Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 14.06.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 37. i člana 87. stav 2. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (''Službene novine TK'', br: 7/17 i 10/17), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Kalesija, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika u Općini Kalesija

4/485

02. Stručni saradnik za saobraćaj i putnu infrastrukturu - 1 (jedan) izvršilac,


02. Opis poslova: prikuplja podatke i učestvuje u izradi rješenja o komunalnim naknadama, zakupu javnih površina za postavljanje ljetnih bašta, privremenih tezgi, korištenje zelenih površina, reklamnih panoa, oglasa i plakata, korištenje javnih površina zapisnički konstatuje stvarne površine obveznika i odgovoran je za utvrđene podatke; vrši obračun u postupku izdavanja rješenja iz predhodne alineje; ustrojava i vrši evidenciju i kontrolu korištenja javnih površina te u slučaju potrebe preduzima mjere za koje je nadležan; učestvuje u izradi propisanih evidencija o stanju gradskih saobraćajnica, lokalnih i nekategorisanih puteva; pruža stručnu pomoć MZ kod izgradnje, modernizacije i održavanja puteva; pri obavljanju poslova iz svog djelokruga, ostvaruje saradnju sa komunalnom i inspekcijom za puteve; učestvuje u pripremi predmjera i predračuna u vezi sa izgradnjom putnih infrastrukturnih projekata i vrši pripremne radnje za njihovu realizaciju; učestvuje u procesima planiranja, programiranja, identifikacije, provedbe, nadgledanja, i ocjenjivanja infrastrukturnih projekata kojima je općina Korisnik, stara se o postavljanju i održavanju vertikalne i horizontalne signalizacije na lokalnim i nekategorisanim putevima, obilježavanju taxi stajališta, označavanju ulica i drugih javnih površina; učestvuje u izradi dokumentacije u vezi sa javnim prevozom putnika na linijama koje utvrđuje općina; učestvuje u izradi prijedloga mjera za otklanjanje oštećenja javnih saobraćajnica iz nadležnosti općine; učestvuje u izradi programa, informacija, obavještenja i drugih akata iz svog djelokruga a prema drugim nadležnim organima; učestvuje u izradi programa zimskog održavanja puteva na području općine Kalesija; odgovara za zakonito, blagovremeno i efikasno obavljanje poslova iz svog djelokruga rada; radi i druge poslove po nalogu pomoćnika Načelnika.


Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 38. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji:

Za poziciju 02:
- VSS / VII stepen stručne spreme, Saobraćajni fakultet ili I ciklus visokog obrazovanja
Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ECTS bodova - saobraćajnog smjera,
- 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon stečene visoke stručne spreme.Prijavljivanje na konkurs:

1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
3. Kandidati, za pozicije stručnih saradnika (poz. 01. i 02.), koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.


NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju), a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidati, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostave Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisani sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Tuzlanskom kantonu br:02/1-34-11759-1/18 od 08.05.2018. godine.

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski I Posavski kanton
Trg Slobode bb, 75000 Tuzla
sa naznakom:

“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Kalesija“

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.


V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare