Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 18.06.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni saradnik za računovodstvo i trezor

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ekonomija - finansije - osiguranje
Mjesto rada:
Bužim
Rok prijave:
18.06.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34. i 88. Zakona o državnoj službi u Unsko – sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 14/17 i 16/17), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Bužim, o b j a v lj u j e

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Bužim

3/665


03. Stručni saradnik za računovodstvo i trezor – 1 (jedan) izvršilac03.Opis poslova: učestvuje u izradi nacrta i prijedloga budžeta općinskih službi za upravu u procesu izrade općinskog budžeta, i u tom pogledu pruža stručnu pomoć pomoćnicima općinskog načelnika pri izradi budžetskih dokumenata; izrađuje periodične i godišnje obračune budžeta i budžetskih korisnika; vrši konsolidaciju godišnjeg obračuna budžeta i budžetskih korisnika; izrađuje sve izvještaje o izvršenju budžeta za općinski , kantonalni, federalni, državni nivo vlasti; na osnovu izvještaja o nenaplaćenim potraživanjima Općine predlaže poduzimanje potrebnih zakonskih mjera; prima i sortira finansijsku dokumentaciju za kontiranje, kontira: dokumente-dnevne izvode transakcijskih računa općine, ulaznih i izlaznih računa općine, blagajničke dnevnike općine, obračun plaća uposlenika općine, naknade po osnovu toplog obroka, regresa, prevoza na posao i s posla i druge naknade uposlenika općine; naknada po osnovu ugovora o djelu i komisija općine, obračune naknada općinskog vijeća, bolovanje do i preko 42 dana za uposlenike općine, temeljnice investicija općine, promjene po završenom popisu sredstava i sitnog inventara općine; prati i provodi operativne planove; vrši rezervisanje sredstva na osnovu utvrđenih operativnih planova i potrebne dokumentacije, te istu dokumentaciju dostavlja radi izdavanja narudžbenice; kontroliše dostavljene (mjesečne, tromesječne) operativne planove, radi usklađenost sa stvarnim budžetom; vrši obavještavanja budžetskih korisnika o odobrenim operativnim planovima; vodi evidenciju potraživanja i obaveza općine; vodi dnevni izvještaj o stanju novčanih sredstava na računima budžeta i isti dostavlja načelniku službe i općinskom načelniku; usaglašava finansijske kartice; vodi glavnu knjigu i usklađuje glavnu knjigu sa pomoćnim knjigama za budžetske korisnike; pruža stručnu pomoć popisnim komisijama pri popisu sredstava i sitnog inventara općine; učestvuje u izradi godišnjeg izvještaja o plaćama, godišnji izvještaj o uplaćenom porezu na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti i obračunski list plaća uposlenika općine; učestvuje u izradi svih informacija i izvještaja za potrebe općinskog načelnika i općinskog vijeća iz nadležnosti službe; - odgovoran je za zakonito i ažurno vršenje poslova; prati propise iz oblasti javnih finansija i stara se o njihovoj primjeni; podnosi pismene mjesečne, a po zahtjevu i sedmične izvještaje o svom radu šefu službe; po potrebi obavlja i druge stručne poslove iz djelokruga rada Službe, a prema zahtjevu i uputama šefa službe i općinskog načelnika; za svoj rad neposredno je odgovoran šefu službe.

Uslovi: Pored općih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Unsko – sanskom kantonu, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom općinskom organu uprave općine Bužim, broj: 02-02-839-1/18 od 23.03.2018. godine i izmjenama Pravilnika, broj: 02-02-1600/18 od 25.04.2018. godine, kako slijedi:

Pozicija 03:
- VSS, VII stepen, završen ekonomski fakultet ili diploma visokog obrazovanja prvog (180 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studija,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci, nakon sticanja VSS,
- položen stručni ispit.

Prijavljivanje na javni konkurs:
1. Kandidati se na konkurs prijavljuju dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton, Uredu za postavljenja u Bihaću, ul. Alije Đerzeleza br. 2 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba);

2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su, uz prijavu na javni konkurs, dostaviti dokaz o radnom iskustvu/stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton, Uredu za postavljenja u Bihaću, ul. Alije Đerzeleza br. 2 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba);

3. Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, dužni su, uz prijavu na javni konkurs, dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
- fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o 5 (pet) godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdate nakon objave javnog konkursa,
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.


NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili stručni ispit gube pravo učešća u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopštavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon stručnog ispita pismeno obavještavaju o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit, a ne dostave Agenciji validne dokaze (originale ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od 5 (pet) dana od dana održavanja stručnog ispita, odnosno usmenog obavještavanja o rezultatima koje su postigli, kao i kandidati za koje se utvrdi da ne ispunjavanju posebne uslove navedene u tekstu javnog konkursa, ne mogu biti postavljeni na radno mjesto državnog službenika obuhvaćeno javnim konkursom.
Izabrani kandidat dužan je u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema obavještenja o izboru, Agenciji dostaviti sve dokaze (originale ili ovjerene kopije) o ispunjavanju općih uslova konkursa.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Unsko – sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko – sanskog kantona“, broj: 22/17).

Prijavni obrazac, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa na službenoj internet stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Ured za postavljenja u Bihaću
Ul. Alije Đerzeleza 2
77000 Bihać
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Bužim: 38/18 “

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2 . i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.


V.D. D I R E K T O R

Refik Begić, magistar uprave
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Unsko-sanski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare