Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 29.05.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni saradnik za upravno rješavanje

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Zenica
Rok prijave:
29.05.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 3/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Grada Zenica, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Zenica
5 / 586

Služba za privredu i finansije
01. Pomoćnik Gradonačelnika za privredu i finansije - 1 (jedan) izvršilac
02. Stručni saradnik za poljoprivredu - 1 (jedan) izvršilac
03. Stručni saradnik za upravno rješavanje - 1 (jedan) izvršilac

01. Opis poslova: Neposredno rukovodi službom za upravu, planira, organizuje, objedinjava i usmjerava rad Službe. Raspoređuje poslove i zadatke na državne službenike i namještenike. Daje uputstva i pruža neposrednu stručnu pomoć, uspostavlja i održava kvalitetnu i efikasnu eksternu i internu komunikaciju. Obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti Službe. Odlučuje o pitanjima za koja je ovlašten posebnim rješenjem Gradonačelnika (kada takvo rješenje postoji). Odgovara za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala u okviru Službe. Odgovara za zakonito, blagovremeno, potpuno stručno i racionalno vršenje poslova. Predlaže, izrađuje i odgovara za realizaciju planova i pri tome vodi računa o utvrđenim rokovima i prioritetima. Predlaže, priprema i izrađuje nacrte i prijedloge gradskih propisa i drugih akata iz nadležnosti Službe. Predlaže godišnji program rada Službe. Donosi mjesečne i druge planove rada s rokovima i izvršiocima. Podnosi godišnji izvještaj o radu, te izvještaje o izvršenju mjesečnih planova rada s podacima o pojedinačnim rezultatima rada službenika i namještenika. Redovno informiše Gradonačelnika o stanju u oblastima za koje je obrazovana Služba. Prati rad svih uposlenih u Službi, te kontroliše njihovu predanost i marljivost u radu, odnos prema sredstvima rada, odnos prema strankama, te racionalno korištenje radnog vremena i u skladu s tim daje prijedloge radnih ocjena za državne službenike i namještenike iz Službe. Stara se i organizuje vođenje evidencija korištenja godišnjih odmora i drugih vidova odsustvovanja s posla značajnih za rad Službe (odsustvo zbog bolesti, plaćeno i neplaćeno odsustvo i sl.) i o istom obavještava Službu za ljudske resurse i zajedničke poslove. Odgovara za zakonito, savjesno, ažurno i uredno izvršavanje poslova. Za svoj rad neposredno odgovara Gradonačelniku. U skladu sa zakonom, obavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe, koje istom stavi u zadatak Gradonačelnik, a u skladu s njegovom stručnom spremom i pozicijom radnog mjesta.
02. Opis poslova: Učestvuje u praćenju i proučavanju stanja u oblasti poljoprivrede, stočarstva, ribolovstva, veterinarstva i šumarstva, te predlaže odgovarajuće mjere za unapređenje poljoprivrede i stočarstva. Prati i primjenjuje zakonske i druge propise iz oblasti poljoprivrede. Pomaže u ostvarivanju saradnje s nadležnim resornim kantonalnim ministarstvom, kao i s drugim subjektima s kojima je nužna saradnja u realizaciji određenih programa i provođenja aktivnosti u ovoj oblasti. Učestvuje u izradi programa razvoja poljoprivrede na nivou Grada. Odgovara za zakonito, stručno, savjesno, ažurno i efikasno vršenje poslova. Za svoj rad neposredno odgovara šefu Odsjeka i pomoćniku Gradonačelnika. U skladu sa zakonom, obavlja i druge poslove iz djelokruga Odsjeka, koje istom stavi u zadatak šef Odsjeka, a u skladu s njegovom stručnom spremom i pozicijom radnog mjesta.

03. Opis poslova: Vodi upravne postupke iz djelokruga Odsjeka. Izrađuje prijedloge rješenja i drugih akata iz oblasti samostalnog privređivanja. Obavlja pravne poslove vezane za zakup poslovnih prostora. Inicira pokretanje sudskih postupaka. Sarađuje sa Gradskim pravobranilaštvom. Odgovara za zakonito, stručno, savjesno, ažurno i efikasno vršenje poslova. Za svoj rad neposredno odgovara šefu Odsjeka i pomoćniku Gradonačelnika. U skladu sa zakonom, obavlja i druge poslove iz djelokruga Odsjeka, koje istom stavi u zadatak šef Odsjeka, a u skladu s njegovom stručnom spremom i pozicijom radnog mjesta.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Zeničko-dobojski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:
Za poziciju 01:
- VSS - VII stepen, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova - fakultet ekonomske struke,
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
- poznavanje rada na računaru,

Za poziciju 02:
- VSS - VII stepen, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje s najmanje 180 ECTS bodova - fakultet poljoprivredne struke,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
- poznavanje rada na računaru,

Za poziciju 03:
- VSS - VII stepen, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje s najmanje 180 ECTS bodova -fakultet pravne struke ,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
- poznavanje rada na računaru,

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno obrazovanja,
3. potvrdu/uvjerenje o najmanje 3 (tri) godine rada u vatrogastvu (bez obzira u kojoj stručnoj spremi) (pozicije 07. i 08.),
4. potvrdu/uvjerenje o najmanje 5 (pet) godina radnog staža na poslovima interne revizije ili finansija u javnom sektoru (pozicija 20.)
5. kandidati za radno mjesto stručnog saradnika (pozicije: 02., 03., 04., 05., 09., 15., 16., 17., 18., 21., 22., 24., i 26.), koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, dužni su dostaviti i:
-dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika i
-dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,
6. dokaz o poznavanju i dokaz o aktivnom znanju stranog jezika prema odredbama Pravilnika o dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje i aktivno znanje stranog jezika u postupcima sprovođenja konkursa u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine - Prečišćeni tekst („Službene novine Federacije BiH" broj 51/16 I 59/16),- (za pozicije :15,16,17, 18 i 23)
7. dokaz o položenom ispitu za rukovodioca akcije gašenja požara (pozicija 07. i 08.),
8. certifikat za obavljanje poslova interne revizije u javnom sektoru (pozicija 20.),
9. dokaz o poznavanju rada na računaru (osim za poziciju 22.),
10. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješten.
Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.
Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Gradu Zenica"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

V.D. DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare