Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 02.03.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni saradnik za unutrašnji dug

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ekonomija - finansije - osiguranje, Pravo
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
02.03.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i
4/12), a na zahtjev Federalnog ministarstva finansija, Agencija za državnu službu
Federacije BiH, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Federalnom ministarstvu finansija
6 / 1157
SEKTOR ZA UPRAVLJANJE DUGOM

02.Stručni saradnik za unutrašnji dug - 1(jedan) izvršilac

Opis poslova: obavlja poslove koji se odnose na stručnu obradu sistemskih rješenja
od značaja za provođenje politike i izvršavanje zakona u vezi sa unutrašnjim dugom, u
okviru propisane metodologije; vrši izradu analitičkih, informativnih i drugih materijala;
pripreme naloga za knjiženje duga u Glavoj knjizi Trezora Federacije BiH; pripremu
informativnih matetrijala za publikovanje ili objavu; obavlja i druge poslove koje mu
odredi šef Odsjeka.

Pripadajuća osnovna neto plaća 1.165,50 KM.
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove
utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:

Za poziciju: 02.
- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa ili
drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diplomom visokog obrazovanja -
pravne ili upravne struke ili ekonomski fakultet
- 1(jedna) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru


Prijavljivanje na konkurs:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u
prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski
Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke
stručne spreme (original ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu uvjerenja
(može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i
Bosansko-podrinjski Kanton Goražde, ili na web stranici Agencije
www.adsfbih.gov.ba)
3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika (pozicija: 02.), a koji obavljaju
poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu
spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju
(original ili ovjerene kopije):
1) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u
BiH ili je diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon
06.04.1992. godine),
2) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet
godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog
ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
3) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se
ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se
da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na
učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na
ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno
se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su
postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji
validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog
konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog
obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih
kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog
ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.
Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne
dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene
kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih
kandidata.
Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za
polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u
Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 10/18 –
prečišćeni tekst).
Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na
adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde
Ul.Kulovića br.7
71000 Sarajevo
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u „Federalnom
ministarstvu finansija (poziv na broj: 06-34-8-125/19)”
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz
prijavni obrazac, ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje
uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare