Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 19.05.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni saradnik za nabavke

- dana
Poslodavac:
Centralna Banka BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
19.05.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: J A V N I O G L A S
za prijem u radni odnos u Centralnu banku Bosne i Hercegovine

c) Stručni saradnik za nabavke u Službi za javne nabavke Odjeljenja za javne nabavke Sektora za administraciju i finansije Centralnog ureda Centralne banke Bosne i Hercegovine u Sarajevu – prijem 1 izvršioca u radni odnos na neodređeno vrijeme

Posebni uslovi za prijem kandidata u radni odnos: VSS – pravnog smjera; jedna godina radnog iskustva na poslovima nabavki ili u struci; poznavanje rada na računaru; pasivno znanje engleskog jezika.

Kratak opis zadataka i obaveza: Provodi direktni sporazum i učestvuje u provođenju postupaka javnih nabavki roba, usluga i radova; Učestvuje u izradi tenderske dokumentacije u postupcima javnih nabavki, priprema akte po osnovu odluke o okončanju postupka nabavke te prati zakonske rokove za faze postupka javne nabavke; Učestvuje u procesu nabavki i izradi odgovarajućih akata; Prati realizaciju ugovora i okvirnih sporazuma te priprema i objavljuje obavještenja i izvještaje o postupcima nabavke u skladu s pozitivnim propisima iz oblasti javnih nabavki; Učestvuje u pripremi podataka relevantnih za izradu propisa i akata koji nemaju karakter propisa iz djelokruga rada Službe; Obavlja i ostale poslove po nalogu hijerhijski nadređenog službenika.
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Opšti uslovi za prijem u radni odnos u Centralnu banku Bosne i Hercegovine su:

Da kandidat ima navršenih 18 godina života; da je državljanin Bosne i Hercegovine; da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini; da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine; da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje te da u mjestu življenja ne obavlja samostalnu profesionalnu djelatnost, odnosno da nema zanatsku radnju ili vlastitu firmu.

Potrebni dokumenti svih kandidata za prijavu:

Popunjen i obavezno potpisan obrazac Prijave (koji se osim na web-stranici Centralne banke može dobiti i u prostorijama Centralnog ureda, glavnih jedinica i filijala Centralne banke u Sarajevu, Mostaru, Banjoj Luci, Palama i Brčkom, radnim danom);
Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest mjeseci od dana izdavanja ili s upisanim neograničenim rokom važenja) – svi kandidati;
Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja) – svi kandidati;
Kandidati za radna mjesta pod a) i c) – dokaz o završenom visokom obrazovanju traženom ovim javnim oglasom
kandidati koji su diplomsko zvanje VSS stekli prije Bolonjskog sistema studiranja
dokaz o završenom visokom obrazovanju – diploma, a ako diploma nije izdata, uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od godinu dana od dana izdavanja),
kandidati koji su visoko obrazovanje završili po Bolonjskom sistemu studiranja
iploma i dodatak diplomi ekvivalentni VII stepenu obrazovanja prije Bolonjskog sistema studiranja (samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije izdavala niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz kopiju diplome o završenom visokom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije izdat niti za jednog diplomca).
Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija.

Kandidati koji su visoko obrazovanje završili van bivše SFRJ do 06.04.1992. godine, kao i kandidati koji su visoko obrazovanje završili van Bosne i Hercegovine nakon 06.04.1992. godine, obavezni su kao dokaz o završenom visokom obrazovanju isključivo dostaviti rješenje o nostrifikaciji diplome u Bosni i Hercegovini.Kandidati za radna mjesta pod pod b) i d) – dokaz o završenom srednjem obrazovanju


Dokaz o završenom višem stepenu/nivou obrazovanja od stepena/nivoa traženog ovim oglasom neće se smatrati dokazom o završenom srednjem obrazovanju traženom ovim oglasom.

Kandidati koji su srednje obrazovanje završili van bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine, kao i kandidati koji su srednje obrazovanje završili van Bosne i Hercegovine nakon 6. aprila 1992. godine, dužni su kao dokaz o završenom srednjem obrazovanju isključivo dostaviti rješenje o nostrifikaciji/ekvivalenciji svjedočanstva u Bosni i Hercegovini.

Dokaz o poznavanju engleskog jezika navedenog nivoa – kandidati za radno mjesto a) i c);
Dokaz o radnom iskustvu određene vrste i dužine tražene ovim oglasom (uvjerenje ili potvrda poslodavca) – svi kandidati;
Dokaz o poznavanju rada na računaru – svi kandidati.


Napomene:

Izbor kandidata vrši se u skladu s propisima Centralne banke.

Kandidati ne trebaju dostavljati originalnu dokumentaciju, jer se dostavljena dokumentacija neće vraćati.

Prijava na javni oglas s prethodno navedenom dokumentacijom podnosi se u zatvorenoj koverti na čijoj poleđini je kandidat obavezan naznačiti svoje ime i prezime i adresu, a na prednjoj strani koverte obavezan naznačiti:

Ne otvaraj – Prijava na javni oglas za prijem na radno mjesto pod a), b), c) ili d), uz obavezno navođenje naziva radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.

Prijave se mogu podnijeti najkasnije 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnoj novini, isključivo preporučeno putem pošte na adresu:Centralna banka Bosne i Hercegovine
Odjeljenje za ljudske resurse
ul. Maršala Tita br. 25
71 000 Sarajevo


U slučaju da se kandidat prijavljuje na više oglašenih radnih mjesta, za svako od radnih mjesta na koje se prijavljuje dužan je popuniti posebnu prijavu i uz svaku od prijava priložiti neovjerene kopije tražene dokumentacije za konkretno radno mjesto, dostavljajući ih u posebnim kovertama kako je prethodno navedeno.

Obrazac za prijavu na javni oglas za popunu radnog mjesta u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Prijava) i Vodič za prijavu na oglas Centralne banke Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vodič) s detaljnim pojašnjenjima u vezi s načinom podnošenja Prijave, dokumentacije koja se dostavlja uz istu i relevantnim napomenama o postupku izbora kandidata za prijem u radni odnos u Centralnu banku Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Centralna banka), objavljeni su na web-stranici Centralne banke www.cbbh.ba u odjeljku „LJUDSKI RESURSI“ – „Oglasi – zaposlenje u CBBiH“ – „Dokumenti“.

Kandidati su dužni upoznati se sa sadržajem Vodiča kako ne bi došli u situaciju da im prijava na radno mjesto oglašeno tekstom ovog oglasa bude odbačena zbog neurednosti i nepotpunosti.

Izabrani kandidat će biti dužan, u roku od 8 (osam) dana od dana prijema odluke o izboru, dostaviti original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i drugih dokumenata potrebnih za zasnivanje radnog odnosa, uključujući i ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj/radnoj sposobnosti izdato od strane nadležne zdravstvene ustanove (ne starije od trideset dana od dana izdavanja) kao i uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca od dana izdavanja), potpisanu izjavu da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine ovjerenu od strane nadležnog organa (ne starija od trideset dana od dana ovjere potpisa kandidata) i potpisanu izjavu da u mjestu življenja ne obavlja samostalnu profesionalnu djelatnost, odnosno da nema zanatsku radnju ili vlastitu firmu, ovjerenu od strane nadležnog organa (ne starija od trideset dana od dana ovjere potpisa kandidata).
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Strani jezik:engleski
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare