Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 13.01.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 34. i člana 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 31/16), a u vezi sa članom 74 a. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 i 99/15) Agencija za državnu službu Federacije BiH, a na zahtjev Općine Stari Grad Sarajevo, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika Općini Stari Grad Sarajevo
06-898

01.Stručni saradnik za upravno rješavanje u komunalnoj oblasti – 1 (jedan) izvršilac
02.Stručni saradnik za poslove šalter sale-koordinator u Šalter sali – 1 (jedan) izvršilac

01.Opis poslova:rješava jednostavne uprave stvari u upravnom postupku u komunalnoj oblasti kao i u oblasti naplate naknada za korištenje građevinskog zemljišta, sastavlja izvještaje po predmetima, izrađuje informacije i izvještaje o radu; obilazi teren, utvrđuje tehničke uslove za izvršavanje poslova u komunalnoj oblasti; vodi postupak radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena zabilješka i izrađuje odgovarajuća uvjerenja; preduzima potrebne mjere i odgovara za zakonito, ažurno i uredno obavljanje poslova; za svoj rad odgovara pomoćniku načelnika; u skladu sa zakonom obavlja i druge poslove koji mu se stave u zadatak.
02. Opis poslova: koordinira rad uposlenika i obezbjeđuje potrebne uslove za rad u šalter sali; prati i usmjerava prijem stranaka i način ostvarivanja njihovih prava; vrši izradu odgovarajućih materijala i informiše o stanju ostvarivanja njihovih prava; predlaže mjere za uređivanje pitanja kojima se osigurava potpuno i efikasno provođenje općtinskih propisa,odluke o kućnom redu i Odluke o radnom vremenu; na info pultu u Šalter Sali pruža potrebne informaciije i upućuje korisnike usluga o mjestu i načinu ostvarivanja njihovih zahrtjeva; pomaže kod uzimanja brojeva RED sistema; posebnu pažnju posvećuje otvorenom i ljubaznom odnosu prema korisnicima usluga i građanima; uskladu sa zakonom obavlja i druge poslove koji mu se stave u zadatak.
Uslovi: Pored općih uvjeta predviđenih čl. 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji, i to:

Za poziciju 01.
- VSS – VII stepen odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova-Pravni fakultet ili drugi fakultet pravne struke,
- stručni upravni ispit,
- najmanje jedna 1 (jedna) godina radnog staža, u struci nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru.

Za poziciju 02.
- VSS – VII stepen odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova-Fakultet društvenog smjera,
- stručni upravni ispit,
- najmanje 1 ( jedna) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru.


Prijavljivanje na konkurs, spisak dokumenata i mjesto njihovog podnošenja:

Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Kulovića 7. ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ), te dostavom slijedeće dokumentacije (original ili ovjerene kopije, na navedenu adresu):

1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je
diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.
godine),
2. potvrda / uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS,
3. dokaz o poznavanju rada na računaru,
4. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, a koji imaju najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog ispita za namještenika u organima državne službe, dužni su dostaviti:
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet (5) godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika,
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika.
5 uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko – podrinjski Kanton, u Sarajevu ul. Kulovića 7, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Napomena:
U skladu sa članom 38. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, kandidati koji su položili stručni upravni ispit ili pravosudni ispit pred bilo kojim nadležnim organom u Bosni i Hercegovini, izuzeti su od polaganja ispita općeg znanja po javnom konkursu.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Općini Stari Grad Sarajevo, br. 06-889“

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

SEKRETAR

Zinka Salihagić, dipl. Iur.
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare