Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 26.09.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 34. i 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo (»Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 31/16), na zahtjev Općine Centar Sarajevo, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljujeJAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Centar Sarajevo


06 / 96301. Stručni saradnik za poslove socijalne zaštite u Službi za rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica (na određeno vrijeme, do povratka uposlenice sa porođajnog odsustva) - 1 ( jedan ) izvršilac
02. Stručni saradnik za personalne poslove u Kabinetu općinskog načelnika (na određeno vrijeme, do povratka uposlenice sa porođajnog odsustva) - 1 ( jedan ) izvršilac
03. Sekretar mjesne zajednice u Službi za lokalnu samoupravu (na određeno vrijeme, do povratka uposlenice sa porođajnog odsustva) - 1 ( jedan ) izvršilac01. Opis poslova: Vrši neposredni socioanamnestički rad sa licima u stanju socijalne potrebe i članovima njihove porodice, a u svrhu prikupljanja neophodne dokumentacije za regulisanje prava na određene vidove pomoći; obavlja posjete porodicama u cilju neposrednog i kvalitetnog uvida u socioekonomske prilike korisnika; prati stanje i kretanje socijalnih potreba i vrši provjeru ostvarenih prava što evidentira kroz baze podataka, sarađuje sa mjesnim zajednicama, službama socijalne zaštite, zdravstvenim ustanovama, školama i nevladinim organizacijama i predlaže neophodne mjere u cilju što bržeg i efikasnijeg ostvarivanja pojedinih prava korisnika, odgovara za zakonito, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova i zadataka, obavlja i druge poslove koje mu naloži pomoćnik općinskog načelnika.

02. Opis poslova: Prati i primjenjuje propise iz oblasti radnih odnosa; izrađuje i donosi pojedinačne akte koji se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim odnosima u skladu sa ovlaštenjima iz Uredbe kojom se propisuju poslovi osnovne djelatnosti; učestvuje u davanju podataka pri izradi prijedloga normativnih akata iz nadležnosti Kabineta; pomaže pri izradi operativnih planova, izvještaja, informacija i drugih stručnih materijala iz oblasti personalnih poslova za potrebe Općine, te Agencije za državnu službu u Federaciji BiH, učestvuje u izradi godišnjih i periodičnih izvještaja; vodi evidencije o pečatima Općine te statističke i druge evidencije, u skladu sa propisima ili operativnim potrebama Kabineta; odgovara za zakonito, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova; obavlja i druge poslove koje mu naloži općinski načelnik ili sekretar Općine.

03. Opis poslova: Obavlja stručne i administrativno - tehničke poslove za organe mjesne zajednice; odgovara za realizaciju operativnih i drugih planova Službe ili naloženih poslova i zadataka; izrađuje prijedlog mjesečnog plana rada i izvještaja o radu; osigurava potpuno i blagovremeno informisanje građana mjesne zajednice po nalogu općinskih službi; prisustvuje svim sastancima organa mjesne zajednice, na terenu neposredno prikuplja ili učestvuje u prikupljanju podataka neophodnih ili korisnih za općinske Službe, Općinsko vijeće ili njegove komisije; ažurno vodi evidencije i statističke pokazatelje; realizuje planirane i druge aktivnosti blagovremeno, a prema potrebama i očekivanjima stanovnika mjesne zajednice, kao i organa mjesne zajednice; predlaže aktivnosti usmjerene u pravcu daljeg razvoja lokalne samouprave, a posebno većeg učešća građana u odlučivanju; učestvuje u poslovima iz oblasti odbrane, civilne zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, koje su u nadležnosti Općine; prati i primjenjuje propise u oblasti lokalne samouprave; odgovara za urednost prostorija mjesne zajednice, kao i dostupnost prostorija građanima, organima mjesne zajednice, te drugim subjektima kojima je odobreno korištenje; odgovara za zakonito, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova i zadataka; obavlja i druge poslove koje mu naloži pomoćnik općinskog načelnika.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:

Za poziciju 01:
-VSS - završen VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova, fakultet pravne ili upravne struke, ekonomski, fakultet političkih nauka, arhitektonski, građevinski, prirodno-matematički, mašinski, elektrotehnički, filozofski, filološki, poljoprivredni, šumarski, veterinarski, tehnološki, pedagoški, fakultet za sport i tjelesni odgoj, fakultet kriminalističkih nauka ili teološki fakultet
-najmanje jedna godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
-položen stručni ispit
-poznavanje rada na računaru

Za poziciju 02:
-VSS - završen VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova, pravni fakultet
-najmanje jedna godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
-položen stručni ispit
-poznavanje rada na računaru

Za poziciju 03:
-VSS - završen VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova, fakultet pravne ili upravne struke, ekonomski, fakultet političkih nauka, arhitektonski, građevinski, prirodno-matematički. mašinski, elektrotehnički, filozofski, filološki, poljoprivredni, šumarski, veterinarski, tehnološki, pedagoški, fakultet za sport i tjelesni odgoj, fakultet kriminalističkih nauka ili teološki fakultet
-najmanje jedna godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
-položen stručni ispit
-poznavanje rada na računaru


Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Kulovića br. 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrdu / uvjerenje o radnom stažu u struci, nakon sticanja VSS
3. dokaz o položenom stručnom ispitu, ukoliko ga kandidati posjeduju
4. dokaz o poznavanju rada na računaru
5. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, a koji imaju najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog ispita za namještenika u organima državne službe, dužni su dostaviti i:
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet (5) godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika,
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika.

6. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton Goražde, u Sarajevu ul. Kulovića 7, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Centar Sarajevo"
Na broj 06-34-8-482/17
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.V.D. DIREKTOR


Refik Begić, magistar uprave


Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare