Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 21.09.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine, raspisuje

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika

u Službi za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine

I Komisija

1/01 Stručni savjetnik za mašinska i elektro postrojenja i instalacije

1/02 Viši stručni saradnik za koordinaciju poslova i saradnju sa pravosudnim institucijama BiH

II Komisija

2/01 Viši stručni saradnik za fizičko obezbjeđenje

III Komisija

3/01 Stručni saradnik za pravne poslove

3/02 Stručni saradnik za kontrolu finansijsko-računovodstvenih i ugostiteljskih poslovaSEKTOR ZA INVESTICIONO I TEKUĆE ODRŽAVANJE

Odsjek za mašinska postrojenja i instalacije

1/01 Stručni savjetnik za mašinska i elektro postrojenja i instalacije

Opis poslova i radnih zadataka: Vrši snimanje stvarnog (izvedenog) stanja instalacija i opreme, vrši pregled projekata i daje eventualne primjedbe na projekte; samostalno vrši pripremu i izradu projektnih radova i dokumentacije za izvođenje radova iz oblasti održavanja opreme i instalacija; samostalno priprema i izrađuje troškovnike za izvođenje radova, specifikacije materijalno – tehničkih sredstava za elektro i mašinske radove i održavanje infrastrukture; izrađuje tehničke predmjere i specifikacije radova te sarađuje sa Stručnim savjetnikom za javne nabavke za potrebe pripreme tenderske dokumentacije za nabavku roba, usluga i izvođenje radova; samostalno izrađuje plan i program Odsjeka (plan rada, plan isporuke energenata), izrađuje mjesečne i godišnje izvještaje o radu Odsjeka; samostalno vrši izradu plana nabavki materijala usluga i izvođenja radova i internih akata Odsjeka; komunicira sa komunalnim i uslužnim organizacijama i nadležnim inspekcijskim organima, prikuplja važne informacije iz oblasti tekućeg održavanja i predlaže rukovodstvu potrebne radnje za poboljšanje rada Odsjeka; odgovoran je za kvalitetno, efektivno i blagovremeno izvršavanje ugovora za izvođenje radova, funkcionalnost opreme i instalacija, kao i primjenu zakonskih propisa i normi iz oblasti koju obavlja; pruža savjete i daje mišljenje o uočenim nedostacima i drugim poslovima iz nadležnosti Odsjeka; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS (VII stepen) ili završen prvi ciklus Bolonjskog sistema studiranja - elektrotehnički ili mašinski fakultet; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.298,63 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).Odsjek za podršku pravosudnim institucijama BiH

1/02 Viši stručni saradnik za koordinaciju poslova i saradnju sa pravosudnim institucijama BiH

Opis poslova i radnih zadataka: Vrši snimanje stvarnog stanja objekta i doradu idejnih i izvedbenih projekata; učestvuje u organiziranju radova, poslova i zadataka iz oblasti održavanja objekata i infrastrukture u Kompleksu i potrebnim sredstvima za njihovo izvršenje; izrađuje jednostavnije interne akte, planove, programe, elaborate, kao i projektne zadatke iz oblasti održavanja objekata i infrastrukture u Kompleksu; komunicira sa pravosudnim institucijama BiH radi obezbjeđivanja sveukupnog funkcionisanja infrastrukture u Kompleksu; učestvuje u izradi predmjera i predračuna za građevinsko-zanatske radove i održavanje infrastrukture; učestvuje u izradi idejnih rješenja enterijera, održavanja, sanacije i rekonstrukcije Kompleksa i pripremi dokumentacije za izvršenje radova; organizuje sve poslove iz oblasti održavanja objekata i infrastrukture u Kompleksu; sarađuje u izradi predmjera i specifikacija radova; u dogovoru sa šefom Odsjeka, organizira planove isporuka energenata za Kompleks (gas, struja, voda), o čemu podnosi izvještaj; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS (VII stepen) ili završen prvi ciklus Bolonjskog sistema studiranja - društveni ili tehnički fakultet; najmanje 2 godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).SEKTOR ZA UNUTRAŠNJE OBEZBJEĐENJE

Odsjek za unutrašnje obezbjeđenje

2/01 Viši stručni saradnik za fizičko obezbjeđenje

Opis poslova i radnih zadataka: Vrši složene poslove iz domena Odsjeka za unutrašnje obezbjeđenje, učestvuje u pripremanju normativnih akata, provodi zakonske propise i opće akte iz oblasti fizičke zaštite; učestvuje u izradi planova i programa obezbjeđenja objekata, kao i planova i aktivnosti za unapređenje poslova fizičkog osiguranja; pomaže u organiziranju i nadziranju rada vođa timova i viših referenata za fizičku zaštitu, provodi mjere fizičke zaštite u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast; odgovoran je za zakonitu upotrebu, primopredaju i rukovanje vatrenim oružjem i primjenu fizičke sile; organizira obuke iz oblasti fizičkog osiguranja; neposredno sarađuje sa stručnim saradnikom za fizičko obezbjeđenje, stručnim savjetnicima za tehničku i protivpožarnu zaštitu, vrši i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS (VII stepen) ili završen prvi ciklus Bolonjskog sistema studiranja – fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije ili fakultet društvenog smjera; najmanje 2 godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; certifikat za obavljanje poslova fizičke zaštite; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).SEKTOR ZA PRAVNE I FINANSIJSKE POSLOVE

Odsjek za pravne i opšte poslove

3/01 Stručni saradnik za pravne poslove

Opis poslova i radnih zadataka: Sarađuje u pripremi i izradi svih normativnih akata iz nadležnosti Službe (poslovnika, odluka, uputstava, pravilnika i svih drugih općih akata); pod nadzorom izrađuje interne opće akte; vodi skraćene upravne postupke; obavlja druge upravne radnje po nalogu pretpostavljenih; izrađuje nacrte rješenja tipskog sadržaja; izrađuje druge pojedinačne pravne akte tipskog sadržaja; sarađuje u pripremi pravnih mišljenja i priprema nacrte jednostavnijih pravnih mišljenja; redovno prati donošenje i promjene propisa relevantnih za Službu; sarađuje sa Agencijom za državnu službu u vezi realizacije obuka državnih službenika uz prethodno obavljene konsultacije sa šefom Odsjeka; izrađuje mjesečne izvještaje o radu Odsjeka, godišnje izvještaje o radu ovog Odsjeka i planove (programe) rada Odsjeka za narednu godinu uz prethodno pribavljene godišnje izvještaje o radu svih Odsjeka i planove (programe) rada za narednu godinu svih Odsjeka, izrađuje godišnji izvještaj o radu Službe i plan (program) rada Službe za narednu godinu; vodi i izrađuje zapisnik sa sjednica Stručnog kolegija Službe; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS (VII stepen) ili završen prvi ciklus Bolonjskog sistema studiranja - pravni fakultet; najmanje 1 godina radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).Odsjek za finansijsko-materijalne poslove

3/02 Stručni saradnik za kontrolu finansijsko-računovodstvenih i ugostiteljskih poslova

Opis poslova i radnih zadataka: Učestvuje u pripremi prijedloga ograničenja plaćanja u skladu sa raspoloživim sredstvima; pod nadzorom vrši provjeru finansijsko-računovodstvene dokumentacije, kao i dokumentacije dostavljene na plaćanje od strane Odsjeka za ugostiteljstvo; pod nadzorom primjenjuje kontni plan i jedinstvene budžetske klasifikacije; učestvuje u izradi finansijskih planova za potrebe Službe, kao i u izradi mjesečnih, kvartalnih, periodičnih i godišnjih finansijsko-računovodstvenih izvještaja i završnih računa; učestvuje u izradi i realizaciji godišnjeg budžeta; učestvuje u formalnoj i računskoj provjeri, kao i čuvanju i distribuciji finansijsko-računovodstvene dokumentacije, a posebno one koja se odnosi na obračun plata, naknada i evidencije osnovnih sredstava; učestvuje u izradi izvještaja o svim finansijskim tokovima Službe i prati izvršenje finansijskih planova; pruža pomoć stručnim savjetnicima u izvršavanju poslova i zadataka iz oblasti finansijsko-računovodstvenog poslovanja; po nalogu šefa Odsjeka, unosi podatke u modulima informacionog sistema finansijskog upravljanja (ISFU) koji se koriste; redovno prati donošenje i promjene propisa iz oblasti računovodstva i izvještava šefa o istom; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS (VII stepen) ili završen prvi ciklus Bolonjskog sistema studiranja - fakultet društvenog smjera ili biotehnički fakultet; najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; položen stručni upravni ispit; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Napomene za sve kandidate:

- Pored posebnih uslova navedenih u Javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.
- Kandidati ne smiju biti u sukobu interesa, odnosno nespojivosti, iz člana 16. stav (1) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.
- Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja.
- Za sprovođenje konkursne procedure po ovom javnom oglasu formirat će se tri Komisije za izbor i to:
Komisija za izbor državnih službenika za radna mjesta označena brojevima 1/01, 1/02;
Komisija za izbor državnih službenika za radno mjesto označeno brojem 2/01;
III Komisija za izbor državnih službenika za radna mjesta označena brojevima 3/01, 3/02;

Potrebni dokumenti:

I Ovjerene kopije:

- univerzitetske diplome (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) odnosno, za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu uz univerzitetsku diplomu i dodatak diplomi; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;
- uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);
- uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu odnosno javnom ispitu;
- potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;
- dokaza o traženom nivou znanja rada na računaru;
- certifikata za obavljanje poslova fizičke zaštite (samo za poziciju 2/01);

II Svojeručno potpisan:

- popunjen obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti u prostorijama Agencije za državnu službu BiH ili na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta Javnog oglasa, isti samo olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.
Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.


Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:
- Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima. Iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija.
- U pogledu dokazivanja državljanstva ne treba dostavljati ličnu kartu, nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno uvjerenje starije od šest mjeseci.
- U pogledu dokazivanja stručnog upravnog ispita, odnosno javnog ispita ne dostavljati uvjerenja stručnih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o položenom ispitu za sudiju za prekršaje i sl.
- U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu koja dokazuje samo radni staž, te ne može biti dokaz za radno iskustvo; uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje, bez potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore, rješenje ili odluku o zasnivanju radnog odnosa - isti dokazuju samo početak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, rješenje ili odluku o prestanku radnog odnosa - dokazuju samo momenat prestanka radnog angažmana i sl. budući da ista iz navedenih razloga ne mogu biti valjan dokaz o radnom iskustvu. Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sljedeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.
- U pogledu dokazivanja nivoa znanja rada na računaru, ne dostavljati: potvrdu ili uvjerenje pravnog lica ili ustanove gdje je lice bilo u radnom odnosu, jer ista nisu registrovana za obavljanje te djelatnosti, te kao takvi dokazi nisu valjani.
- Nepotpisan, nepopunjen, ispravljen ili izmijenjen prijavni obrazac.
Dodatni dokumenti koji se dostavljaju naknadno:

- Kandidati koji budu uspješni na pismenom dijelu stručnog ispita obavezni su na usmeni dio stručnog ispita (intervju) donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), koje se ne dostavlja zajedno sa drugim dokumentima, u protivnom neće moći pristupiti istom. Iznimno, a u slučaju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi traženo uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do momenta preuzimanja dužnosti, u suprotnom skida se s liste uspješnih kandidata.
- Izabrani (postavljeni/imenovani) kandidat dužan je instituciji Bosne i Hercegovine dostaviti, u skladu sa članom 22. tačka d) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, uvjerenje o radnoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje), kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih ovim položajem.
Javni konkurs se sprovodi u skladu sa Odlukom o načinu polaganja javnog i stručnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 96/07, 43/10 i 103/12) - (u daljem tekstu Odluka) i Pravilnikom o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua („Službeni glasnik BiH“, br: 63/16 i 21/17), čiji je sastavni dio Okvir kompetencija. Kandidati koji nemaju položen stručni (upravni) ispit, prije pristupanja stručnom ispitu će polagati javni ispit u skladu sa Odlukom. Javni ispit na kome je kandidat zadovoljio važi samo za konkretan javni konkurs, o čemu se ne izdaje uvjerenje, a na kandidata koji bude postavljen na radno mjesto primjenjuju se član 56. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13) i član 12. Odluke.

Kandidati koji su od momenta podnošenja prijave na konkurs do dana održavanja javnog ispita položili stručni upravni ispit ili javni ispit, ispit opšteg znanja, odnosno ispit koji odgovara pobrojanim ispitima, tj. koji nisu u obavezi polagati javni ispit u skladu sa odredbama člana 13. Odluke, dužni su obavijestiti Agenciju o istom najkasnije do zakazanog termina održavanja javnog ispita, a dokaz o navedenom trebaju neposredno dostaviti Agenciji (ne slati putem pošte), isključivo do početka termina pismenog dijela stručnog ispita. U slučaju da se kandidat ne odazove pozivu na javni ispit, a ne priloži traženi dokaz do pismenog dijela stručnog ispita smatrat će se da je odustao od svoje prijave na navedeni konkurs.

Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje javnog ispita utvrđeni su Programom polaganja javnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 28/08 i 18/12).

Sva tražena dokumenta, osim uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka koje se dostavlja na intervju, treba dostaviti najkasnije do 21.09.2017. godine, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:

Agencija za državnu službu BiH

„Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Službi za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine“

71000 Sarajevo, Trg Bosne i Hercegovine 1

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare