Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 30.11.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni saradnik za provođenje pripremne nastave i ispita iz poznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Nauka i obrazovanje, Ostalo
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
30.11.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34. i 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo (»Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 31/16), na zahtjev Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljujeJAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo
06 / 98202. Stručni saradnik za provođenje pripremne nastave i ispita iz poznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima - 1 (jedan) izvršilac02. Opis poslova: pregleda zaprimljene dokumentacije za polaganje ispita iz poznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima radi utvrđivanja potpunosti; b) priprema i razdužuje dokumentaciju potrebnu za održavanje ispita; c) provodi ispite iz poznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima za vozače, vozače tramvaja i trolejbusa, te ispite za sticanje zvanja instruktor vožnje i sticanje licence; d) provodi pripremnu nastavu za kandidate za sticanje zvanja instruktor vožnje i sticanje licence; e) sa predsjednikom Komisije rješava prigovore kandidata na tok i provođenje ispita; f) organizira i provodi edukacije za instruktore vožnje i licencirane predavače i ispitivače; g) vodi bazu podataka o ispitima; h) vodi dokumentaciju i evidenciju o održanim ispitima; i) izrađuje mjesečni izvještaj o održanoj pripremnoj nastavi i ispitima; j) priprema materijale za godišnji program rada i mjesečne izvještaje Sektora; k) učestvuje u izradi finansijskog i drugih izvještaja o provedenoj nastavi i ispitima za sticanje licence, sticanje zvanja instruktor vožnje, tramvaja i trolejbusa; l) izvršava i druge poslove u vezi sa poslovima za provođenje ZoOBS-a po nalogu pomoćnika ministra; m) za svoj rad odgovara pomoćniku ministra.
U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjesta obavezan je da primjenjuje politiku kvaliteta Kantona Sarajevo, te prati i primjenjuje usvojene procedure vezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001.

Uslovi: Pored općih uvjeta predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:


Za poziciju 02:
- stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS studijskih bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema, završen fakultet humanističkih ili društvenih ili tehničkih ili prirodnih nauka
- najmanje jedna (1) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS
- licenca predavača teoretske nastave i licenca ispitivača iz teoretskog dijela ispita
-poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Kulovića br. 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti potrebnu dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS
3.dokaz o poznavanju rada na računaru
4.licencu predavača teoretske nastave, ispitivača iz teoretskog dijela ispita i ispitivača iz upravljanja motornim vozilom (za poziciju 01)
5. licencu predavača teoretske nastave i licenca ispitivača iz teoretskog dijela ispita (za poziciju 02)
6.kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, a koji imaju najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog ispita za namještenika u organima državne službe, dužni su dostaviti i:
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika, i
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika
7. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton Goražde, u Sarajevu ul. Kulovića 7, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uvjete konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika bit će dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita, kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.
Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo
broj : 06-34-8-665/17 „)
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare