnoknjižnih predmeta; vodi upisnik naručenih izvoda Nar.; vrši usaglašavanje podataka preuzetog katastra nekretnina sa zakonom o zemljišnim knjigama i otklanjanje grešaka; vrši preuzimanje podataka novog katastarskog premjera u zemljišnu knjigu; vrši obradu zahtjeva za izdavanje uvjerenja, prijepisa, kopija i zemljišnoknjižnih izvadaka sa historijatom; sačinjava i potpisuje zemljišnokjnižne izvatke; po zahtjevu stranaka omogućuje uvid u zemljišne knjige; izrađuje izvještaje o broju urađenih zahtjeva i obavlja ostale poslove koje mu povjeri predsjednik suda, sekretar suda i šef odjeljenja.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:

- VSS - pravni fakultet ili VSS sa stečenom diplomom visokog obrazovanja - pravne struke,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
- položen ispit za zemljišnoknjižnog referenta,
- poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),

Napomena: diplome koje nisu potpisane od ovlaštenih lica neće se uzeti u razmatranje.

2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
3. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, dužni su dostaviti i:
 dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika i dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,
4. dokaz o položenom ispitu za zemljišnoknjižnog referenta,
5. dokaz o poznavanju rada na računaru,
6. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obavješten.

Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Općinskom sudu u Visokom"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare