Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 24.10.2016. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Agencija za državnu službu Federacije BiH, a na zahtjev Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, objavljujeJAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike

06 / 877

01.Stručni saradnik za analitičke poslove u Kabinetu ministra - 1(jedan) izvršilac
02.Šef Odsjeka za pravne i kadrovske poslove u Sektoru za pravne i kadrovske, ekonomske - finansijske poslove i opće poslove, - 1(jedan) izvršilac
03.Stručni saradnik za pravne i analitičke poslove u Sektoru za pravne i kadrovske, ekonomsko -finansijske poslove i opće poslove, Odsjek za pravne i kadrovske poslove - 1(jedan)izvršilac
04.Stručni saradnik za računovodstveno - finansijske poslove u Sektoru za pravne i kadrovske, ekonomsko-finansijske poslove i opće poslove, Odsjek za ekonomsko finansijske i računovodstvene poslove - 1(jedan) izvršilac
05.Stručni saradnik za poslove planiranja i izvršenja budžeta u Sektoru za pravne i kadrovske, ekonomsko - finansijske poslove i opće poslove, Odsjek za planiranje i izvršenje budžeta -1(jedan)izvršilac
06.Stručni saradnik u oblasti rada, sigurnosti i zdravlja na radu u Sektoru za rad i zapošljavanje, Odsjek za rad, sigurnost i zdravlje na radu - 1(jedan)izvršilac
07.Stručni savjetnik za praćenje ekonomsko - finansijskog stanja u penzijskom i invalidskom osiguranju u Sektoru za penzijsko i invalidsko osiguranje, Odsjek za sistem i provođenje penzijskog i invalidskog osiguranja - 1(jedan)izvršilac
08.Stručni saradnik za provođenje penzijskog i invalidskog osiguranja u Sektoru za penzijsko i invalidsko osiguranje, Odsjek za sistem i provođenje penzijskog i invalidskog osiguranja -1(jedan)izvršilac
09.Stručni saradnik za socijalnu inkluziju u Sektoru za socijalnu zaštitu i zaštitu porodice i djece, Odsjek za ustanove socijalne zaštite - 1(jedan)izvršilac

01.Opis poslova: vrši poslove vezane za informisanje javnosti o aktivnostima ministarstva; prikuplja podatke i vrši administraciju WEB stranice mreže (LAN) i baze podataka, sređuje i obrađuje podatke iz nadležnosti ministarstva i daje informacije, organizuje konferencije za štampu, intervjue i razgovore ministra; organizuje i stara se o blagovremenoj pripremi podataka, informacija i drugih materijala i po potrebi učestvuje u njihovoj pripremi za istupanje ministra u medijima u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama i Uputi o provođenju Zakona o slobodi pristupa informacijama, te u skladu sa Pravilnikom o proceduri za pristup informacijama i komuniciranju sa okruženjem daje podatke iz djelokruga rada Ministarstva pravnim i fizičkim osobama; obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.
Pripadajuća osnovna neto plaća 1.226,84 KM

02.Opis poslova: rukovodi Odsjekom i u tom pogledu ima ovlaštenja utvrđena u članu 30. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji (Šef Odsjeka ovlašten je da: neposredno organizuje vršenje poslova u Odsjeku, raspoređuje poslove i zadatke na službenike i namještenike, daje upute za vršenje pojedinih poslova, osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje poslova u Odsjeku, redovno ( svakodnevno) pismeno ili usmeno informiše pomoćnika ministra koji rukovodi sektorom u čijem se sastavu nalazi Odsjek, predlaže pomoćniku ministra preduzimanje određenih mjera radi rješavanja postojećih problema i postupa po svim nalozima i zahtjevima pomoćnika ministra i neposredno obavlja najsloženije poslove iz djelokruga Odsjeka) i neposredno vrši sljedeće poslove iz nadležnosti Odsjeka: učestvuje u izradi nacrta i prijedloga unutrašnjih akata ministarstva; objedinjava prijedloge godišnjeg plana i izvještaja o radu Ministarstva; izrađuje prednacrte i nacrte općih akata kojima se uređuje radno - pravni status državnih službenika, namještenika i lica koja nisu državni službenici u Ministarstvu; utvrđuje nacrte rješenja i drugih pojedinačnih akata koja se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti državnih službenika, namještenika i lica koja nisu državni službenici iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim odnosom; priprema analize, elaborate, studije, programe, planove i informacije iz djelokruga Odsjeka; daje potrebne informacije i uputstva državnim službenicima, namještenicima i licima koja nisu državni službenici u vezi njihovog radno-pravnog statusa; obavlja druge poslove koje mu odredi pomoćnik ministra.
Pripadajuća osnovna neto plaća 1.492,11 KM

03.Opis poslova: izdaje potvrde i uvjerenja iz službene evidencije, prikuplja, sređuje, evidentira, kontroliše i obrađuje podatke prema metodološkim i drugim uputstvima i učestvuje u uspostavljanju baze podataka iz oblasti radnih odnosa, priprema i objedinjuje planove i programe rada, priprema nacrte ugovora, prati realizaciju zaključenih ugovora i vodi registar ugovora koji su na snazi; obrađuje sva pitanja koja se odnose na imenovanja organa institucija koje su u nadležnosti Ministarstva, te izrađuje analitičke i druge materijale, priprema redovne i periodične informacije iz domena Odsjeka i obavlja druge poslove po nalogu šefa Odsjeka.
Pripadajuća osnovna neto plaća 1.226,84 KM

04.Opis poslova:učestvuje u izradi svih finansijskih planova iz nadležnosti Ministarstva kojima se osigurava finansijska potpora u budžetu Federacije, kao i sva druga finansijska sredstva koja se izdvajaju na temelju posebnih programa; po uputi preduzima mjere na izvršenju finansijskog plana Ministarstva prema namjenama i dinamici koja je utvrđena godišnjim budžetom Federacije i u okviru drugih odobrenih finansijskih izvora; izrađuje prijedloge dinamike osiguranja potrebnih novčanih sredstava Ministarstva; vrši realizaciju finansijskih planova Ministarstva; izrađuje analitičke izvještaje o izvršenju finansijskih planova i ekonomskoj opravdanosti nabavke roba i usluga; učestvuje u izradi godišnjih obračuna i periodičnih izvještaja Ministarstva; vrši kontrolu formalne i suštinske ispravnosti svih dokumenata; kontroliše, evidentira i usklađuje obaveze sa poslovnim partnerima; vrši rezervaciju sredstava u propisanim i ugovorenim rokovima i iznosima usklađenim sa dodijeljenim sredstvima i dospjelim obavezama; ispostavlja zahtjeve za plaćanje, izrađuje naloge za knjiženje, obavlja i druge poslove koje odredi Šef odsjeka.
Pripadajuća osnovna neto plaća 1.226,84 KM

05.Opis poslova:učestvuje u izradi budžeta i finansijskih planova Ministarstva; prati izvršenje budžeta u tekućoj poslovnoj godini; blagovremeno izvještava i upozorava na eventualne probleme koji nastaju u realizaciji budžeta; vrši stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za knjigovodstvene poslove i poslove koji se odnose na planiranje i izvršenje budžeta; prati realizaciju finansijskih planova; izrađuje nacrte izvještaja o materijalno-finansijskom poslovanju; kontroliše, evidentira i usklađuje obaveze sa poslovnim partnerima; vrši rezervaciju sredstava u propisanim i ugovorenim rokovima i iznosima usklađenim sa dodijeljenim sredstvima i dospjelim obavezama; ispostavlja zahtjeve za plaćanje, izrađuje naloge za knjiženje, obavlja i druge poslove koje odredi šef Odsjeka....
Pripadajuća osnovna neto plaća 1.226,84 KM

06.Opis poslova: vrši stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za oblast rada, sigurnosti i zdravlja na radu; provodi politiku, izvršava zakone, druge propise i opće akte i s tim u vezi utvrđuje stanje u oblasti sigurnosti i zdravlja na radu, rada i radnih odnosa i posljedica koje mogu nastati u ovim oblastima; izrađuje analize, izvještaje, informacije i druge stručne i analitičke materijale na osnovu odgovarajućih podataka; učestvuje u izradi nacrta stručnih objašnjenja, odgovora i mišljenja za primjenu zakona, drugih propisa i općih akata povodom upita građana, pravnih osoba i drugih subjekata ili po službenoj dužnost iz oblasti rada, radnih odnosa, sigurnosti i zdravlja na radu; prema uputi priprema odgovore na novinarske upite, vrši i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka.
Pripadajuća osnovna neto plaća 1.226,84 KM

07.Opis poslova: prati penzijsko i invalidsko osiguranje sa ekonomskog aspekta; učestvuje u izradi prednacrta i nacrta zakona, drugih propisa i općih akata, kao i izmjenama i dopunama tih propisa sa ekonomskog aspekta; izrađuje analize, izvještaje, informacije i druge stručne i analitičke materijale na osnovu odgovarajućih podataka iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja; izrađuje programe, projekte, planove i procjene u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja; provodi politiku izvršavanja zakona u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, drugih propisa i općih akata i s tim u vezi utvrđuje stanja i predlaže preduzimanje odgovarajućih mjere; učestvuje u pripremi zakonskih i drugih propisa, izradi analitičkih, informativnih i drugih materijala u okviru propisane metodologije; analizira stanje u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja; analizira ekonomsko-finansijske odnose u penzijskom i invalidskom osiguranju; priprema stručna mišljenja i objašnjenja za pripremu zakona i drugih propisa i općih akata povodom upita građana, pravnih osoba i drugih subjekata ili po službenoj dužnosti iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja; daje stručna mišljenja o prednacrtima, nacrtima zakona i drugim propisima i općim aktima u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja sa ekonomskog aspekta; prati i proučava stanje i pojave u određenoj oblasti na osnovu prikupljanja podataka ili podataka koje dostavljaju drugi organi ili pravne osobe i obrađuje te podatke sa prijedlogom mjera za rješavanje utvrđenih problema; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka.
Pripadajuća osnovna neto plaća 1.359,48 KM

08.Opis poslova:vrši stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za oblast penzijskog i invalidskog osiguranja; provodi politiku, izvršava zakone, druge propise i opće akte i s tim u vezi utvrđuje stanje u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja i posljedica koje mogu nastati u ovoj oblasti; izrađuje analize, izvještaje, informacije i druge stručne i analitičke materijale na osnovu odgovarajućih podataka; učestvuje u izradi nacrta stručnih objašnjenja, odgovora i mišljenja za primjenu zakona, drugih propisa i općih akata povodom upita građana, pravnih osoba i drugih subjekata ili po službenoj dužnost iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja; prati kretanja penzija i drugih penzionih primanja; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka.
Pripadajuća osnovna neto plaća 1.226,84 KM

09.Opis poslova:vrši stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja u oblasti socijalne inkluzije; prikuplja, sređuje, evidentira i vrši obradu podataka u oblasti socijalne inkluzije; prati stanje i pojave u oblasti institucionalnog i vaninstitucionalnog zbrinjavanja, te na temelju toga vrši izradu analitičkih, informativnih i drugih materijala; predlaže mjere i aktivnosti iz djelokruga svoga rada, te prati tok realizacije predloženih aktivnosti; sudjeluje u izradi strateških i drugih dokumenata; inicira, koordinira i sarađuje s organizacijama iz vladinog i nevladinog sektora u oblasti socijalne zaštite i inkluzije; daje odgovore na upite građana, pravnih lica i drugih subjekata, obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka

Pripadajuća osnovna neto plaća 1.226,84 KM


Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:

Za poziciju 01.
- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, fakultet političkih nauka - smjer žurnalistika, fakultet humanističkih nauka ili drugi fakultet društvenog smjera
- jedna godina radnog staža
- poznavanje engleskog jezika
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 02.
- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja - pravne ili upravne struke
- najmanje četiri godine radnog staža
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 03.
- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja - pravne ili upravne struke
- jedna godina radnog staža
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 04.
- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, ekonomski fakultet
- jedna godina radnog staža
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 05.
- VSS-VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, ekonomski fakultet
- jedna godina radnog staža
- poznavanje rada na računaru.

Za poziciju 06.
- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja pravne ili upravne struke, fakultet političkih nauka ili drugi fakultet društvenog smjera
- jedna godina radnog staža
- poznavanje rada na računaru.

Za poziciju 07.
- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, ekonomski fakultet,
- tri godine radnog staža
- poznavanje rada na računaru.

Za poziciju 08.
- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja - pravne ili upravne struke, ekonomski fakultet
- jedna godina radnog staža
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 09.
- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja - pravne ili upravne struke, filozofski fakultet, fakultet političkih nauka ili drugi fakultet društvenog smjera
- jedna godina radnog staža
- poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, Kulovića br.7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrda / uvjerenje o radnom stažu na poslovima u struci nakon sticanja VSS,
3. kandidati za stručnog saradnika, koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova, dužni su dostaviti :
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet (5) godina radnog iskustava u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika,
-dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,
4. dokaz o poznavanju rada na računaru
5.dokaz o poznavanju engleskog jezika ( pozicija 01.) prema odredbama Pravilnika o dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje i aktivno znanje stranog jezika u postupcima sprovođenja konkursa u organima državne službe u Federaciji BiH -
Prečišćeni tekst („Službene novine Federacije BiH" broj: 51/16 i 59/16)
6.uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton Goražde, u Sarajevu ul. Kulovića 7, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita opšteg znanja ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova konkursa.
Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalno ministarstvo rada i socijalne politike"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave


Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare