Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 03.08.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 34. i člana 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 31/16), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, a na zahtjev Općine Novi Grad Sarajevo, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Općini Novi Grad Sarajevo
06 94401. Stručni savjetnik za programiranje i planiranje zaštite spašavanja – 1 (jedan izvršilac
02. Stručni saradnik za projekte i komunikaciju – 1 (jedan) izvršilac
03. Stručni saradnik za pravne poslove iz oblasti prostornog uređenja i građenja u Odsjeku za urbanizam – 1 (jedan) izvršilac
04. Stručni saradnik za pravne poslove u Odsjeku za imovinsko pravne i stambene poslove – 1 (jedan) izvršilac


01. Opis poslova: Priprema i poduzima odgovarajuće mjere i radnje na sprečavanju nastanka štetnih posljedica, odnosno mjera, radnji i postupaka na otklanjanju štetnih posljedica; priprema i provodi zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara na području općine; prikuplja podatke, obrađuje iste i utvrđuje prijedlog Procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća za područje Općine; priprema prijedlog Programa i Plana zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Općini; provodi mjere definisane Programom i Planovima zaštite od prirodnih i drugih nesreća te prati implementaciju istih; prati stanje priprema za zaštitu i spašavanje i predlaže mjere za unapređenje organiziranja i osposobljavanja civilne zaštite; izvodi i prati realizaciju obuke građana na provođenju lične i uzajamne zaštite i koordinira provođenje mjera zaštite i spašavanja; redovito prati zakone i propise iz oblasti djelovanja svog referata i stara se o njihovoj dosljednoj primjeni; vrši poslove istraživanja u oblasti zaštite i spašavanja od značaja za organizaciju, funkcionisanje i unaprijeđenje sistema zaštite i spašavanja za područje općine; prati i proučava stanje i pojave u oblasti zaštite i spašavanja u mjesnim zajednicama, institucijama, privrednim i drugim subjektima, koje se odnosi na Procjene ugroženosti i Planove zaštite i spašavanja, te pruža stručnu pomoć u cilju rješavanja utvrđenih problema i unapređenja stanja u ovoj oblasti; planira, predlaže i učestvuje u aktivnostima, koje se odnose na koordinaciju provođenja preventivnih, operativnih i mjera za ublažavanje posljedica zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća; izrađuje analize, izvještaje, informacije, elaborate, studije, projekte i druge stručne i analitičke materijale; učestvuje u izradi propisa i općih akata iz nadležnosti službe; učestvuje u izvođenju vježbi civilne zaštite za područje Općine; učestvuje u provođenju naredbi Općinskog štaba civilne zaštite; prikuplja, priprema, obrađuje podatke i učestvuje u izradi Procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća za područje općine; vrši poslove koji se odnose na organiziranje, planiranje i osiguravanje materijalno-tehničkih sredstava i opreme potrebne za rad službi zaštite i spašavanja, specijaliziranih jedinica civilne zaštite, povjerenika civilne zaštite, štabova mjesnih zajednica i Općinskog štaba, koji se osnivaju na nivou Općine; predlaže i pruža stručnu pomoć u organiziranju, popuni, obuci, funkcioniranju, planiranju i osiguravanju materijalno-tehničkih sredstava i opreme mjesnim zajednicima, nevladinim organizacijama i privrednim i drugim subjektima od interesa za zaštitu i spašavanje na nivou Općine; izrađuje, vodi i održava odgovarajuće evidencije službi zaštite i spašavanja i specijaliziranih jedinica civilne zaštite, povjerenika i članova mjesnih i Općinskog štaba civilne zaštite; izrađuje Plan mobilizacije i Plan popune ljudstvom i materijalno-tehničkim sredstvima i opremom struktura civilne zaštite; učestvuje u izradi prijedloga budžeta i praćenje realizacije istog; učestvuje u izradi prijedloga plana javnih nabavki i praćenje realizacije istog,; učestvuje u izradi dijela tenderske dokumentacije koji se odnosi na tehničke specifikacije roba i usluga, predmjer i predračun radova, te definiše uslove kvaliteta i druge specifične uslove koje moraju ispunjavati dobavljač i/ili robe, usluge odnosno radovi koji su predmet nabavke; učestvuje u pripremi izjave o fiskalnoj odgovornosti; priprema i prati realizaciju projekata za koje je zadužen,
samostalan je i nezavisan u radu, te snosi ličnu odgovoranost za zakonito, blagovremeno i kvalitetno obavljanje poslova; izvještaj o svom radu podnosi Šefu odsjeka; obavlja i druge poslove po nalogu Pomoćnika općinskog načelnika, odnosno Šefa odsjeka; za svoj rad odgovara Šefu odsjeka i Pomoćniku općinskog načelnika.
02. Opis poslova: Koordinira općinske projekte u saradnji sa razvojnim agencijama i drugim subjektima; prati realizaciju navedenih projekata; prati zakone i propise i stara se o njihovoj dosljednoj primjeni; vrši izradu aplikacija za projekte IPA fondova, u saradnji sa nadležnim službama; vrši obradu zahtjeva stranaka za prijem kod Općinskog načelnika i organizira aktivnosti oko prijema; obavlja vanjsku komunikaciju i korespondenciju prema inostranim partnerima kao i sa diplomatskim predstavništvima u BIH; organizuje i koordinira protokol dolaska gostiju i partnera iz inostranstva; priprema, organizuje i koordinira posjete naših delegacija inostranstvu; odgovoran je za zakonito, blagovremeno i kvalitetno obavljanje poslova; izvještaj o svom radu podnosi Šefu odsjeka; obavlja i druge poslove po nalogu Pomoćnika općinskog načelnika, odnosno Šefa odsjeka; za svoj rad odgovara Šefu odsjeka i Pomoćniku općinskog načelnika.

03. Opis poslova: prati i primjenjuje Zakone i druge podzakonske akte vezane za predmetnu oblast i učestvuje u izradi i usklađivanju općih i pojedinačnih akata sa istim; vodi prvostepeni upravni postupak (skraćeni upravni postupak) u jednostavnijim upravnim predmetima i utvrđuje nacrte rješenja; pruža stručnu pomoć građanima iz oblasti imovinsko-pravnih poslova, u šalter sali, u cilju efikasnijeg ostvarivanja prava građana; vodi službenu evidenciju i izdaje uvjerenja o činjenicama iz iste; izrađuje analitičke i druge materijale u okviru propisane metodologije /izvještaji, redovne i periodične informacije/,; odgovoran je za zakonito, blagovremeno i kvalitetno obavljanje poslova; obavlja i druge poslove po nalogu Pomoćnika općinskog načelnika, odnosno Šefa odsjeka; izvještaj o svom radu podnosi Šefu odsjeka; za svoj rad odgovara Šefu odsjeka i Pomoćniku općinskog načelnika.
04. Opis poslova: prati i primjenjuje Zakone i druge podzakonske akte vezane za predmetnu oblast i učestvuje u izradi i usklađivanju općih i pojedinačnih akata sa istim; vodi prvostepeni upravni postupak (skraćeni upravni postupak) u jednostavnijim upravnim predmetima i utvrđuje nacrte rješenja; pruža stručnu pomoć građanima iz oblasti imovinsko-pravnih poslova, u šalter sali, u cilju efikasnijeg ostvarivanja prava građana; vodi službenu evidenciju i izdaje uvjerenja o činjenicama iz iste; izrađuje analitičke i druge materijale u okviru propisane metodologije /izvještaji, redovne i periodične informacije/; odgovoran je za zakonito, blagovremeno i kvalitetno obavljanje poslova, ; obavlja i druge poslove po nalogu Pomoćnika općinskog načelnika, odnosno Šefa odsjeka; izvještaj o svom radu podnosi Šefu odsjeka; za svoj rad odgovara Šefu odsjeka i Pomoćniku općinskog načelnika.

Uslovi za obavljanje poslova za: Pored opštih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:

Za poziciju 01.
- VSS/VII, prvi (240 bodova) drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja – pravni fakultet ili fakultet političkih nauka,
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru
- položen vozački ispit B kategorije

Za poziciju 02.
- VSS/VII, prvi, drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja, filozofski fakultet,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 03.
- VSS/VII, prvi, drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja, fakultet pravne struke,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru


Za poziciju 04.
- VSS/VII, prvi, drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja, fakultet pravne struke,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
01. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
02. potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci, nakon sticanja VSS,
03. dokaz o poznavanju rada na računaru,
04. dokaz o položenom vozačkom ispitu “B” kategorije (samo za poziciju 01)
05. kandidati za stručnog saradnika, koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje I ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova, dužni su dostaviti:
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika i
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika
06. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko – podrinjski Kanton Goražde, u Sarajevu ul. Kulovića 7, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova konkursa.
Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko podrinjski kanton,
Ul. Kulovića br. 7
71000 Sarajevo
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Općini Novi Grad Sarajevo“

Nepotpune, nauredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare