Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 18.05.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni saradnik za privredu

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Poljoprivreda - Šumarstvo - Ribarstvo
Mjesto rada:
Trnovo
Rok prijave:
18.05.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34. i člana 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 31/16), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, a na zahtjev Općine Trnovo, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Općini Trnovo
06/10301. Stručni saradnik za privredu u Službi za privredu, finansije i lokalni ekonomski razvoj - 1 izvršilac,01. Opis poslova: učestvuje u izradi elaborata, studija, programa, projekata, planova i procjena u okviru radnog mjesta; prati poljoprivrednu proizvodnju, sjetvu i otkup, i poduzima odgovarajuće mjere, vodi propisane evidencije o poljoprivrednom zemljištu, izrađuje statističke i druge izvještaje, informacije i analize iz ove oblasti, vodi brigu o prirodnim i poljoprivrednim resursima Općine i razvoju programa o unaprijeđenju stanja u ovim oblastima , planira,realizira i provodi općinske mjere podsticaja poljoprivrednim proizvođačima, prati stanje i vodi registar u oblasti poljoprivredne proizvodnje, vrši poslove praćenja privrednih kretanja u oblasti poljoprivrede, veterinarstva , vodoprivrede i šumarstva i priprema potrebne informacije, ostvaruje saradnju sa udruženjima privrednika, poljoprivrednika i drugim udruženjima koja se bave privredno-razvojnim aktivnostima u cilju stvaranja baze podataka, prati javne pozive iz domena privrede, poduzetništva i lokalnog ekonomskog razvoja i drugih domena usko vezanih za navedene, prati javne pozive pretpristupnih fondova opredijeljenih za lokalne zajednice, prati,predlaže i priprema aplikacije po standardnim procedurama,javnim oglasima prema međunarodnim i domaćim donatorima i drugim investitorima, priprema programe i projekte za potencijalne investitore u saradnji sa resornim službama, vrši poslove iz oblasti regulacije vodotoka i zaštite izvorišta na području općine, obavlja poslove iz oblasti stočarstva i brine se putem veterinarske stanice o zdravstvenom stanju stoke na području Općine, obavlja poslove iz oblasti zaštite bilja i biljnih bolesti uzrokovanih štetočinama, preduzima radnje oko nabavke zaštitnih sredstava, sjemenske robe i sadnog materijala u cilju poboljšanja razvoja ove oblasti, učestvuje u stručnim komisijama i kao vještak u upravnom postupku, obavlja unos i obradu podataka u bazu za instaliranu softversku aplikaciju, ostvaruje potrebnu saradnju sa nadležnim Kantonalnim i Federalnim organima uprave koji su nadležni za poslove iz djelokruga rada Službe, radi rješevanja pitanja od zajedničkog interesa, vrši prijem stranaka koji se bave poljoprivrednom djelatnošću i daje odgovarajuća objašnjenja, prati propise i stara se o provođenju federalnih i kantonalnih zakona, odluka Općinskog vijeća, propisa Općinskog načelnika i drugih podzakonskih akata koja se odnose na pitanja ovog radnog mjesta, radi na izradi planova i programa daljeg razvoja i unaprijeđenja poljoprivrede, te prati njihovo izvršenje, odgovara za izvršenje svih poslova na usklađivanju i poboljšanju sistema kvaliteta po međunaradnom ISO standardu 9001:2008., izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija iz oblasti privrede, učestvuje u izradi analitičkih, informativnih i drugih materijala u oblasti privrede (tipski izvještaji, redovne ili periodične informacije i slično), vrši sprovođenje administrativnog izvršenja rješenja i zaključaka u skladu sa zakonom, izdaje uvjerenja o podacima o kojima se ne vodi službena evidencija, obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika rukovodioca organa državne službeUslovi za obavljanje poslova za: Pored opštih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:

Za poziciju 01:
- VSS-VII stepen obrazovanja, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, završen poljoprivredni fakultet,
- najmanje jedna godina radnog staža u struci, nakon završene VSS,
- poznavanje rada na računaru
Prijavljivanje na konkurs:
01. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.
02. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme(original ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.
03. kandidati za radna mjesta stručnih saradnika (pozicije 01., 02., i 04.), a koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje I ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova, dužni su dostaviti i:
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine)
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika izdati nakon objave javnog konkursa
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika


NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kontona Sarajevo ", broj: 8/17 i 7/18).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton,
ulica Kulovića br. 7
71 000 Sarajevo


sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Općini Trnovo"Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. ovog konkursa neće biti razmatrane.V.D.DIREKTOR


Refik Begić, magistar uprave
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare