Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 13.01.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni saradnik za geodetske poslove

- dana
Poslodavac:
Vlada Brčko Distrikta
Kategorija:
Državna služba i uprava, Građevinarstvo i geodezija
Mjesto rada:
Brčko
Rok prijave:
13.01.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu ĉlana 34. Zakona o državnoj službi u organima javne uprave Brĉko distrikta BiH („Službeni glasnik Brĉko distrikta BiH“, broj: 09/14 i 37/15) i Odluke o izmjeni Odluke o raspisivanju javnih konkursa, broj predmeta: 33-000534/16, broj akta: 01.1-0201LS-094/16 od 30. 12. 2016. godine, Odjeljenje za struĉne i administrativne poslove – Pododjeljenje za ljudske resurse r a s p i s u j e
JAVNI KONKURS
za prijem u radni odnos

NA NЕODREĐENO VRIJEME U II. ODJELjENjU ZA JAVNI REGISTAR Pododjeljenje za katastarske knjige
1. Stručni saradnik za geodetske poslove
Opis poslova radnog mjesta i odgovornosti:
- rekognosciranje trigonometrijske i poligonske mreže;
- obavlja tehniĉke poslove i geodetska mjerenja u svrhu evidentiranja promjena na zemljištu, i to u obliku i površini parcela koje se provode u katastarskom operatu;
- obrada podataka mjerenja, izrada skica snimanja, prijavnih listova i ostalih pratećih dokumenata;
- prima ugovore o kupoprodaji, darivanju, diobi, i druge isprave i provodi u katastarskom operatu;
- izdaje prepise iz baze podataka za potrebe pravnih i fiziĉkih lica;
- izdaje kopije plana premjeravanja o površini zemljišta za potrebe odjeljenja Vlade Brĉko distrikta BiH, fiziĉkih i pravnih lica;
- izdaje podloge – situacione planove za potrebe projektovanja puteva, instalacija, deminiranje i drugo;
- stara se o obnovi trigonometrijske, poligonometrijske mreže i veznih taĉaka;
- vodi raĉuna o plaćanju naknada za izvršene usluge;
- sudjeluje u radu komisija;
- za potrebe suda vrši vještaĉenja;
- vrši prijem stranaka;
- izraĊuje odgovore i obavještenja po podnescima stranaka;
- obrada i unošenje podataka komunalnog ureĊenja u GIS bazu podataka;
- sudjeluje u izradi plana rada i analize rada;
- saraĊuje s ostalim odjeljenjima i institucijama Vlade Brĉko distrikta BiH, Policijom Brĉko distrikta BiH, Osnovnim sudom i Pravobranilaštvom Brĉko distrikta BiH;
- obavlja i druge poslove po nalogu šefa Pododjeljenja i šefa Odjeljenja.
Kvalifikacija za radno mjesto:
- steĉena diploma višeg obrazovanja (VŠS) ili visoka struĉna sprema (VSS), VII/1 koeficijent obrazovanja, minimalno 180 ECTS bodova, geodetskog smjera,
- devet mjeseci radnog iskustva nakon sticanja navedene struĉne spreme,
- položen ispit za rad u organima uprave ili ispit položen na bilo kojem nivou vlasti pred nadležnim organima u Bosni i Hercegovini u skladu s odredbama Zakona o državnoj službi u organima javne uprave Brĉko distrikta Bosne i Hercegovine,
- položen struĉni ispit,
- poznavanje rada na raĉunaru (Word, Excel, internet i elektronska pošta).
Broj izvršilaca: 2 (dva) Platni razred: VII1 (mjeseĉna neto plata 1.206,56 KM, prije oporezivanja).
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Distrikt Brčko regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Kandidati koji su zainteresovani za prijem u radni odnos po raspisanom javnom konkursu dužni su podnijeti prijavu u propisanom roku, a materijalno i kriviĉno su odgovorni za taĉnost podataka navedenih u prijavi.
Pravo prijave na Konkurs imaju kandidati koji, pored navedenih posebnih uslova (Kvalifikacija za radno mjesto), moraju ispunjavati sljedeće opće uslove za zasnivanje radnog odnosa: da je državljanin BiH, da je punoljetan, da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova upražnjenog radnog mjesta, da se protiv njega ne vodi kriviĉni postupak za sva kriviĉna djela, osim za kriviĉna djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja, da se na njega ne odnosi ĉlan IX stav (1) Ustava BiH, da u posljednje 3 (tri) godine
6
(poĉevši od dana objavljivanja Konkursa) nije otpušten iz državne službe u institucijama BiH, odnosno entiteta i Distrikta, usljed pravosnažno izreĉene disciplinske mjere. Potpisana prijava na Javni konkurs dostavlja se liĉno u zgradu Vlade Brĉko distrikta BiH – Bulevar mira br. 1, šalter broj 6 ili 7, a putem pošte prijave treba slati na adresu: VLADA BRĈKO DISTRIKTA BiH – ODBOR ZA ZAPOŠLjAVANjE – Bulevar mira br. 1, najkasnije do 13. 1. 2017. godine do 15.00 sati.
Obrazac prijave može se preuzeti na infopultu u zgradi Vlade Brĉko distrikta BiH i na web stranici Vlade Brĉko distrikta BiH (www.bdcentral.net). Nepravovremeno prispjele prijave neće biti razmatrane. Konkurs je otvoren od dana objavljivanja na web stranici Vlade Brĉko distrikta BiH i traje do 13. 1. 2017. godine.
NAPOMENA
- Selektovani kandidati s kojim će se obavljati testiranje/intervju o datumu, mjestu i terminu ISKLjUČIVO SE OBAVJEŠTAVAJU PUTEM SLUŢBENE INTERNET STRANICE Vlade Brĉko distrikta BiH (www.bdcentral.net).
- U skladu s ĉlanom 39. stav (2) Zakona o državnoj službi u organima javne uprave Brĉko distrikta BiH („Službeni glasnik Brĉko distrikta BiH“, broj: 09/14 i 37/15), kandidati za radna mjesta koji nemaju položen ispit za rad u organima uprave mogu ravnopravno konkurisati i biti izabrani kao i kandidati koji imaju položen ispit, uz obavezu da u roku od šest mjeseci od dana sticanja uslova za polaganje ispita polože ispit za rad u organima uprave.
Za diplome koje su stečene u inostranstvu nakon 6. 4. 1992. godine, potrebna je nostrifikacija. Potpisana prijava koja se podnosi vaţi samo za navedeni konkurs. Nakon obavještenja Odbora za zapošljavanje o izboru kandidata, izabrani kandidati dostavljaju dokumente kojim dokazuju taĉnost podataka kojim se potvrĊuje ispunjavanje općih i posebnih uslova (Kvalifikacija za radno mjesto). Sve informacije u vezi s Konkursom mogu se dobiti u Odjeljenju za struĉne i administrativne poslove – Pododjeljenju za ljudske resurse, na telefonskom broju 049 / 240-655.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:dobro
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare