Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 22.05.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine TK" br. 12/10 i 1/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Teočak, objavljujeJAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Općini Teočak

4 / 454

01.Stručni saradnik za civilnu zaštitu, zaštitu od požara i vatrogastvo - 1 (jedan) izvršilac
02.Stručni saradnik za komunalne poslove - 1 (jedan) izvršilac
03.Stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove - 1 (jedan) izvršilac

01.Opis poslova: prati i proučava stanje i pojave, provođenje zakona, drugih propisa i općih akata u oblasti zaštite i spašavanja, te na osnovu obrade prikupljenih podataka predlaže mjere i postupke za rješavanje utvrđenih problema i unapređenja stanja u ovoj oblasti; koordinira provođenje planiranih mjera zaštite i spašavanja iz nadležnosti organa uprave i pravnih lica i prati njihovo provođenje; prati realizaciju programa razvoja zaštite i spašavanja općine; priprema elaborate, općinske odluke, izvještaje, informacije i druga akta iz svoje nadležnosti; učestvuje u izradi planova, pravilnika, elaborata i zapisnika iz oblasti zaštite od požara; planira i osigurava provođenje obuke i stručno osposobljavanje i usavršavanje pripadnika vatrogasne jedinice i drugih lica koja se bave poslovima vatrogastva - ostvaruje saradnju sa pravnim licima u kojima su osnovane vatrogasne jedinice radi osposobljavanja tih jedinica za efikasno gašenje požara i mogućeg učešća tih jedinica na gašenju požara van objekata i prostora pravnog lica na području općine; organizuje obučavanje i upoznavanje zaposlenika sa opasnostima i mjerama zaštite od požara i praktičnoj upotrebi aparata, uređaja i sredstava za gašenje požara; obavlja i druge poslove predviđene zakonom i poslove koje mu odredi pomoćnik načelnika.
02. Opis poslova: inicira rješavanje problema na području općine u oblasti komunalnih poslova; prati stanje u oblasti komunalnih djelatnosti; vrši uviđaj na licu mjesta i utvrđuje provođenje zakona i drugih propisa iz oblasti komunalnih poslova; vrši kontrolu primjene propisa iz oblasti komunalnih djelatnosti; vodi evidenciju i nadzire korištenje javnih površina na području općine; prima stranke i daje im stručno obavještenje i uputstva u skladu sa zakonskim propisima o pitanjima iz svoje nadležnosti; radi na izradi izvještaja, informacija i drugih akata koji se odnose na poslove iz komunalne djelatnosti; učestvuje u pripremi i realizaciji projekata i programa iz oblasti zaštite okoliša; priprema stručnu obradu zahtjeva iz komunalne djelatnosti upućenih od strane građana i MZ-a, drugih subjekata ili po službenoj dužnosti; vrši inspekcijske nadzor iz oblasti komunalne djelatnosti; sarađuje sa drugim službama u realizaciji zajedničkih aktivnosti; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca službe.
03. Opis poslova: vodi prvostepeni upravni postupak iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa; vodi usmene rasprave oko utvrđivanja činjenica i sačinjava sve zapisnike iz upravnog postupka; obavlja uviđaj na licu mjesta radi utvrđivanja činjeničnog stanja; vodi rasprave za određivanje naknade za preuzeto zemljište ranijim vlasnicima; poziva i saslušava stranke, vještake i ostale učesnike u postupku; izrađuje prijedloge svih rješenja kod odlučivanju u postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama u skladu sa Zakonom i drugim podzakonskim aktima; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca službe.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji:

Za poziciju 01:
-VSS/VII stepen stručne spreme - Rudarsko-geološki-građevinski fakultet, odsjek studij sigurnosti i pomoći, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja tehničke struke, odsjek sigurnosti i pomoći koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova,
-najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
-poznavanje rada na računaru.

Za poziciju 02:
-VSS/VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova- ekonomske struke,
-najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
-poznavanje rada na računaru.

Za poziciju 03:
-VSS/VII stepen stručne spreme, ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova, pravne struke,
-najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
-poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na konkurs:

a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici), prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1.fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine),
2.potvrdu/uvjerenje o radnom stažu/iskustvu u struci, nakon završene visoke stručne spreme (primjer potvrde/uvjerenja o radnom stažu u struci, nalazi se na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba ),
3.kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, dužni su dostaviti i:
-dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika, izdati nakon objave javnog konkursa,
-dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,
4.dokaz o poznavanju rada na računaru
5.popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton , Trg Slobode bb, 75000 Tuzla ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika, biće dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa, dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja Ispita općeg znanja i stručnog ispita, kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i /ili polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obavještavan.

Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla
sa naznakom:
''Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Općini Teočak"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, neće se uzeti u razmatranje.

V. D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare