Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 22.03.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni saradnik za informatiku, poslove administratora i računarske mreže u Kabinetu općinskog načelnika

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Informatika
Mjesto rada:
Zavidovići
Rok prijave:
22.03.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 3/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Zavidovići, objavljujeJAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Zavidovići


5/656


03. Stručni saradnik za informatiku, poslove administratora i računarske mreže u Kabinetu općinskog načelnika - 1 (jedan) izvršilac03. Opis poslova: organizuje, planira i razvija informacioni sistem, predlaže pravce daljeg razvoja informacionog sistema, prati razvoj informatičke opreme i predlaže primjenu iste, prati rad uređaja u sistemu i blagovremeno otklanja zastoje, definira korisnike na sistemu i vrši administriranje korisnika, učestvuje u izboru, nabavci, instalaciji aplikacija informacionog sistema, vodi odgovarajuće evidencije i prati rad informacionog sistema Općine, učestvuje u planiranju programske podrške i programskih paketa, u saradnji sa programerima vrši neophodne intervencije na aplikacijama, uvodi novoodabrane aplikacije u općinski informacioni sistem,vrši instruktivne poslove u vezi sa uvođenjem novih informatičkih tehnologija i programskih paketa, učestvuje u informatičkom osposobljavanju i usavršavanju službenika, instalira i održava instalaciju računarske opreme, LAN mreže, stara se o zaštiti informacionog sistema, vodi računa o unapređenju informacionog sistema u pogledu hardware i software, elektronski obrađuje i postavlja informacije na zvaničnu web stranicu Općine,izrađuje i obrađuje jednostavnije projekte i programe informacionog sistema i automatske obrade podataka, vrši održavanje, manje servisiranje i opravke na informacionom sistemu, predlaže donošenje općinskih propisa iz nadležnosti Kabineta i ativno učestvuje u izradi tih propisa, priprema tendere i tendersku dokumentaciju iz nadležnosti Kabineta, te vrši njihovu realizaciju i podnosi izvještaj o realizaciji projekta, obavlja poslove u komisijama, timovima i radnim grupama koje imenuje općinski načelnik vrši kontrolu kvaliteta i kvantiteta ugovorenih radova, isporuke roba i vršenja usluga, po nalogu općinskog načelnika, provodi usvojenu politiku sistema kvaliteta i zaštite okoliša u okviru svojih poslova, obavlja i druge poslove iz nadležnosti Kabineta po nalogu sekretara općinskog organa državne službe i općinskog načelnika, a u skladu sa stepenom stručne spreme, složenosti poslova i prirodom radnog mjesta,

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:


Za poziciju 03.

- VSS/VII stepen ili visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ECTS bodova- diploma visokog obrazovanja informatičke struke
- 1(jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme
- poznavanje rada na računaru
- položen vozački ispit za vozača „B" kategorijePrijavljivanje na konkurs:

1 .Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
3. Kandidati, za stručnog saradnika(poz. 02. i 03.), koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni I Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nasaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine - prečišćeni tekst ("Službene novine Federacije BiH", br 10/18)

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:


Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Zavidovići"


Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Zeničko-dobojski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Vozačka dozvola:B
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare