Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 30.01.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 3/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona

5 / 569

- Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona
01. Stručni saradnik za ekonomsko-finansijske poslove - 1 (jedan) izvršilac

- Kantonalna direkcija za ceste
02. Stručni savjetnik za pravne poslove - 1 (jedan) izvršilac
03. Stručni saradnik za održavanje cesta i bazu podataka - 1 (jedan) izvršilac
04. Stručni saradnik za rekonstrukciju i građenje cesta - 1 (jedan) izvršilac01. Opis poslova: priprema i analizira podatke, izrađuje dokumente i zahtjeve koji su potrebni za izradu budžeta Ministarstva, učestvuje u izradi prijedloga planova i programa utroška sredstava (mjesečnih, periodičnih i godišnjih), prati izvršenje budžeta i evidentira utrošak finansijskih sredstava Ministarstva, vrši formalnu i računsku kontrolu pristiglih knjigovodstvenih isprava, popunjava propisane obrasce za unos podataka u Trezor (ISFU), prati, kontroliše i usaglašava internu evidenciju sa knjigovodstvenom evidencijom Ministarstva finansija, prikuplja i obrađuje podatke za vršenje pojedinih informaciono-dokumentacionih poslova, popunjava statističke izvještaje, vođenje službenih evidencija, ažuriranje i izdavanje uvjerenja i drugih akata o činjenicama iz tih evidencija, učestvuje u pripremi i sprovođenju procedura vezanih za Zakon o javnim nabavkama BiH, odgovoran je za primjenu, provođenje, i unapređenje sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda BAS EN ISSO 9001:2000, obavljanje i drugih poslova po nalogu pomoćnika ministra, za svoj rad odgovara pomoćniku ministra.

02. Opis poslova: vođenje upravnog postupka i rješavanje najsloženijih upravnih stvari u prvostepenom upravnom postupku i rješavanje po žalbama i prigovorima u drugom stepenu, izrada i donošenje pojedinačnih akata koja se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti službenika i namještenika iz radnog odnosa, izrada i donošenje pojedinačnih akata koji se odnose na rješavanje imovinsko-pravnih, obligacionih i dužničko-povjerilačkih odnosa u upravnom postupku, učestvuje u izradi periodičnih i godišnjih planova Direkcije, učestvuje u izradi nacrta akata i ugovora iz djelokruga nadležnosti Direkcije i odgovoran je za formalno-pravnu ispravnost ugovora, daje pravna mišljenja na nacrte ugovora o održavanju, rekonstrukciji i izgradnji cesta, priprema dokumentaciju za Kantonalno pravobranilaštvo u svim postupcima i sporovima, prati zakonske i podzakonske propise vezane za rad Direkcije i prati njihovu primjenu, izrađuje radne osnove, nacrte, prijedloge i prečišćene tekstove normativnih akata iz oblasti cesta, učestvuje u pripremi i sprovođenju procedura vezanih za Zakon o javnim nabavkama BiH, odgovoran je za poznavanje i pridržavanje procedura BAS EN ISSO 9001:2000 standarda, vrši i ostale poslove po nalogu šefa odjeljenja.

03. Opis poslova: učestvuje u pripremi dugoročnih, srednjoročnih i godišnjih planova i programa održavanja, zaštite cesta i sigurnosti prometa na cestama, učestvuje u pripremi godišnjih planova i programa vanrednog održavanja cesta i cestovnih objekata, učestvuje u tehničkoj pripremi za projektovanje vanrednog održavanja cesta i cestovnih objekata koji se finansiraju iz federalnih zajmova, sudjeluje u pripremi, izradi i vođenju baze podataka cesta i cestovnih objekata, priprema analizu i periodične izvještaje za održavanje, zaštitu cesta i sigurnost prometa, učestvuje u postupku svih nabavki iz djelokruga sektora u skladu sa Pravilnikom o javnim nabavkama, priprema i donosi rješenja, odnosno saglasnosti iz nadležnosti javnih ovlaštenja u oblasti zaštite cesta (vanredni prijevoz, priključci i prilazi na javne ceste, reklamni panoi i dr.), vodi brigu o prekomjernom korištenju cesta i zaštiti cestovnog zemljišta, priprema podataka i vođenje evidencije (baze podataka) cesta, objekata na cestama, prometne signalizacije i opreme na cestama, prikupljanje podataka o stanju na cestama, organizacija - informisanje nadležnih organa i korisnika cesta o stanju cesta i uslovima prohodnosti cesta, odgovoran je za za poznavanje i pridržavanje procedura BAS EN ISSO 9001:2000 standarda, obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu šefa odjeljenja.

04. Opis poslova: učestvuje u procesu planiranja i analize stanja cesta i cestovnih objekata, prikuplja podatke za izradu planova građenja i rekonstrukcije cesta za planski period, učestvuje u izradi projektnih zadataka, prati i predlaže tehničko-tehnološko i organizaciono unapređenje u ovoj oblasti, u svojstvu šefa projekta sudjeluje u realizaciji ugovora o građenju i rekonstrukciji cesta, prikuplja podatke o stanju cesta i dostavlja ih pomoćniku direktora, sarađuje sa odjeljenjem zaštite, katastra cesta i objekata, učestvuje u postupcima javnih nabavki za ovu oblast kod pripreme tenderske dokumantacije i odabira ponuđača, podnosi izvještaj o svom radu pomoćniku direktora, odgovoran je za realizaciju ugovorenih i za nadzor mu povjerenih poslova, kao i u pratećoj dokumentaciji upisanih i priznatih obračunskih veličina, odgovoran je za poznavanje i pridržavanje procedura BAS EN ISSO 9001:2000 standarda, obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu šefa odjeljenja i direktora.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:

Za poziciju 01:
- VII stepen stručne spreme - dipl. ekonomista, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (najmanje 180 ECTS bodova) Bolonjskog sistema studiranja - ekonomske struke,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
- poznavanje rada na računaru,

Za poziciju 02:
- VII stepen stručne spreme - dipl. pravnik, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (najmanje 240 ECTS bodova) Bolonjskog sistema studiranja - pravne struke,
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
- poznavanje rada na računaru,

Za poziciju 03:
- VII stepen stručne spreme - dipl. građevinski inženjer, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (najmanje 180 ECTS bodova) Bolonjskog sistema studiranja - građevinske struke,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
- poznavanje rada na računaru,

Za poziciju 04:
- VII stepen stručne spreme - dipl. građevinski inženjer, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (najmanje 180 ECTS bodova) Bolonjskog sistema studiranja - građevinske struke,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
- poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine); Napomena: diplome koje nisu potpisane od ovlaštenih lica neće se uzeti u razmatranje,
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
3. kandidati za radno mjesto stručnog saradnika (pozicije 01., 03. i 04.) koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, dužni su dostaviti i:
 dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika i dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,
4. dokaz o poznavanju rada na računaru,
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.SEKRETAR

Zinka Salihagić, dipl. iur.


Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare