Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 14.08.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 34. i člana 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 31/16), Agencija za državnu službu Federacije BiH na zahtjev Stručne službe Vlade Kantona Sarajevo, objavljuje

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika u
Stručnoj službi Vlade Kantona Sarajevo

B:06/ 951

-Stručni saradnik za lektorisanje - 1( jedan ) izvršilac

Opis poslova: Vrši lektorisanje zakona, drugih propisa i općih akata, analiza, izvještaja, programa rada Vlade, zapisnika sa sjednica Vlade, dokumentacije i drugih materijala iz nadležnosti Vlade i Stručne službe na službene jezike u Federaciji odnosno Bosni i Hercegovini; vrši prevođenje zapisnika, akata, dokumentacije i drugih materijala iz nadležnosti Vlade i Stručne službe na službene jezike u Federaciji odnosno Bosni i Hercegovini uz ovjeru jezičke valjanosti (korektnosti) prijevoda; pruža stručne savjete službenicima Stručne službe i po potrebi provodi internu obuku u pogledu pravilnosti korištenja službenih jezika i pisama u BiH, vrši neposrednu obradu i korekturu tekstova; vrši i druge poslove koje odredi šef Odjeljenja i sekretar Vlade i za svoj rad odgovara šefu Odjeljenja i sekretaru Vlade; primjenjuje politiku kvaliteta Kantona Sarajevo i usvojene procedure putem dokumenata SUQ vezano za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o o unutrašnjoj organizaciji Stručne službe Vlade Kantona Sarajevo, i to:

-Stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koje se vrednuje sa 180 ECTS studijskih bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, završen filozofski fakultet - odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik ili odgovarajuće filološke oblasti,
- najmanje jedna (1) godina radnog staža/iskustva u struci,nakon sticanja VSS
- položen stručni upravni ispit.

Prijavljivanje na konkurs:

a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu FBiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti uprostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko podrinjski kanton, ulica Kulovića 7. ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (originale ili ovjerene kopije):
1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2.potvrdu/uvjerenje o radnom stažu/iskustvu u struci, nakon sticanja VSS
3.dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, ispitu općeg znanja ili pravosudnom ispitu (ukoliko ga kandidat posjeduje).
4. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, a koji imaju najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog ispita za namještenika u organima državne službe, dužni su dostaviti i:
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet (5) godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika,
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika.
5. popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton, u Sarajevu ul. Kulovića 7, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba

U skladu sa članom 38. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, kandidati koji su položili stručni upravni ispit ili pravosudni ispit pred bilo kojim nadležnim organom u Bosni i Hercegovini izuzeti su od polaganja ispita općeg znanja.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnom ispitu smatrat će se da je odustao od učešća, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova oglasa.


Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u Službenim novinama Federacije BiH, putem pošte preporučeno na adresu:

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika
u Stručnoj službi Vlade Kantona Sarajevo"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.V. D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare