Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 15.12.2016. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 i 99/15), a na osnovu zahtjeva Federalnog zavoda za statistiku, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljujeJAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom zavodu za statistiku
6 / 88301.Stručni saradnik za statistički poslovni registar - 1 (jedan) izvršilac
02.Stručni saradnik za kadrovske i opće poslove - 1 (jedan) izvršilac

01.Opis poslova: Učestvuje u održavanju statističkog poslovnog registra; učestvuje u praćenju obuhvata i kontroli kvaliteta podataka u registru i ukazuje na uočene proopuste na unesenim podacima; učestvuje u provođenju statističkih istraživanja koja se odnose na oblast vođenja, praćenja i održavanja statističkog poslovnog registra; učestvuje u utvrđivanju sadržaja i postavljenju zahtjeva za poveziovanje statističkog poslovnog registra sa podacima iz administrativnog registra, vrši i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka.
Svrha radnog mjesta: Obezbjeđivanje ažurnih podataka u statističkom poslovnom registru sa ciljem osiguravanja osnove za provođenje statističkih istraživanja.

Pripadajuća neto plaća: 1.165,50 KM

02. Opis poslova: Obavlja poslove rješavanja jednostavnijih upravnih stvari u prvostepeniom postupku; brine o0 stručnom osposobljavanju i usavršavanju zaposlenika Zavoda; prati provedbu i uspješnosti procesa stručnog usavršavanja; obavlja poslove izdavanja uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi služben aevidencija; učestvuje u izradi planova godišnjih odmora i ocjena rada zaposlenika zavoda; učestvuje u pripremi materijala za sastanke stručnog kolegija i formulaciji odluka zaključaka, te izradi zapisnika sa održanih sastanaka stručnog kolegija, vrši i druge poslove koje odredi šef Odsjeka.
Svrha radnog mjesta: vođenje evidencija o zaposlenim iz radnog odnosa i u vezi sa radnim odnosom.
Pripadajuća neto plaća: 1.165,50 KM

Uslovi: Pored općih uslova predviđenih čl. 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji, i to:

Za poziciju 01.
- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, ekonomski, Elektrotehnički fakultet-smjer informatika, diploma visokog obrazovanja-pravne ili upravne struke,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
- poznavanje engleskog jezika.

Za poziciju 02.
- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja-pravne ili upravne struke
- najmanje 1 ( jedna ) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
- poznavanje engleskog jezika.

Prijavljivanje na konkurs:
Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Kulovića 7. ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je
diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.
godine),
2. potvrda / uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS,
3. dokaz o poznavanju engleskog jezika, prema odredbama Pravilnika o dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje i aktivno znanje stranog jezika u postupcima sprovođenja konkursa u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine - prečišćeni tekst („Službene novine Federacije BiH", broj: 51/16 i 59/16);
4. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, a koji imaju najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog ispita za namještenika u organima državne službe, dužni su dostaviti:
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet (5) godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika,
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika.
5.uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton, u Sarajevu ul. Kulovića 7., ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Federalnom zavodu za statistiku, br. 519/16"
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar upravePortali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare