Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 18.06.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni saradnik za prostorno planiranje i urbanizam

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Arhitektura, Državna služba i uprava, Građevinarstvo i geodezija
Mjesto rada:
Bužim
Rok prijave:
18.06.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34. i 88. Zakona o državnoj službi u Unsko – sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 14/17 i 16/17), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Bužim, o b j a v lj u j e

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Bužim

3/665

01. Stručni saradnik za prostorno planiranje i urbanizam – 1 (jedan) izvršilac


01.Opis poslova: učestvuje u pripremi, analizi, izradi i drugim aktivnostima vezanim za usvajanje prostornih planova, urbanističkih planova, regulacionih planova, urbanističkih projekata i drugih dokumenata prostornog uređenja; vrši obradu, pripremu i izradu izvoda iz aktuelnih prostorno-planskih dokumenta, kao i situacionih rješenja u propisanoj razmjeri za područja na kojima nema usvojenih detaljnih planskih dokumenata; učestvuje u vršenju terenskih opservacija pojedinačnih lokacija i utvrđuje usklađenost planirane izgradnje sa planskim dokumentima; vodi evidenciju i brine se o ažuriranju i čuvanju dokumenata prostornog uređenja; učestvuje u izradi periodičnih i ad hoc analiza, izvještaja, informacija i drugih materijala iz oblasti prostornog uređenja i urbanizma sa prijedlozima za efikasniju i ekonomičniju provedbu prostorno-planskih dokumenata i predlaže njihovo unapređenje; učestvuje u provođenju javnih rasprava o nacrtima planske dokumentacije i sudjeluje u pojedinačnim javnim uvidima u postupku urbanističke saglasnosti; učestvuje u izradi nacrta akata o pristupanju izradi ili izmjeni i dopuni prostorno-planskih dokumenata kao i izvještaje o stanju u prostoru; učestvuje u izradi i implementaciji razvojne strategije općine Bužim; odgovoran je za provedbu propisanih postupaka i procedura Pravilnika o internoj kontroli iz djelokruga poslova ovog radnog mjesta; podnosi redovno pismene mjesečne a po potrebi i sedmične izvještaje o svom radu neposredno šefu službe i općinskom načelniku; obavlja i druge poslove iz djelokruga ovog radnog mjesta koje mu povjeri neposredno nadređeni rukovodilac ili općinski načelnik; za svoj rad odgovoran je šefu službe i općinskom načelniku.
Uslovi: Pored općih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Unsko – sanskom kantonu, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom općinskom organu uprave općine Bužim, broj: 02-02-839-1/18 od 23.03.2018. godine i izmjenama Pravilnika, broj: 02-02-1600/18 od 25.04.2018. godine, kako slijedi:

Pozicija 01:
- VSS/VII stepen stručne spreme, završen arhitektonski, građevinski ili prirodno-matematički fakultet odsjek regionalno i prostorno planiranje ili diploma visokog obrazovanja prvog (180 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci, nakon sticanja VSS,
- položen stručni ispit,
- poznavanje rada na računaru


Prijavljivanje na javni konkurs:
1. Kandidati se na konkurs prijavljuju dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton, Uredu za postavljenja u Bihaću, ul. Alije Đerzeleza br. 2 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba);

2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su, uz prijavu na javni konkurs, dostaviti dokaz o radnom iskustvu/stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton, Uredu za postavljenja u Bihaću, ul. Alije Đerzeleza br. 2 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba);

3. Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, dužni su, uz prijavu na javni konkurs, dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
- fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o 5 (pet) godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdate nakon objave javnog konkursa,
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.


NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili stručni ispit gube pravo učešća u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopštavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon stručnog ispita pismeno obavještavaju o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit, a ne dostave Agenciji validne dokaze (originale ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od 5 (pet) dana od dana održavanja stručnog ispita, odnosno usmenog obavještavanja o rezultatima koje su postigli, kao i kandidati za koje se utvrdi da ne ispunjavanju posebne uslove navedene u tekstu javnog konkursa, ne mogu biti postavljeni na radno mjesto državnog službenika obuhvaćeno javnim konkursom.
Izabrani kandidat dužan je u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema obavještenja o izboru, Agenciji dostaviti sve dokaze (originale ili ovjerene kopije) o ispunjavanju općih uslova konkursa.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Unsko – sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko – sanskog kantona“, broj: 22/17).

Prijavni obrazac, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa na službenoj internet stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Ured za postavljenja u Bihaću
Ul. Alije Đerzeleza 2
77000 Bihać
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Bužim: 38/18 “

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2 . i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.


V.D. D I R E K T O R

Refik Begić, magistar uprave
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Unsko-sanski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare