Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 04.12.2016. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni sa­ra­dnik za ba­zični no­go­met/fu­dbal i ra­zvoj no­go­me­ta/fu­dba­la

- dan
Poslodavac:
Nogometni/Fudbalski Savez Bosne i Hercegovine
Kategorija:
Administracija i slične usluge, Poslovno savjetovanje i vođenje
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
04.12.2016.

O poslu

Opis radnog mjesta: No­go­me­tni/Fu­dbal­ski sa­vez Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne, na osno­vu čla­na 8. Za­ko­na o ra­du u in­sti­tu­ci­ja­ma BiH, čla­na 60. Pra­vil­ni­ka o unu­traš­njoj or­ga­ni­za­ci­ji i sis­te­ma­ti­za­ci­ji ra­dnih mjes­ta Ge­ne­ral­nog se­kre­ta­ri­ja­ta No­go­me­tnog /Fu­dbal­skog sa­ve­za Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne i Za­ključka Iz­vršnog odbo­ra No­go­me­tnog/Fu­dbal­skog sa­ve­za Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne od 31.08.2016. go­di­ne, ra­spi­su­jeO G L A S

za pri­jem u ra­dni odnosI

Oglas se ra­spi­su­je za pri­jem upo­sle­ni­ka u ra­dni odnos na ra­dna mjes­ta:1. Te­hnički di­re­ktor - 1 (je­dan) iz­vrši­lac

Opis po­slo­va: Ru­ko­vo­di ra­dom se­kto­ra, us­mje­ra­va rad ne­po­sre­dno po­dređenih ru­ko­vo­di­la­ca unu­traš­njih or­ga­ni­za­ci­onih je­di­ni­ca, obez­bjeđuje za­ko­ni­tost, stručnost, pra­vil­nost, bla­go­vre­me­nost i eko­no­mičnost u ra­du, vrši kon­tro­lu iz­vrša­va­nja za­da­ta­ka, učes­tvu­je u pri­pre­ma­nju i re­ali­za­ci­ji složeni­jih akti­vnos­ti iz dje­lo­kru­ga se­kto­ra, a na­ročito ka­da je u pi­ta­nju izra­da go­diš­njih i sre­dnjo­ročnih pro­gra­ma ra­da i praćenja nji­ho­vog pro­vođenja i kon­tro­le na­pret­ka u re­ali­za­ci­ji is­tih, or­ga­ni­zu­je kam­po­ve za sve drža­vne re­pre­zen­ta­ci­je, vrši pri­ku­plja­nje svih re­le­van­tnih in­for­ma­ci­ja za ra­zvoj no­go­me­tne/fu­dbal­ske igre, izučava­nje ma­so­vnih, drža­vnih, evrop­skih i svjet­skih ta­kmičenja, iden­ti­fi­ci­ra­nje i obučava­nje o za­šti­ti mla­dih ta­le­na­ta u no­go­me­tu/fu­dba­lu, vrši praćenje i kon­tro­lu svih drža­vnih re­pre­zen­ta­ci­ja. Gla­vni ini­ci­ja­tor i or­ga­ni­za­tor stal­nog stručnog usa­vra­ša­va­nja, obez­bjeđuje bla­go­vre­me­no i po­tpu­no in­for­mi­sa­nje ge­ne­ral­nog se­kre­ta­ra, vrši i dru­ge po­slo­ve i za­dat­ke ko­je odre­di ge­ne­ral­ni se­kre­tar.2. Stručni sa­ra­dnik za na­ci­onal­ne se­le­kci­je - 2 (dva) iz­vrši­oca

Opis po­slo­va: Obav­lja se­kre­tar­ske po­slo­ve od­go­va­ra­jućih mu­ških i žen­skih na­ci­onal­nih se­le­kci­ja, izrađuje tro­mje­sečni i go­diš­nji plan akti­vnos­ti, sa se­le­kto­ri­ma izrađuje pro­gra­me za nas­tu­pe od­go­va­ra­jućih re­pre­zen­ta­ci­ja, po­sjećuje klu­bo­ve u ci­lju pružanja stručne, or­ga­ni­za­ci­one i admi­nis­tra­ti­vne po­moći, ra­di na stva­ra­nju i ažuri­ra­nju ba­ze po­da­ta­ka igrača od­go­va­ra­jućih re­pre­zen­ta­tvi­nih se­le­kci­ja, obav­lja sve akti­vnos­ti u ve­zi sa pu­to­va­njem, smje­šta­jem, održava­njem tre­nin­ga, odi­gra­va­njem uta­kmi­ca i dru­gim akti­vnos­ti­ma od­go­va­ra­juće re­pre­zen­ta­ci­je, kao ovla­šte­na oso­ba vrši ne­po­sre­dno plaćanje po­se­bnih - van­re­dnih uslu­ga za po­tre­be re­pre­zen­ta­ci­je ko­je ni­su pre­dviđenje ugo­vo­rom ili pla­ni­ra­nim tro­ško­vi­ma za određeni do­gađaj vo­deći računa o ra­ci­onal­nos­ti i eko­no­mičnos­ti, ko­mu­ni­ci­ra i sa­rađuje sa svim čla­no­vi­ma stručnog šta­ba i igračima u ci­lju pre­ven­ti­vnog dje­lo­va­nja i rje­ša­va­nja određenih pi­ta­nja, vo­di računa o iz­vrša­va­nju svih pro­to­ko­lar­nih oba­ve­za se­le­kci­je pri­je i po­sli­je uta­kmi­ce (sas­tan­ci, za­pi­snik, do­ping kon­tro­la), or­ga­ni­zu­je od­go­va­ra­juće se­mi­na­re, obav­lja i dru­ge po­slo­ve i za­dat­ke ko­je odre­di ne­po­sre­dni ru­ko­vo­di­lac.3. Stručni sa­ra­dnik za ba­zični no­go­met/fu­dbal i ra­zvoj no­go­me­ta/fu­dba­la - 1 (je­dan) iz­vrši­lac

Obav­lja akti­vnos­ti pre­ma UEFA pro­je­ktu za ba­zični no­go­met/fu­dbal, bri­ne o stva­ra­nju op­ti­mal­nih uslo­va za rad sa naj­mlađim ka­te­go­ri­ja­ma u ci­lju pos­ti­za­nje bo­ljih re­zul­ta­ta, or­ga­ni­zu­je i učes­tvu­je na se­mi­na­ri­ma u ze­mlji i inos­tran­stvu u ci­lju pro­mo­ci­je no­go­me­ta/fu­dba­la, po­sjećuje klu­bo­ve u ci­lju pružanja stručne, or­ga­ni­za­ci­one i admi­nis­tra­ti­vne po­moći, učes­tvu­je u prav­lje­nju i pro­vođenju tro­mje­sečnih i go­diš­njih ope­ra­ti­vnih pla­no­va akti­vnos­ti, asis­ti­ra še­fu odje­la pri­li­kom izra­de pro­gra­ma za una­pređenje i ra­zvoj no­go­me­ta/fu­dba­la, fut­sa­la i no­go­me­ta/fu­dba­la na pi­jes­ku, ko­or­di­ni­ra akti­vnos­ti odje­la sa klu­bo­vi­ma i dru­gim su­bje­kti­ma uključenim u akti­vnos­ti ko­je se tiču ra­zvo­ja no­go­me­ta/fu­dba­la, učes­tvu­je u apli­ci­ra­nju i pri­pre­mi ma­te­ri­ja­la za učešće u UEFA pro­je­kti­ma, vrši te­hničku pri­pre­mu se­mi­na­ra u or­ga­ni­za­ci­ji odje­la te obav­lja i dru­ge po­slo­ve i za­dat­ke ko­je odre­di ne­po­sre­dni ru­ko­vo­di­lac.4. Stručni sa­ra­dnik u Edu­ka­ci­onom cen­tru - 1 (je­dan) iz­vrši­lac

Opis po­slo­va: Or­ga­ni­zu­je i pri­pre­ma te­hničke pre­tpos­tav­ke za re­ali­za­ci­ju nas­ta­ve i re­ali­zu­je nas­ta­vu UEFA B, UEFA A i UEFA pro se­mi­na­ra, održava ko­mu­ni­ka­ci­ju sa pred­sta­vni­ci­ma UEFA odje­la za edu­ka­ci­ju, ra­di na ažuri­ra­nju ba­ze po­da­ta­ka cen­tra, pri­pre­ma UEFA di­plo­me i li­cen­ce za štam­pa­nje, dos­tav­lja od­go­va­ra­juće in­fo­ma­ci­ja za web stra­ni­cu NS/FS BiH, obav­lja admi­nis­tra­ti­vne i da­kti­lo­graf­ske po­slo­ve, a pre­ma po­tre­bi i po­slo­ve pre­vođenja za po­tre­be Cen­tra, vrši pri­jem i ot­pre­mu in­ter­ne i ek­ster­ne po­šte na do­maćem i en­gles­kom je­zi­ku, umnožava ra­zne ma­te­ri­ja­le, obav­lja i dru­ge po­slo­ve i za­dat­ke ko­je odre­di ne­po­sre­dni ru­ko­vo­di­lac.5. Stručni sa­ra­dnik za odno­se s ja­vnošću - 1 (je­dan) iz­vrši­lac

Opis po­slo­va: Obav­lja stručne po­slo­ve ve­za­ne za odno­se sa ja­vnošću, sa­rađuje sa sred­stvi­ma ja­vnog in­for­mi­sa­nja, učes­tvu­je u or­ga­ni­za­ci­ji ja­vnih nas­tu­pa čla­no­va NS/FS BiH, vrši ko­mu­ni­ka­ci­ju sa svim po­slo­vnim i dru­gim za­in­te­re­so­va­nim su­bje­kti­ma, asis­ti­ra še­fu Odje­la za odno­se s ja­vnošću u obav­lja­nju po­slo­va i ra­dnih za­da­ta­ka, pri­pre­ma sa­op­šte­nja za ja­vnost, ogra­ni­zu­je kon­fe­ren­ci­je i dru­ge ja­vne nas­tu­pe za čla­no­ve NS/FS BiH, pri­pre­ma i vrši obja­vu pu­bli­ka­ci­ja na web stra­ni­cu NS/FS BiH i druš­tve­ne mreže, vrši i po­slo­ve fo­to­ga­fi­sa­nja i vi­deo-sni­ma­nja za po­tre­be NS/FS BiH, vo­di evi­den­ci­ju akti­vnos­ti i fo­to-evi­den­ci­ju ­te obav­lja i dru­ge po­slo­ve i za­dat­ke ko­je odre­di ne­po­sre­dni ru­ko­vo­di­lac.6. Stručni sa­ra­dnik za pro­da­ju uslu­ga (u Odje­lu za mar­ke­ting) - 1 (je­dan) iz­vrši­lac

Opis po­slo­va: Sa­rađuje sa še­fom odje­la u mar­ke­tin­škim akti­vnos­ti­ma ko­je se odno­se na pro­da­ju uslu­ga, obav­lja admi­nis­tra­ti­vne po­slo­ve, ugo­va­ra pro­da­ju re­kla­mnog pros­to­ra na sta­di­oni­ma, ani­mi­ra spon­zo­re i par­tne­re NS/FS BiH, uspos­tav­lja kon­ta­kte sa za­in­te­re­so­va­nim su­bje­kti­ma na pla­nu mar­ke­tin­ga, vo­di evi­den­ci­ju po­tpi­sa­nih ugo­vo­ra, vo­di evi­den­ci­ju iz­vrše­nih ugo­vo­re­nih uslu­ga NS/FSBiH pre­ma ko­ri­sni­ci­ma uslu­ga, obez­bjeđuje do­ka­zni ma­te­ri­jal o iz­vrše­nim uslu­ga­ma, vo­di evi­den­ci­ju re­kla­mnih pa­noa i dru­gih re­kla­mnih me­di­ja ko­ji su vla­sniš­tvo NS/FSBiH, pri­pre­ma no­ve mar­ke­tin­ške proi­zvo­de, obav­lja i dru­ge po­slo­ve i za­dat­ke ko­je odre­di ne­po­sre­dni ru­ko­vo­di­lac.7. Eko­nom - 1 (je­dan) iz­vrši­lac

Opis po­slo­va: Po po­tre­bi vo­di evi­den­ci­ju i za­duženje spor­tske opre­me i po­ma­ga­la za po­tre­be re­pre­zen­ta­ci­ja U-19, U-17 i U-15 i od­go­va­ra za nji­ho­vo skla­di­šte­nje i čuva­nje, obav­lja pre­voz na određena pu­to­va­nja i dne­vne po­tre­be NS/FSBiH, bri­ne se o is­pra­vnos­ti, održava­nju i čis­toći određenih vo­zi­la, obav­lja po­slo­ve

ne­po­sre­dnog dos­tav­lja­nja po­šte, obav­lja i dru­ge po­slo­ve i za­dat­ke ko­je odre­di ne­po­sre­dni ru­ko­vo­di­lac.II

Za sve na­ve­de­ne po­zi­ci­je, oglas se ra­spi­su­je za pri­jem upo­sle­ni­ka u ra­dni odnos na neo­dređeno vri­je­me, uz oba­ve­zan pro­bni rad u tra­ja­nju do 6 (šest) mje­se­ci.

Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Po­red op­štih uslo­va pro­pi­sa­nih Za­ko­nom o ra­du u in­sti­tu­ci­ja­ma Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne, kan­di­da­ti tre­ba­ da ispu­nja­va­ju i slje­deće uslo­ve:• Za po­zi­ci­ju pod re­dnim bro­jem 1:

- naj­ma­nje sre­dnja stručna spre­ma ili UEFA Pro li­cen­ca za no­go­me­tnog/fu­dbal­skog tre­ne­ra, ve­li­ki ugled u no­go­me­tnoj/fu­dbal­skoj ja­vnos­ti, sa os­tva­re­nom izvan­re­dnom ka­ri­je­rom igrača ili no­go­me­tnog/fu­dbal­skog tre­ne­ra/se­le­kto­ra, po­zna­va­nje je­dnog od službe­nih je­zi­ka UEFA - naj­ma­nje ni­vo B1.• Za po­zi­ci­ju pod re­dnim bro­jem 2:

- vi­so­ka stručna spre­ma, naj­ma­nje 2 (dvi­je) go­di­ne ra­dnog is­kus­tva na is­tim ili sličnim po­slo­vi­ma u od­go­va­ra­jućoj pro­fe­si­onal­noj, upra­vnoj, or­ga­ni­za­ci­onoj službi u spor­tu, do­bro po­zna­va­nje ra­da na računa­ru, po­zna­va­nje en­gles­kog je­zi­ka - ni­vo B1.• Za po­zi­ci­ju pod re­dnim bro­jem 3:

- vi­so­ka stručna spre­ma, naj­ma­nje 2 (dvi­je) go­di­ne ra­dnog is­kus­tva na is­tim ili sličnim po­slo­vi­ma u od­go­va­ra­jućoj pro­fe­si­onal­noj, upra­vnoj, or­ga­ni­za­ci­onoj službi u spor­tu, do­bro po­zna­va­nje ra­da na računa­ru, po­zna­va­nje en­gles­kog je­zi­ka - ni­vo B1.• Za po­zi­ci­ju pod re­dnim bro­jem 4:

- vi­so­ka stručna spre­ma, naj­ma­nje 2 (dvi­je) go­di­ne ra­dnog is­kus­tva na is­tim ili sličnim po­slo­vi­ma u od­go­va­ra­jućoj pro­fe­si­onal­noj, upra­vnoj, or­ga­ni­za­ci­onoj službi u spor­tu, do­bro po­zna­va­nje ra­da na računa­ru, po­zna­va­nje en­gles­kog je­zi­ka - ni­vo A2.• Za po­zi­ci­ju pod re­dnim bro­jem 5:

- vi­so­ka stručna spre­ma – smjer žur­na­lis­ti­ka, naj­ma­nje 2 (dvi­je) go­di­ne ra­dnog is­kus­tva na is­tim ili sličnim po­slo­vi­ma u od­go­va­ra­jućoj pro­fe­si­onal­noj, upra­vnoj, or­ga­ni­za­ci­onoj službi u spor­tu,

- do­bro po­zna­va­nje ra­da na računa­ru,

- po­zna­va­nje en­gles­kog je­zi­ka – ni­vo A2.• Za po­zi­ci­ju pod re­dnim bro­jem 6:

- vi­so­ka stručna spre­ma eko­nom­skog ili druš­tve­nog smje­ra,

- naj­ma­nje 2 (dvi­je) go­di­ne ra­dnog is­kus­tva na is­tim ili sličnim po­slo­vi­ma u od­go­va­ra­jućoj pro­fe­si­onal­noj, upra­vnoj, or­ga­ni­za­ci­onoj službi,

- do­bro po­zna­va­nje ra­da na računa­ru,

- po­zna­va­nje en­gles­kog je­zi­ka – ni­vo B1.• Za po­zi­ci­ju pod re­dnim bro­jem 7:

- sre­dnja stručna spre­ma,

- naj­ma­nje 1 (je­dna) go­di­na ra­dnog is­kus­tva na is­tim ili sličnim po­slo­vi­ma,

- po­ložen ispit za vo­zača B ka­te­go­ri­je.IV

U svo­joj apli­ka­ci­ji za go­rena­ve­de­ne po­zi­ci­je, kan­di­da­ti su oba­ve­zni dos­ta­vi­ti sl­je­deće do­ku­men­te:Za po­zi­ci­ju pod re­dnim bro­jem 1:

- pri­ja­va na oglas sa ja­sno na­značenom po­zi­ci­jom na ko­ju kan­di­dat apli­ci­ra,

- bio­gra­fi­ja,

- do­kaz o stručnoj spre­mi (za di­plo­me iz­da­te u inos­tran­stvu pre­vod di­plo­me ovje­ren od stra­ne ovla­šte­nog sud­skog tu­mača),

- do­kaz o ade­kva­tnom ra­dnom is­kus­tvu,

- do­kaz o po­zna­va­nju stra­nog je­zi­ka,

- do­kaz o držav­ljan­stvu BiH (ne sta­ri­je od 6 - šest mje­se­ci) i do­kaz o pre­bi­va­li­štu na po­dručju BiH (CIPS oba­vje­šte­nje),

- uvje­re­nje na­dležnog or­ga­na da se ne vo­di kri­vični pos­tu­pak (ne sta­ri­je od 3 - tri mje­se­ca).Za po­zi­ci­je pod re­dnim bro­jem 2-6:

- pri­ja­va na oglas sa ja­sno na­značenom po­zi­ci­jom na ko­ju kan­di­dat apli­ci­ra,

- bio­gra­fi­ja,

- do­kaz o stručnoj spre­mi (za di­plo­me iz­da­te u inos­tran­stvu pre­vod di­plo­me ovje­ren od stra­ne ovla­šte­nog sud­skog tu­mača),

- do­kaz o ade­kva­tnom ra­dnom is­kus­tvu,

- do­kaz o po­tre­bnom zna­nju ra­da na računa­ru,

- do­kaz o po­zna­va­nju stra­nog je­zi­ka,

- do­kaz o držav­ljan­stvu BiH (ne sta­ri­je od 6 - šest mje­se­ci) i do­kaz o pre­bi­va­li­štu na po­dručju BiH (CIPS oba­vje­šte­nje),

- uvje­re­nje na­dležnog or­ga­na da se ne vo­di kri­vični pos­tu­pak (ne sta­ri­je od 3 – tri mje­se­ca).Za po­zi­ci­ju pod re­dnim bro­jem 7:

- pri­ja­va na oglas sa ja­sno na­značenom po­zi­ci­jom na ko­ju kan­di­dat apli­ci­ra,

- bio­gra­fi­ja,

- do­kaz o stručnoj spre­mi (za di­plo­me iz­da­te u inos­tran­stvu pre­vod di­plo­me ovje­ren od stra­ne ovla­šte­nog sud­skog tu­mača),

- do­kaz o ade­kva­tnom ra­dnom is­kus­tvu,

- do­kaz o po­loženom ispi­tu za vo­zača B ka­te­go­ri­je,

- do­kaz o držav­ljan­stvu BiH (ne sta­ri­je od 6 - šest mje­se­ci) i do­kaz o pre­bi­va­li­štu na po­dručju BiH (CIPS oba­vje­šte­nje),

- uvje­re­nje na­dležnog or­ga­na da se ne vo­di kri­vični pos­tu­pak (ne sta­ri­je od 3 - tri mje­se­ca).Kan­di­da­ti ko­ji bu­du iza­bra­ni na ovom ogla­su dužni su dos­ta­vi­ti uvje­re­nje na­dležnog or­ga­na o ne­kažnja­va­nju, naj­ka­sni­je u ro­ku od 15 (pe­tna­est) da­na od da­na dos­ta­ve oba­vje­šte­nja o izbo­ru kan­di­da­ta za ogla­še­ne po­zi­ci­je. Uko­li­ko kan­di­dat ne dos­ta­vi traženo uvje­re­nje u go­re na­ve­de­nom ro­ku, na nje­go­vu po­zi­ci­ju će bi­ti iza­bran prvi slje­deći kan­di­dat ko­ji ispu­nja­va uslo­ve iz ogla­sa.Svi na­ve­de­ni do­ku­men­ti mo­ra­ju bi­ti u for­mi ori­gi­na­la ili ovje­re­ne ko­pi­je.Svi kan­di­da­ti ko­ji ispu­nja­va­ju op­šte i po­se­bne uslo­ve iz ovog ogla­sa bi­t će bo­do­va­ni sa 20 bo­do­va, i bi­t će po­zva­ni na pi­sme­nu i usme­nu pro­vje­ru zna­nja iz dje­lo­kru­ga ra­da NS/FS BiH.

Pra­vil­ni­ci i dru­ga akta NS/FSBiH iz ko­jih će se for­mi­ra­ti pi­ta­nja za pro­vje­ru zna­nja iz dje­lo­kru­ga ra­da NS/FS BiH dos­tu­pni su na ofi­ci­jel­noj web stra­ni­ci Sa­ve­za (www.nfsbih.ba).

Re­zul­ta­ti tes­ti­ra­nja bi­t će bo­do­va­ni u skla­du sa ut­vrđenim kri­te­ri­ji­ma po po­je­di­nim po­zi­ci­ja­ma i to pre­ma pos­ti­gnu­tim re­zul­ta­ti­ma na pi­sme­noj i usme­noj pro­vje­ri zna­nja do 10 bo­do­va.

Pro­vje­ra zna­nja stra­nog je­zi­ka za sve po­zva­ne kan­di­da­te bi­t će iz­vrše­na pu­tem tes­ti­ra­nja. Re­zul­ta­ti pro­vje­re zna­nja stra­nog je­zi­ka bi­t će bo­do­va­ni u skla­du sa ut­vrđenim ni­vo­om po­zna­va­nja stra­nog je­zi­ka do 5 bo­do­va.V

Pri­ja­ve sa po­tre­bnom do­ku­men­ta­ci­jom kan­di­da­ti tre­ba­ da dos­ta­ve u za­tvo­re­noj ko­ver­ti, na adre­su NS/FS BiH (Fer­ha­di­ja broj 30, 71 000 Sa­ra­je­vo) ili lično na pro­to­kol NS/FS BiH, uz na­zna­ku: "Pri­ja­va na oglas za pri­jem u ra­dni odnos."VI

Oglas os­ta­je otvo­ren 10 (de­set) da­na od da­na objav­lji­va­nja u sred­stvi­ma in­for­mi­sa­nja.VII

Ne­po­tpu­ne i ne­bla­go­vre­me­ne pri­ja­ve, kao i do­ku­men­ta­ci­ja ko­ja ni­je u for­mi ori­gi­na­la ili ovje­re­ne ko­pi­je neće bi­ti uze­ti u ra­zma­tra­nje.NO­GO­ME­TNI/FU­DBAL­SKI SA­VEZ BiH
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Strani jezik:engleski
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:dvije godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare