Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 18.12.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 ) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona kantona, broj 3/12" ), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev ministra Ministarstva za privredu/ gospodarstvo Zeničko-dobojskog kantona, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Ministarstvu za privredu/gospodarstvo Zeničko-dobojskog kantona5 / 632

-Stručni saradnik za proizvodnu djelatnost - 1(jedan) izvršilacOpis radnog mjesta:

■ Predlaže i provodi neposredne operativne aktivnosti iz područja proizvodnih djelatnosti u cilju pripreme i izrade nacrta i prijedloga godišnjeg plana i programa rada Ministarstva, pri čemu je odgovoran za kvalitet predloženih materijala, njihovu blagovremenost pripreme, izrade i dostavljanja pretpostavljenom.

■ Predlaže i provodi neposredne aktivnosti iz područja proizvodnih djelatnosti u cilju pripreme i izrade sugestija i prijedloga za izradu nacrta i prijedloga godišnjeg programa rada Vlade, pri čemu je odgovoran za kvalitet predloženih materijala, njihovu blagovremenost pripreme, izrade i dostavljanja pretpostavljenom.

■ Predlaže i provodi neposredne operativne aktivnosti iz područja proizvodnih djelatnosti u cilju pripreme i izrade sugestija i prijedloga za izradu akata, nacrta i prijedloga godišnjeg programa rada Skupštine, pri čemu je odgovoran za kvalitet predloženih materijala, njihovu blagovremenost pripreme, izrade i dostavljanja pretpostavljenom.

■ Predlažu i neposredno provodi operativne aktivnosti na pripremi i izradi prijedloga periodičnih i godišnjih izvještaja o radu Ministarstva, iz područja proizvodnih djelatnosti pri čemu je odgovoran za kvalitet predloženih materijala, njihovu blagovremenost pripreme, izrade i dostavljanja predpostavljenom.

■ Provodi neposredne operativne aktivnosti pripreme i organizacija posjeta općinama i privrednim društvima prema programu posjeta, vođenja evidencija i rasprave, te preuzetih obaveza i zadataka kao i njihove realizacije, pri čemu je odgovoran za kvalitet dokumenata, njihovu blagovremenu izradu i dostavljanje pretpostavljenom.

■ Predlaže i provodi neposredne operativne aktivnosti pripreme i provođenja odluka Vlade u privrednim društvima sa državnim kapitalom iz područja proizvodnih djelatnosti, prati rad organa društva i sistemski priprema informacije potrebne za izvještavanje, te postupa po nalogu predpostavljenog i ministra, pri čemu je odgovoran pretpostavljenom za kvalitet i blagovremenost izvršenja delegiranih zadataka.

■ Predlaže i provodi neposredne operativne aktivnosti prikupljanja podataka, pripreme informacija, analiza stanja vezanih za direktnu nadležnost ili za druge mjere Vladine pomoći privrednim društvima u krizi, tranziciji, restruktuiranju i reorganizaciji privrednih društava na bazi svih raspoloživih vrsta analiza stanja i dokumenata.

■ Provodi neposredne operativne aktivnosti vezane za kvalitetno i blagovremeno prikupljanje, obradu i izradu informacija o poslovanju privrednih društava iz područja proizvodnih djelatnosti u predhodnoj godini, te pripremu prijedloga za daljnu proceduru.

■ Provodi neposredne operativne aktivnosti na pripremi podataka za unos i ažuriranje u bazu podataka privrednih subjekata iz područja proizvodnih djelatnosti.

■ Predlaže i provodi neposredne operativne aktivnosti na pripremi infomacija za medije i javnost, prezentacije aktivnosti Ministarstva u okviru web stranice Vlade, te u drugim medijima vezanih za područje proizvodnih djelatnosti, pri čemu je odgovoran pretpostavljenom za tačnost i pravovremenost svih aktivnosti.

■ Provodi neposredne operativne aktivnosti vezane za upravne postupke i rješavanje po zahtjevima za izdavanje odobrenja za obavljanje registrovane djelatnosti pri čemu je odgovoran za kvalitet, pravovremnost i zakonitost svih aktivnosti.

■ Kod neophodnog timskog rada učestvuje u radu odgovarajućih stručnih timova, radnih grupa i privremenih ili stalnih komisija te drugih radnih tijela u Sektoru, Ministarstvu i Vladi po ovlaštenju i zaduženju datom od strane nadležnih lica i tijela i odgovoran je za efekte rada i stručnog angažiranja u zadacima koji su mu povjereni, uključujući tačnost i urednost u izvršavanju radnih zadataka i blagovremenost svih poduzetih aktivnosti.

■ Vrši sve poslove koji se odnose na rad i pozicije stručnog saradnika u skladu sa Uredbom o poslovima osnovne djelatnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa (Sl. novine FBiH br. 35 od 03.07.2004. godine) i druge poslove po nalogu pomoćnika ministra u Sektoru za industriju, energetiku i rudarstvo odnosno rukovodioca Sektora.

■ U okvirima poslova i radnih zadataka koje obavlja stara se o dosljednoj primjeni procedura utvrđenih sistemom kvaliteta (ISO 9001:2000) nakon njihovog usvajanja, stara se o otklanjanju uočenih manjkavosti i unapređenju procedura, predlaže unapređenja i uvođenja novih procedura i standarda gdje je neophodno i odgovoran je za kvalitet prijedloga kojima se teži otklanjati nedostatke i za dosljednu praktičnu primjenu usvojenih standarda kod radnih procedura i postupaka radi postizanja i održavanja kvaliteta javne usluge kantonalne administracije za koji je nadležan i zadužen.

■ Redovno, sveobuhvatno, istinito i blagovremeno informira i izvještava neposrednog rukovodioca o svom radu u skladu sa utvrđenim postupcima i u skladu sa okolnostima koje nalažu načela odgovornosti prema efektima i rezultatima vlastitog i rada organa kojem pripada.

■ Ostali poslovi: Pruža neposrednu stručnu pomoć građanima i privrednim subjektima pri rješavanju njihovih zahtjeva u skladu sa zakonom; obavlja poslove stručne obrade sistemskih rješenja od značaja za resornu oblast; vrši izradu analitičkih, informativnih i drugih materijala u okviru propisane metodologije; obavlja poslove praćenja i istraživanja promjena i pojava u svojoj oblasti; izrađuje potrebnu dokumentaciju i druge materijale o tim pojavama i promjenama; vrši prikupljanje, sređivanje, evidentiranje, kontrolu, mjerenje, osmatranje i obradu podataka prema metodološkim i drugim uputstvima i uspostavljanje odgovarajućih dokumentacionih materijala; prati funkcionisanje privrednih društava u proizvodnoj djelatnosti, i predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera; prati i proučava dejstva i posljedice sistemskih rješenja utvrđenih u zakonu, drugim propisima i općim aktima, kojima se reguliše proizvodna djelatnost, te radi na izradi odgovarajućih analiza i izvještaja o tim pitanjima, prati ulaganja stranih fizičkih i pravnih lica u proizvodnoj djelatnosti, prati i analizira rad organa upravljanja u privrednim društvima sa državnim kapitalom iz oblasti proizvodne djelatnosti.
- pri izradi svih pisanih akata koje priprema i u stručnim poslovima koje obavlja samostalno vrši unos teksta i podataka u računar i obrađuje podatke, koristeći odgovarajuće programe namijenjene informatičkoj podršci uredskom poslovanju i posebne programe razvijene u okviru informacijskog sistema uprave a odnose se na domen naprijed specificiranih poslova i radnih zadataka

Za svoj rad odgovoran je pomoćniku ministra za industriju, energetiku i rudarstvo.Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:

- VSS,VII stepen stručne spreme,, diploma visokog obrazovanja, odnosno prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja ( sa najmanje 180 ECTS bodova), pravne ili mašinske struke
- 1(jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke spreme
- poznavanje rada na računaru


Prijavljivanje na konkurs:
1 .Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
3. Kandidati, za stručnog saradnika, koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni I Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nasaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.69/06, 78/06, 63/08,27/14 i 69/17).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br.2, 72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu za privredu/gospodarstvo Zeničko-dobojskog kantona"

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.


V.D. DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprav
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare