Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 13.01.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni saradnik za lokalnu samoupravu u Službi za lokalnu samoupravu

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
13.01.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34. i člana 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 31/16), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, a na zahtjev Općine Novi Grad Sarajevo, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Općini Novi Grad Sarajevo
06 993


04. Stručni saradnik za lokalnu samoupravu u Službi za lokalnu samoupravu - 1 (jedan) izvršilac.

04.Opis poslova: prati i istražuje promjene i pojave u mjesnim zajednicama i izrađuje potrebna akta za praćenje tih pojava i promjena, redovito prati zakone i propise iz oblasti lokalne samouprave i stara se o njihovoj dosljednoj primjeni,prikuplja, sređuje, evidentira, kontroliše i obrađuje podatke i uspostavlja odgovarajuće dokumentacione materijale u pogledu korištenja zemljišta, objekata, strukture stanovništva po kategorijama i drugih značajnih podataka za mjesno područje, vodi evidenciju primljenih i plaćenih računa za režijske troškove prostora koje koristi, vrši izdavanje odgovarajućih uvjerenja i potvrda iz službene evidencije, vrši prenesene poslove iz nadležnosti službi za upravu, a što će se definisati posebnom odlukom Općinskog vijeća, prati i primjenjuje zakonske i druge propise iz oblasti lokalne samouprave, učestvuje u provođenju utvrđene politike iz oblasti lokalne samouprave u skladu sa zakonskim propisima, odlukama Općinskog vijeća i zaključcima Općinskog načelnika, vrši redovne obilaske područja mjesne zajednice radi evidentiranja određenih nedostataka na objektima komunalne infrastrukture i pokreće potrebne procedure na rješavanju istih putem nadležnih službi,vrši stručne, administrativne i druge poslove obezbjeđenja neposrednog učešća građana u odlučivanju o lokalnim poslovima iz djelokruga organa mjesnih zajednica, vrši stručne, administrativne i druge poslove za potrebe građana, savjeta mjesnih zajednica, komisija i drugih stručnih tijela mjesnih zajednica, prati stanje infrastrukturnih objekata, te predlaže poduzimanje mjera za unapređenje istih, vodi evidenciju zemljišta i objekata na području mjesnih zajednica u vlasništvu Općine, obavještava Pomoćnika općinskog načelnika o nelegalnoj gradnji i bespravnom zauzimanju javne površine na području mjesne zajednice, vodi evidenciju o strukturi stanovništva (penzioneri, školski uzrast, zaposlenost, šehidske porodice, boračka populacija i sl.), priprema i prati realizaciju projekata za koje je zadužen, učestvuje u izradi akcionog plana službe u skladu sa planom i programom rada i usvojenim budžetom Općine, prati realizaciju programa redovnog investicionog ljetnog i zimskog održavanja cesta i ostale infrastrukture, odgovoran je za zakonito, blagovremeno i kvalitetno obavljanje poslova, izvještaj o svom radu podnosi Pomoćniku općinskog načelnika, obavlja i druge poslove po nalogu Pomoćnika općinskog načelnika, za svoj rad odgovara Pomoćniku općinskog načelnika.

Uslovi za obavljanje poslova: Pored opštih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:


Za poziciju 04:
- VSS/VII stepen, prvi, drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja - fakultet pravne struke, fakultet ekonomske struke, fakultet političkih nauka, fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, građevinski, filozofski ili pedagoški fakultet
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
01. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
02. potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci, nakon sticanja VSS,
03. dokaz o poznavanju rada na računaru,
04. dokaz o položenom vozačkom ispitu "B" kategorije (samo za poziciju 03)
05. kandidati za pozicije stručnih saradnika ( poz. 03. I 04.) koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje I ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova, dužni su dostaviti i:
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika i
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika
06. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton Goražde, u Sarajevu ul. Kulovića 7, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova konkursa.
Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko podrinjski kanton,
Ul. Kulovića br. 7
71000 Sarajevo
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Općini Novi Grad Sarajevo"


Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare