Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 03.08.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu čl. 37., 87., stav 2. i 99. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (''Službene novine TK'', br: 7/17), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Sapna, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika
u Općini Sapna

4 / 465

-Stručni saradnik za geodetsko-katastarske poslove u Službi za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne i geodetske poslove – 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: rekognoscira i postavlja tačke geodetske osnove sa utvrđivanjem njihovog položaja i visine; uspostavlja izradu i održavanje premjera i katastra nekretnina i katastra komunalnih uređaja, izrada projekata komasacije zemljišta, kartografisanje i izrada osnovnih karata, poslovi katastarskog klasiranja bonitiranja zemljišta i utvrđivanje ljestvica katastarskog prihoda; radi geodetsko snimanje podzemnih objekata, podzemnih instalacija i vodova sa izradom baza podataka; organizuje savjetovanje, projektovanje i pružanje usluga u oblasti geodezije; vrši nadzor nad izvođenjem geodetskih radova na području Općine koje izvode samostalni geodetski privrednici; radi na digitalizaciji i kompjuterske obrade svih geodetskih podataka; vrši obradu i izradu dokumenata u kompjuterskim programima Groma, AutoCad, WinGis i drugim; radi uspostavu GIS-a i obezbjeđuje stručan i siguran način korištenja podataka GIS-a; uspostavlja, radi održavanje, distribuciju i pohranjivanje DGP-a (digitalnog geodetskog plana); prati nove tehologije za geodeziju i prati nove tehnologije u izradi istih; vrši i druge poslove i radne zadatke po nalogu pomoćnika načelnika.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 38. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji:

-VSS/VII stepen stručne spreme, geodetski fakultet, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova-geodetske struke,
-najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon završene VSS.

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1.fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je
diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992.
godine,
2.potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci, nakon završene visoke stručne spreme, (primjer potvrde/uvjerenja o radnom stažu u struci, nalazi se na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba),
3.kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, dužni su dostaviti i:
-dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika, izdati nakon objave javnog konkursa,
-dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,
4.popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se dobiti u
prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75
000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika biće dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja Ispita općeg znanja i stručnog ispita, kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju Ispita općeg znanja i /ili polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa.
Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla
sa naznakom:
''Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika
u Općini Sapna “

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, neće se uzeti u razmatranje.


V. D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare