Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 28.07.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni saradnik za komunalnu infrastrukturu

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Građevinarstvo i geodezija
Mjesto rada:
Novi Travnik
Rok prijave:
28.07.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu čl. 24 i 37. stav 1., a u vezi sa članom 74 a. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Središnja Bosna/ Srednjobosanskog kantona" broj 7/11), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Novi Travnik, objavljujeJAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Općini Novi Travnik

5 / 696- Stručni saradnik za komunalnu infrastrukturu- 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: prati i proučava stanje u oblasti komunalne djelatnosti na osnovu prikupljanja podataka ili podataka koje dostavljaju druga tijela ili pravne osobe i obrađuje te podatke s prijedlogom mjera za rješavanje utvrđenih problema, izrađuje odgovarajuće planove i programe za obučavanje i osposobljavanje mjesnih zajednica, udruge građana i drugih osoba u oblasti komunalne djelatnosti i zaštite okoliša i realizira te planove i programe, uspostavlja, izrađuje, vodi i održava evidenciju u oblasti komunalne djelatnosti i zaštite okoliša, vrši izlazak na teren iz oblasti komunalne djelatnosti i zaštite okoliša, priprema i prati pojedinačne projekte u oblasti komunalne djelatnosti i zaštite okoliša, te sudjeluje u izradi tih projekata, učestvuje u planiranju infrastrukturnih projekata, prikuplja činjenice na terenu potrebne za unapređenje djelatnosti i objekata lokalne komunalne infrastrukture;vodosnabdijevanja, odvođenja i prerade otpadnih voda, prikupljanja i odlaganja krutog otpada, sanacije divljih deponija, održavanja javne čistoće, grobalja, lokalnih puteva i mostova, ulične rasvjete, javnih parkirališta i parkova i druge komunalne infrastrukture, analizira i inicira izradu nacrta i prijedloga općinskih propisa iz komunalne oblasti i zaštite okoliša, prati realizaciju utroška sredstava iz proračuna Općine najmijenjenih za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, prati stanje u ovoj oblasti, te pismenim putem pretpostavljenom rukovodiocu predlaže mjere za njeno unapređenje, prema potrebi učestvuje u radu stručnog tima za lokalni ekonomski razvoj, pružanjem stručne pomoći iz djelokruga svog radnog mjesta i u domenu svoje stručne osposobljenosti, odgovara za zakonito, ažurno i pravodobno obavljanje poslova, prema potrebi učestvuje u radu povjerenstava i drugih radnih tijela, obavlja i druge poslove iz nadležnosti organa državne službe koje mu u zadatak stavi neposredno nadređeni i pomoćnik načelnika

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:
- Visoka stručna sprema - završen građevinski fakultet, VII stepen odnosno visoko obrazovanje prvog , drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja
- 1(jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme
- poznavanje rada na računaru


Prijavljivanje na konkurs:

1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
3. Kandidati, za stručnog saradnika, koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni I Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nasaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
a) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdati nakon objave javnog konkursa,
b) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.


NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.
Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.
Javni konkurs za prijem državnih službenika se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine- prečišćeni tekst ("Službene novine Federacije BiH", br.10/18).
Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići broj 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Općini Novi Travnik"


Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata za izbor državnih službenika, koji uz prijavni obrazac,
ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.
V.D. DIREKTOR


Refik Begić, magistar uprave
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Srednjobosanski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare