Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 05.12.2016. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12 ) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna" broj 7/11), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Kantonalna uprava za šumarstvo Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna, objavljujeJAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Kantonalna uprava za šumarstvo Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna

5 / 555- Stručni saradnik za upravno-pravne poslove - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: rješava jednostavnije upravne stvari u prvostepenom upravnom postupku (skraćeni ispitni postupak); vrši stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za oblast upravno-pravnih poslova; prati i proučava stanje u oblasti upravnog postupka na osnovu prikupljanja podataka i podataka dostavljenih od odjeljenja Uprave i drugih organa i izrađuje potrebnu dokumantaciju i druge materijale o tim pojavama i promjenama; prati primjenljivost i provodljivost zakona i podzakonskih propisa po pitanjima u domenu i nadležnosti Uprave i pokreće inicijativu za izmjenu i dopunu istih; neposredno pomaže organizacionim jedinicama Uprave po svim pitanjima iz oblasti pravne djelatnosti; uređuje i vodi registar strogo zaračunljivih tiskanica; uređuje i vodi registar knjiga; učestvuje u davanju stručnih mišljenja iz nadležnosti Uprave; izrađuje pojedinačne akte koji se odnose na izdavanje odobrenja, saglasnosti i drugih akata predviđenih zakonom i drugim propisima; vodi propisane evidencije u oblasti upravnog postupka; izrađuje periodične i godišnje izvještaje o svom radu i podnosi ih načelniku Službe; priprema i učestvuje u izradi periodičnih i godišnjih izvještaja Službe; blagovremeno dojavljuje i obavještava Upravu i po potrebi druge institucije (policiju, inspekciju) o svim nezakonitim radnjama koje se odvijaju unutar šuma ili su u vezi sa šumom, a koje uoči u vršenju poslova i radnih zadataka, kao i izvan radnog vremena; obavlja i druge poslove koji nisu izričito navedeni, a spadaju u djelokrug radnog mjesta, po nalogu direktora i šefa Službe; za svoj rad odgovara direktoru i šefu Službe.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:
- VII stepen stručne spreme - pravni fakultet, odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova) ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - pravne struke,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
- poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine); Napomena: diplome koje nisu potpisane od ovlaštenih lica neće se uzeti u razmatranje,
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
3. dokaz o poznavanju rada na računaru,
4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obavješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:


Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Kantonalna uprava za šumarstvo Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar upravePortali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare