Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 01.03.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni saradnik za praćenje realizacije ugovora

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Ekonomija - finansije - osiguranje, Građevinarstvo i geodezija, Pravo
Mjesto rada:
Gračanica
Rok prijave:
01.03.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 37. i 87., stav 2. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (''Službene
novine TK'', br: 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i
Hercegovine, na zahtjev Općine Gračanica, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Općini Gračanica


04. Stručni saradnik za praćenje realizacije ugovora – 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova:
Vrši izradu analitičkih, informativnih i drugih materijala u okviru propisane
metodologije (tipski izvještaji, redovno i periodično informisanje iz oblasti praćenja i realizacije
ugovora); prikupljanje, sređivanje, evidentiranje obrade podataka i uspostavljanje odgovarajućih
materijala o zaključenim i realizovanim ugovorima; redovito prati zakone i propise iz oblasti
djelovanja svog referata i stara se o njihovoj dosljednoj primjeni, vrši stručnu obradu prijedloga
programa i planova za realizaciju projekata i radova iz oblasti izgradnje, rekonstrukcije i sanacije
komunalne infrastrukture na području općine, a koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta
Općine, Kantona, Federacije BiH i dr.; koordinira i sarađuje sa nadležnim KJP-a, Zavodima,
Ministarstvima i gradskim institucijama u cilju provođenja aktivnosti na realizaciji projekata iz
oblasti komunalne infrastrukture na području općine; prati realizaciju i koordinaciju projekata
komunalne infrastrukture kako u vlastitom aranžmanu općine tako i u saradnji sa drugim
subjektima i institucijama relevantnim za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture;
učestvuje u izradi prijedloga budžeta projekta i praćenje realizacije istog; učestvuje u izradi
prijedloga plana javnih nabavki i praćenje realizacije istog; učestvuje u pripremi izjave o fiskalnoj
odgovornosti; priprema i prati realizaciju projekata od ugovora pa do tehničkog prijema projekta i
konačne realizacije, uključujući i plaćanje; prati realizaciju ugovora dodjeljenih projekata, koordinira
akivnosti sa izvođačima i izvještava o istom nadređene (stepen realizacije, problematika u
realizaciji, prijedlog mjera i sl.); vrši i druge poslove po nalogu pomoćnika općinskog načelnika i
šefa odsjeka; snosi punu ličnu odgovornost za pravilnost, zakonitost i blagovremenost izvršavanja
poslova iz svoje nadležnosti, za svoj rad odgovara šefu Odsjeka i pomoćniku općinskog načelnika.
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Tuzlanski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Uvjeti:
Pored općih uvjeta predviđenih članom 38. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu,
kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj
organizaciji, i to:

Za poziciju 04:
- VSS, VII stepen, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova, ekonomske, pravne ili građevinske
struke,
- 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon završene VSS,
- položen vozački ispit „B“ kategorije,
- poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na konkurs:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca
Agencije za državnu službu Fedracije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije
za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75000 Tuzla ili na web stranici Agencije
www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original
ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75000 Tuzla ili na web
stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
3. Kandidati za stručnog saradnika (pozicije: 02. do 08.), koji obavljaju poslove namještenika u
organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i
Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon
06.04.1992.godine),
b. dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina
radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za
namještenike izdati nakon objave javnog konkursa,
c. dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.


NAPOMENA ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkurse procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u
daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja
pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim
rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne
dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet
dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su
postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije
BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.
Izabrani kandidat koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi
Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o
ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.
Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita
općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Tuzlanskom kantonu (“Službene
novine TK”, br: 10/18).
Prijavu, sa tražnim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u
”Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla
sa naznakom:

„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Gračanica– 4/522“
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni
obrazac, ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2.
i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Vozačka dozvola:B
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare