Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 30.10.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 37. i 87., stav 2. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (''Službene novine TK'', br: 7/17 i 10/17), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Srebrenik, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Srebrenik

4/468

Stručni saradnik za finansije u Službi za finansije i inspekcijski nadzor - na određeno vrijeme do povratka odsutne državne službenice sa porodiljskog odsustva - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: učestvuje u izradi analitičkih, informacionih i drugih materijala u okviru propisane metodologije izrade budžeta, učestvuje u izradi godišnjeg i periodičnih izvještaja budžeta, vrši i prati realizaciju budžetskih sredstava, izrađuje izvještaje i potrebne informacije vezane za budžetsku potrošnju, koordinira sa budžetskim korisnicima u dijelu izvršenja budžetskih sredstava, priprema odluke iz nadležnosti ove službe, a vezano za izvršavanje sredstava budžeta u skladu sa Odlukom o izvršavanju budžeta, učestvuje u izradi analiza, izvještaja, informacija i drugih analitičkih materijala o plaćanjima, prati raspoloživost novčanih sredstava i provodi izvršavanje zakona u oblasti plaćanja, kontroliše formalno pravnu ispravnost zahtjeva za plaćanje, prati raspoloživost novčanih sredstava za plaćanje u skladu sa budžetom, informiše nadležne službe i budžetske korisnike o statusu izvršenih plaćanja, priprema i čuva dokumentaciju o otvaranju računa i podračuna u sklopu budžeta općine, kontroliše evidenciju KUF-a i KIF-a, vrši provjeru ispravnosti dokumentacije dobavljača u skladu sa važećim propisima, kontroliše obračun dodatnih primanja, kontroliše dnevne izvode od banaka, ustrojava i kontroliše evidencije u skladu sa zakonskim propisima, obavlja i druge poslove po nalogu Općinskog načelnika i neposrednog rukovodioca.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 38. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji:

-VSS - VII stepen stručne spreme završen ekonomski fakultet ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koje se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova - ekonomske struke,
-najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon završene visoke stručne spreme,
-poznavanje rada na računaru.


Prijavljivanje na konkurs:

1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
3. Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju), a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita, odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidati, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostave Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, bit će brisani sa Listi uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.69/06, 78/06, 63/08,27/14 i 69/17).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla

sa naznakom:

''Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Općini Srebrenik- konkurs broj: 4/468''

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare