Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 23.07.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni saradnik za prostorno uređenje i građenje

- dan
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Građevinarstvo i geodezija
Mjesto rada:
Olovo
Rok prijave:
23.07.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 ) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona kantona" , broj 3/12 ), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev načelnika Općine Olovo, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Olovo


5/693


- Stručni saradnik za prostorno uređenje i građenje - 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: formira bazu podataka za praćenje stanja u prostoru, prati provođenje dokumenata prostornog uređenja i izrađuje izvještaje o provođenju dokumenata po osnovu uređenja, vodi prvostepeni upravni postupak u svojoj oblasti, urbanostičke saglasnosti, odobrenja za građenje, zauzimanje i prekopavanja javnih površina, odobrenja za upotrebu, saglasnost na priključke infrastrukture i drugo ( skraćeni upravni postupak), pregleda zahtjeve i obavještava stranke o potrebi dopune zahtjeva, izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima se vode službene evidencije i vodi postupak i izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima se ne vode evidencije, u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti, po svim podnedenim zahtjevima utvrđuje da li je gradnja u skladu sa dokumentima prostornog uređenja i drugim uslovima za taj prostor, posebnim zakonima i propisima donesenim na osnovu tih zakona, izrađuje izvode i daje podatke iz prostorno planske dokumentacije neophodne za izdavanje urbanističke saglasnosti, utvrđuje urbanističko tehničke uskove gradnje, utvrđuje položaj, funkciju i oblikovanje građevine, uslove za uređenje građevinskog zemljišta i utvrđuje druge uslove gradnje, izrađuje izvode i daje podatke iz prostorno planske dokumentacije po podnesenim zahtjevima, u postupku izdavanja odobrenja za gradnju, po svim podnesenim zahtjevima vrši provjeru i potvrdu kompletnosti projektne i ostale dokumentacije, učestvuje u obezbjeđenju neophodnih dokumenata i drugih podataka za izradu dokumenata prostornog uređenja za nosioca proprema, odnosno nosioca izrade dokumenata prostornog uređenja, učestvuje u radu komisije za davanje stručne ocjene u gradnji na prostoru za koji nisu donešeni regulacioni plan i urbanistički projekat, prati usklađenost prostorno planske dokumentacije sa propisima, učestvuje u izradi plana parcelacije, zadužen je za uspostavljanje jedinstvenog GIS sistema u oblasti prostornog planiranja, korištenja zemljišta i zaštite prostora za područje općine, priprema stručne podatke za nacrte općinskih propisa iz nadležnosti urbanizma i građenja, priprema podatke za izvještaje i informacije iz oblasti urbanizma i građenja, daje stručna mišljenja po predmetima u upravnom postupku iz oblasti urbanizma i građenja, izdaje uvjerenje o cjelovitosti u postupku etažiranja objekta, zadužen je za obračun naknada u skladu sa Zakonom o građevinskom zemljištu, odgovara za zakonito, ažurno i uredno izvršavanje poslova koje mu povjeri neposredno nadređeni, obavlja i druge poslove po nalogu Načelnika, njegovog pomoćnika i šefa Odsjeka.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:

- VSS/VII stepen, građevinski fakultet, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja
- 1(jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme
- poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na konkurs:
1 .Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme ( original ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
3. Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni I Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nasaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine-Prečišćeni tekst ("Službene novine Federacije BiH", broj:10/18).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br.2, 72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Olovo"


Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.V.D. DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Zeničko-dobojski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Viša škola
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare