Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 15.12.2016. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 i 99/15), Agencija za državnu službu Federacije BiH, a na zahtjev Federalnog ministarstva finansija/financija, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Federalnom ministarstvu finansija/financija
6 / 88601. Stručni saradnik za vođenje baze podataka i izvještavanje u Sektoru za poreznu politiku i javne prihode - 1 (jedan) izvršilac
02. Stručni saradnik za izdavanje odobrenja za priređivanje igara na sreću i nagradnih igara u Sektoru za poreznu politiku i javne prihode - 1 (jedan) izvršilac

01. Opis poslova: obavlja poslove izrade tipskih izvještaja o prihodima, priprema mjesečne informacije o ostvarenju javnih prihoda Federaciji BiH sa grafičkim prikazima javnih prihoda potrebnih za praćenje i analizu, stručne obrade sistemskih analiza kroz unos podataka o raspodjeli prihoda sa JR u bazu podataka, vođenje pomoćnih evidencija na dnevnoj osnovi, a na osnovu izvoda o ukupno prikupljenim i raspoređenim prihodima sa jedinstvenog računa prema propisanoj metodologiji raspodjele, praćenje podataka o krajnjoj potrošnji u Bosni i Hercegovini i izračune koeficijenata raspodjele između entiteta, vrši izračune alociranih sredstava i sredstava koji prema koeficijentima utvrđenim na osnovu podataka o krajnjoj potrošnji trebaju biti doznačeni entititetima, vrši izračune o potrebnim poravnanjima između entiteta koji se dostavljaju Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje BiH, obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka.
Visina netto plaće 1.165,50

02. Opis poslova: obavlja poslove rješavanja jednostavnih upravnih stvari u prvostepenom upravnom postupku u svrhu pripreme odobrenja priređivačima priređivanje igara na sreću i nagradnih igara, učestvuje u nomotehničkoj obradi prednacrta, nacrta i prijedloga od značaja za oblast igara na sreću, vodi i ažurira evidencije o broju izdatih odobrenja (suglasnosti) za priređivanje igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara, učestvuje u izradi analitičkih, informativnih i drugih materijala (tipski izvještaji, redovne i periodične informacije iz oblasti igara na sreću), obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka.
Visina netto plaće 1.165,50

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:Za poziciju 01.
- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, ekonomski fakultet,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 02:
- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja - pravne i upravne struke,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti potrebnu dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
Napomena: diplome koje nisu ovjerene pečatom obrazovne institucije i koje nisu potpisane od strane ovlaštenih lica izdavaoca neće se uzeti u razmatranje!
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS (primjerak uvjerenja se nalazi na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba)
3. dokaz o poznavanju rada na računaru
4. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, dužni su dostaviti i:
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika i
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika
5. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton, u Sarajevu ul. Kulovića 7, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO


„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Federalnom ministarstvu finansija - konkurs br. 523 "
"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar upravePortali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare