Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 21.03.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni saradnik za IKT komunikacije

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Elektrotehnika i strojarstvo, Informatika
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
21.03.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo" br.31/16), a na zahtjev Kantonalnog suda u Sarajevu, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Kantonalnom sudu u Sarajevu


6/1018/18


- Stručni saradnik za IKT komunikacije - 1(jedan) izvršilac


Opis poslova: Izrada planova i programa razvoja i povezivanje info sistema, rad na internetu, izrada i održavanje web stranice suda, izrada programa evidencija upisničara, administratorski poslovi u CMS sistemu, obavljanje i drugih poslova po nalogu predsjednika i sekretara suda vezanih za kompjuterski sistem, pruža direktnu pomoć i CMS podršku korisnicima u sudu u vezi rješavanja tekućih problema pri korištenju aplikacije, obezbjeđuje sigurnost pristupa i rada u CMS sistemu, ažurira dokumentaciju lociranih grešaka, priprema i vodi kurseve i individualne obuke, pruža prvi nivo podrške sudu u rješavanju problema pri upotrebi CMS-a po zahtjevu osoba koje obavljaju ove poslove, kao i u implementaciji i edukaciji i drugim relevantnim poslovima za potrebe CMS-a, vrši edukaciju svih uposlenih u sudu vezanu za provođenje računarskog načina poslovanja i uvođenja CMS - sistema u sudu, prati sve promjene vezane za primjenu računarske tehnologije i istu prilagođava krajnjim korisnicima, ispostavlja redovne izvještaje VSTV - u o stanju i primjeni CMS sistema, zahtjeva pomoć od strane višeg nivoa pri odjelu za implementaciju CMS - sistema VSTV-a, na zahtjev predsjednika i sekretara suda učestvuje u pripremi mjesečnih i godišnjih izvještaja o radu suda u CMS - u u saradnji sa šefom odsjeka za upisnike, koordinira programom izdavanja jedinstvenog pristupnog koda strankama za lakše i efikasnije vršenje uvida u sudske predmete putem inteneta, obavlja i druge poslove u primjeni CMS - sistema po nalogu presjednika i sekretara suda, te šefa odsjeka za upisnike.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:

- VSS, VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova), drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, Elektrotehnički fakultet ili Prirodno - matematički fakultet - Odsjek informatika ili drugi fakultet tehničkog smjera sa poznavanjem traženih aplikacija,
- položen stručni upravni ispit,
- 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
- poznavanje u Windows, NT/2000/2003 serverskim operativnim sistemima, Microsoft Exhange i Microsoft Office paketu, poznavanje koncepta mreža (LAN/WAN) i TCP/IP mrežom protokola

Prijavljivanje na konkurs:

a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Kulovića br. 7. ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1.fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrda / uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS, (primjer uvjerenja se nalazi na web stranici Agencije)
3. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova, dužni su dostaviti i:
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet (5) godina radnog iskustava u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika
-dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike
4.dokaz o poznavanju Windows, NT/2000/2003 serverskih operativnih sistema, Microsoft Exhange i Microsoft Office paketa, poznavanja koncepta mreža (LAN/WAN) i TCP/IP mrežom protokola
5. uvjerenje o položenom stručnom ispitu(stručnom upravnom ispitu, ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni I Hercegovini, ili pravosudnom ispitu, (ukoliko ga kandidat posjeduje)
6. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton Goražde, u Sarajevu ul.Kulovića br.7, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:


Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde
Ul. Kulovića br.7
71000 Sarajevo
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Kantonalnom sudu u Sarajevu "


Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare