Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 13.01.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni saradnik za budžet i finansijske poslove

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ekonomija - finansije - osiguranje
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
13.01.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo" br.31/16), a na zahtjev Općine Stari Grad Sarajevo, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Stari Grad Sarajevo


06 / 99401. Stručni saradnik za budžet i finansijske poslove - 1(jedan) izvršilac


01.Opis poslova: Učestvuje u pripremi i izradi nacrta i prijedloga budžeta Općine. Vodi evidenciju uplata i isplata sa transakcijskih računa budžeta. Učestvuje u knjiženju budžetskih i vanbudžetskih sredstava, kao i kontiranju i knjiženju ulaznih i izlaznih faktura. Učestvuje u praćenju i primjeni propisa iz oblasti poreske politike, posebno u segmentu ostvarivanja i naplate prihoda koji pripadaju Općini. Učestvuje u vođenju potrebnih evidencija i izradi izvještaja vezanih za unos potraživanja i praćenja naplate po osnovu izdatih i prodatih općinskih stanova. Učestvuje u pripremi obaveznih mjesečnih izvještaja o naplati prihoda planiranog budžeta Općine. Učestvuje u knjiženju svih podataka vezanih za evindetiranje potraživanja Općine po osnovu zaprimljenih rješenja ili zaključaka kao što su: renta, upotreba i dodjela građavinskog zemljišta, skloništa, tehnička pregledi, reklame i transparenti, otkupi poslovnih prostora i sva druga potraživanja. Odgovara za zakonito, blagovremeno i ažurno obavljanje povjerenih poslova. Za svoj rad odgovara šefu Odjeska i pomoćniku načelniku. U skladu za zakonom obavlja i druge poslove koji mu se stave u zadatak.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:

Za poziciju 01.
- VSS - VII stepen odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova, - Ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomske struke ,
- položen stručni upravni ispit
- najmanje 1 ( jedna) godina radnog staža, u struci, nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru


Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Kulovića br. 7. ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1.fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrda / uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS, (primjer uvjerenja se nalazi na web stranici Agencije)
3. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova, dužni su dostaviti i:
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet (5) godina radnog iskustava u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika.
4. dokaz o poznavanju rada na računaru,
5. dokaz o položenom posebnom stručnom ispitu za matičare (pozicija 02.)
6. uvjerenje o položenom stručnom ispitu(stručnom upravnom ispitu, ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu, ukoliko ga posjeduje
7.uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton Goražde, u Sarajevu ul.Kulovića br.7, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj procedure, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Stari Grad Sarajevo"
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare