Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 14.12.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni saradnik za poslove arhive

- dana
Poslodavac:
Opština Srbac
Kategorija:
Državna služba i uprava
Mjesto rada:
Srbac
Rok prijave:
14.12.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Stručni saradnik za poslove arhive - 1 izvršilac

II - Opis poslova
Opis poslova utvrđen je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Opštine Srbac.

III – Status: službenik.
-Službenik na izvršilačkom radnom mjestu ostvaruje prava iz radnog odnosa u skladu sa Zakonom.

IV - Opšti uslovi:
1.da je državljan RS, odnosno BiH,
2.da je starije od 18 godina,
3.da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4.da nije osuđivano za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5.da nije otpušteno iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa i
6.da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

V - Posebni uslovi
- SSS u četvorogodišnjem trajanju društvenog smijera,
- položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,
- najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
- poznavanje rada na računaru,

VI – Nespojivost
Kandidati ne mogu obavljati funkciju u političkoj stranci, dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji je nespojiv sa njihovim službenim dužnostima u skladu sa Zakonom o službenicima i namještenicima u organime jedinice lokalne samouprave.

VII - Potrebna dokumenta
Uz Prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:
Biografiju, foto-kopiju svjedočanstva o završenoj stručnoj spremi, foto-kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, ispravu kojom se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo),uvjerenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih,dokaz o poznavanju rada na računaru.
Izjava da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,Izjava da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,Izjava da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini,tri godine prije objavljivanja konkursa,Izjava da ne postoji nespojivost u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona sastavni je dio prijave na javni konkurs.

VIII - Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Konkursna komisija za sprovođenje postupka popune upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi obaviće intervju, na kome će se vršiti provjera znanja kandidata o opštem upravnom postupku, poznavanja načina funkcionisanja i organizacije lokalne samouprave i poznavanja poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao. Kandidati će biti blagovremeno obaviješteni o terminu intervjua.
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu komisije je dužan da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, ovjerene izjave iz tačke sedam konkursa i Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
Prvorangiran kandidat koji je u izbornoj proceduri dostavio originalnu dokumentaciju ili ovjerene foto-kopije nije obavezan po prijemu obavještenja od komisije dostavljati ponovo istu dokumentaciju.

IX - Javni konkurs će biti objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Glas srpske”. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja Konkursa.

X - Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu „Prijava na javni konkurs“, koji se može preuzeti u šalter sali opštine Srbac, uz koju se prilažu dokazi o ispunjavanju opštih i posebnih uslova. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.Tačnost podataka navedenih u obrascu Prijave na javni konkurs, kandidat potvrđuje potpisom. Prijava na javni konkurs sa dokazima, dostavlja se lično ili poštom, na adresu: Opština Srbac, Konkursna komisija za sprovođenje postupka popune upražnjenih radnih mjesta, 78420 Srbac, Trg boraca broj 1.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Srednja škola
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare