Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 12.07.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni saradnik za poljoprivredu

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Biotehnologija i farmacija, Državna služba i uprava, Poljoprivreda - Šumarstvo - Ribarstvo
Mjesto rada:
Cazin
Rok prijave:
12.07.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34. i 88. Zakona o državnoj službi u Unsko - sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj: 14/17,16/17), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Grada Cazin, o b j a v lj u j eJAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Cazin


3/674


06. Stručni saradnik za poljoprivredu pri Službi za poljoprivredu - 2 (dva) izvršioca


06.Opis poslova: obavlja poslove praćenja, istražuje promjene i pojave u oblasti poljoprivrede, izrađuje potrebne dokumente o tim pojavama i promjenama; sudjeluje u realizaciji radnih dogovora u osiguranju lokalnih potreba stanovništva; obavlja poslove prikupljanja, sređivanja i evidentiranja podataka dobijenih neposrednim kontaktom od poljoprivrednih proizvođača i udruženja u oblasti poljoprivrede i dr.; obavlja terenske poslove u cilju utvrđivanja uslovnosti i raspoloživosti zemljišta, adekvatnih prostorija i sredstava rada za registraciju poljoprivredne djelatnosti; prati uspješnost proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima prema metodologiji i drugim uputstvima i izdaje odgovarajuće dokumentacione materijale (analize, izvještaje, informacije i dr.); provodi realizaciju projekata rekultivacije poljoprivrednog zemljišta po odobrenju nadležnog kantonalnog ministarstva; daje stručna objašnjenja i upute građanima koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom na području Grada; provodi postupak prijema i obrade zahtjeva korisnika novčane pomoći; obavlja poslove prikupljanja, sređivanja, evidentiranja i obrade podataka potrebnih za izradu kratkoročnih planova sjetve i žetve i ostalih poljoprivrednih resursa; obavlja poslove u vezi programa korištenja i davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta i praćenja realizacije istog; vrši formiranje i trajno čuvanje dosijea podnosilaca zahtjeva za upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata; vodi Registar fizičkih i pravnih lica koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom; obavlja stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za oblast poljoprivrede; stara se o redovnom razduživanju predmeta (fizički i elektronski) kroz program DocuNova; izrađuje analitičke, informativne i druge materijale u okviru propisanih metodologija (tipski izvještaji, redovne i periodične informacije i sl.); odgovara za zakonito, blagovremeno, potpuno, efikasno i efektivno obavljanje poslova; obavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe po nalogu neposrednog rukovodioca.


Uslovi: Pored općih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Unsko - sanskom kantonu, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Jedinstvenog gradskog organa uprave Grada Cazin, broj: 01/GN-34-1963/18 od 26.01.2018. godine izmjenama Pravilnika, broj: 01/GN-34-8123/18 od 11.06.2018. godine, kako slijedi:

Pozicija 06:
- VSS - VII stepena ili diploma visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studija poljoprivredne, biotehničke ili tehnološke struke,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci, nakon sticanja VSS,
- položen stručni ispit,
- poznavanje rada na računaru.


Prijavljivanje na javni konkurs:
1. Kandidati se na konkurs prijavljuju dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton, Uredu za postavljenja u Bihaću, ul. Alije Đerzeleza br. 2 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba);

2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su, uz prijavu na javni konkurs, dostaviti dokaz o radnom iskustvu/stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton, Uredu za postavljenja u Bihaću, ul. Alije Đerzeleza br. 2 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika (pozicija 06.), koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili vosoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, dužni su, uz prijavu na javni konkurs, dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
- fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o 5 (pet) godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdate nakon objave javnog konkursa,
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili stručni ispit gube pravo učešća u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopštavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon stručnog ispita pismeno obavještavaju o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit, a ne dostave Agenciji validne dokaze (originale ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od 5 (pet) dana od dana održavanja stručnog ispita, odnosno usmenog obavještavanja o rezultatima koje su postigli, kao i kandidati za koje se utvrdi da ne ispunjavanju posebne uslove navedene u tekstu javnog konkursa, ne mogu biti postavljeni na radno mjesto državnog službenika obuhvaćeno javnim konkursom.
Izabrani kandidat dužan je u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema obavještenja o izboru, dostaviti Agenciji sve dokaze (originale ili ovjerene kopije) o ispunjavanju općih uslova konkursa.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Unsko - sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko - sanskog kantona", broj: 22/17).

Prijavni obrazac, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa na službenoj internet stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Ured za postavljenja u Bihaću
Ul. Alije Đerzeleza 2
77000 Bihać
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Cazin: 68/18 "


Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac
ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2 . i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.SEKRETAR

Zinka Salihagić, dipl. iur
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Unsko-sanski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:dobro
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare