Na osnovu člana 35. i 90. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj: 5/12), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Bosanski Petrovac, o b j a v lj u j e


JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Bosanski Petrovac


-Stručni saradnik za građanska stanja - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: vodi upravni postupak i rješava jednostavne upravne stvari u prvostepenom upravnom postupku iz oblasti građanskih stanja; pruža stručnu pravnu pomoć iz oblasti građanskih stanja; obavlja poslove u vezi sa zaključenjem braka; vrši upis u matične knjige zakonom određenih činjenica o rođenju, državljanstvu, sklapanju braka, smrti, i druge zakonom predviđene činjenice, kao i promjene u vezi s tim činjenicama; vodi postupak priznanja očinstva; vodi postupak promjene prezimena nakon prestanka ili poništenja braka; izdaje izvode i uvjerenja iz matičnih knjiga i knjiga državljana; sastavlja smrtovnice za umrla lica i dostavlja ih nadležnim sudovima; obavlja naknadni upis u matične knjige rođenih uz konstataciju činjenice državljanstva za lica koja su stekla državljanstvo BiH u skladu sa Zakonom, a po osnovu pravomoćnog rješenja nadležnog organa; popunjava statističke upitnike, te vrši upise jedinstvenih matičnih brojeva građana u knjige; po potrebi vrši provjeru podataka za Policijsku upravu; odgovara za ažurnost i urednost protokola matične evidencije; vrši otpremu pošte i obavlja arhiviranje; obavlja i druge poslove iz nadležnosti službe, po nalogu neposrednog rukovodioca; za svoj rad neposredno odgovara šefu službe.

Uslovi: Pored općih uslova utvrđenih članom 36. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Bosanski Petrovac, broj: 01-34-662-3/16 od 17.03.2016. godine („Službeni glasnik Opštine Bosanski Petrovac", broj: 3/16) i broj: 01-34-662-3/16 od 11.04.2016. godine („Službeni glasnik Opštine Bosanski Petrovac", broj: 5/16), i to:

- VSS, VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog (180 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studija pravne struke;
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci, nakon sticanja visoke stručne spreme;
- položen posebni stručni ispit za matičara;
- poznavanje rada na računaru.


Prijavljivanje na konkurs:

Kandidati koji se prijavljuju na konkurs dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine); Napomena: diplome koje nisu potpisane od ovlaštenih lica neće se uzeti u razmatranje;
2. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu/stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme; primjer uvjerenja se nalazi na web stranici Agencije: http://www.adsfbih.gov.ba/uploaded/prijave/UvjerenjeRadniStaz.pdf;
3. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uslov položen stručni ispit i koji su stekli univerzitetsku diplomu ili diplomu druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja dužni su dostaviti:
- dokaz da su u vrijeme i nakon objavljivanja javnog konkursa zaposleni u organu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uslov položen stručni ispit i dokaz o (2) dvije godine radnog iskustva u organima državne službe,
- dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu za namještenika.
4. dokaz o položenom posebnom stručnom ispitu za matičara;
5. dokaz o poznavanju rada na računaru;
6. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton - Uredu za postavljenja u Bihaću, Ul. Alije Đerzeleza br.6, ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji za državnu službu Federacije BiH sve dokaze o ispunjavanju općih uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente, treba dostaviti u roku od 8 dana od objave javnog konkursa na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba, putem pošte, preporučeno na adresu:Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sansko kanton
Ured za postavljenja u Bihaću
Ul. Alije Đerzeleza br.6
77000 Bihać
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Općini Bosanski Petrovac: 118/16"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


V.D. D I R E K T O R

Refik Begić, magistar upraveBrza prijava
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare