Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 28.07.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni saradnik za raseljena lica i izbjeglice i humanitarnu pomoć

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava
Mjesto rada:
Goražde
Rok prijave:
28.07.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34. Zakona o državnoj službi u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde" br. 3/18), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), na zahtjev Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice
Bosansko-podrinjskog kantona Goražde


06-1073/18


01.Stručni saradnik za raseljena lica i izbjeglice i humanitarnu pomoć, -1 (jedan) izvršilac


01.Opis poslova: rješavanje jednostavnijih upravnih stvari u prvostepenom upravnom postupku (skraćeni upravni postupak);vođenje postupka radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija i izdavanje odgovarajućih uvjerenja o tim činjenicama;sprovođenje administrativnog izvršenja rješenja i zaključaka u skladu sa zakonom;stručna obrada sistemskih rješenja u svojoj oblasti;izrada analitičkih, informativnih i drugih materijala u okviru propisane metodologije (tipski izvještaji, redovne ili periodične informacije i slično) iz oblasti raseljenih lica i izbjeglica;praćenje i istraživanje promjena i pojava u oblasti raseljenih lica i izbjeglica i humanitarne pomoći i izrada potrebne dokumentacije i drugih materijala o tim pojavama i promjenama;
prikupljanje, sređivanje, evidentiranje, kontrola, mjerenje, osmatranje i obrada podataka prema metodološkim i drugim uputstvima i uspostavljanje odgovarajućih dokumentacionih materijala iz oblasti raseljenih lica i izbjeglica i humanitarne pomoći;prati propise iz oblasti raseljenih lica i izbjeglica i preduzima mjere za njihovo sprovođenje;učestvuje u izradi prednacrta i nacrta zakona i drugih propisa iz svog djelokruga rada;učestvuje u pripremi tenderske dokumentacije iz svog djelokruga rada;
koordinira i usmjerava rad općinskih organa za raseljena lica i izbjeglice i po potrebi pruža im stručnu pomoć;od državnih i drugih organa i organizacija prikuplja vjerodostojne podatke koji su mu potrebni za izvršenje posla iz djelokruga radnog mjesta;prati brojno stanje raseljenih lica i izbjeglica smještenih u kolektivnim centrima i individualnom smještaju i odvojeno;u koordinaciji sa odgovarajućim službama Općina na području BPK Goražde prati stanje iz oblasti raseljenih lica, izbjeglica i povratnika, zaprima zahtjeve (molbe) koje se odnose na smještaj, prehranu i zadovoljenje drugih životnih potreba raseljenih lica, izbjeglica i povratnika, izlazi na teren i u skladu sa nadležnošću i ovlastima Ministarstva postupa sa istim, obrađene zahtjeve proslijeđuje na Vladu i interveniše na terenu;sarađuje sa vladinim i nevladinim organizacijama koje prate proces povratka;vrši pripremu projekata u svrhu rješavanja životnih potreba raseljenih lica i izbjeglica i iste delegira na Vladu (infrastruktura, sanacija i izgradnja stambenih jedinica, održivost povratka);u koordinaciji sa kantonalnom Direkcijom robnih rezervi vrši distribuciju humanitarnih roba za najugroženije iz kategorije raseljenih lica i izbjeglica;obavlja i druge poslove i zadatke iz svoje nadležnosti za koje je stručno osposobljen i koji su utvrđeni zakonom, podzakonskim propisima i ovim Pravilnikom, a po nalogu i ovlaštenju Ministra.


Za poziciju 01:
- VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, sa stečenom diplomom društvenog smjera;
- najmanje jedna (1) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru
- položen stručni ispitPrijavljivanje na konkurs:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Kulovića 7. ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, (original ili ovjerene kopije) na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton, ulica Kulovića 7. ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.

3.Kandidati, a koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

a) Fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni I Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nasaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b) Dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdati nakon objave javnog konkursa,
c) Dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju općih uvjeta iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine-prečišćeni tekst ("Službene novine Federacije BiH", br. 10/18).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde"


Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.v.d. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Bosansko-podrinjski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare