Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 21.07.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni saradnik za javne nabavke

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ekonomija - finansije - osiguranje, Pravo
Mjesto rada:
Goražde
Rok prijave:
21.07.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34. Zakona o državnoj službi u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde" br. 3/18), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12) na zahtjev Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko podrinjskog kantona Goražde, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Ministarstvu za unutrašnje poslove Bosansko podrinjskog kantona Goražde


06-1063/18


01.Stručni saradnik za javne nabavke, -1 (jedan) izvršilac


01.Opis poslova: Priprema i objedinjuje zahtjeve za nabavke roba i usluga svih organizacionih jedinica u Ministarstvu i Upravi policije; izrađuje nacrte godišnjih,tromjesečnih i mjesečnih planova nabavke roba i usluga za sve organizacione jedinice na osnovu pismenih prijedloga osnovnih organizacionih jedinica Ministarstva i Uprave policije; vrši izradu procjena vrijednosti potrebnih nabavki i u skladu sa utvrđenim vrijednosnim razredom predlaže rukovodiocu organa izbor postupka javne nabavke ili zaključivanje okvirnog ugovora; priprema tendersku dokumentaciju i prateću dokumentaciju; usko koordinira sa Komisijom za javne nabavke i dostavlja im potrebnu prateću dokumentaciju na saglasnost; proslijeđuje na objavljivanje u Službeni glasnik BiH tekstove obavještenja o javnoj nabavci, o dodjeli ugovora ili otkazivanju postupka javne nabavke koje je pripremila komisija; obavlja sve administrativne poslove vezane za postupak dodjele ugovora najpovoljnijem ponuđaču; dostavlja komisiji sve upite vezano za postupak javne nabavke i to bez odlaganja; dostavlja primljene prigovore komisiji; obavlja i druge administrativno-tehničke poslove u vezi sa postupkom javne nabavke; vrši izradu analitičkih, informativnih i drugih materijala i izvještaja u vezi sa javnim nabavkama i dostavalj ih Agenciji za javne nabavke ili drugim nadležnim organima; uspostavlja saradnju i održava redovne kontakte sa Agencijom za javne nabavke kako je utvrđeno podzakonskim aktima; vrši i druge poslove koji su u neposrednoj vezi sa opisom poslova.Uslovi: Pored općih uvjeta predviđenih čl. 35. Zakona o državnoj službi u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:

Za poziciju 01:
- VSS - najmanje VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja vrednovanog sa najmanje 180 ECTS bodova - ekonomskog ili pravnog smjera;
- najmanje jedna (1) godina radnog staža na poslovima svoje struke nakon završetka visoke stručne spreme,
- položen stručni upravni ispit
-poznavanje rada na računaru.Prijavljivanje na konkurs:

1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Kulovića 7. ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, (original ili ovjerena kopija) na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton, ulica Kulovića 7. ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.

3.Kandidati, za stručnog saradnika, a koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

a)Fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni I Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b)Dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdati nakon objave javnog konkursa,
c)Dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju općih uvjeta iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine-prečišćeni tekst ("Službene novine Federacije BiH", br. 10/18).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Ministarstvu za unutrašnje poslove BPK Goražde"


Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.

V.D. DIREKTOR


Refik Begić, magistar uprave
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Bosansko-podrinjski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare