Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 30.01.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 34. i člana 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 31/16), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 ) Agencija za državnu službu Federacije BiH, a na zahtjev Općine Ilidža, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Općini Ilidža
06 / 902/1601. Stručni savjetnik za imovinsko pravne poslove - 1 (jedan) izvršilac
02. Stručni saradnik za ostvarivanje prava članova porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i prava demobilisanih boraca i članova njihovih porodica - 1 (jedan) izvršilac
03. Stručni saradnik za poslove matičara i upravni postupak - 1 (jedan) izvršilac,
04. Stručni saradnik - sekretar mjesne zajednice - 2 (dva) izvršioca

01.Opis poslova: vodi upravni postupak i izrađuje prijedloge rješenja i drugih akata u najsloženijim upravnim stvarima - poseban ispitni postupak (uređenje međa na izgrađenom građevinskom zemljištu, utvrđivanje gubitka privremenog prava korištenja, postupak preuzimanja i dodjele gradskog građevinskog zemljišta, postupak utvrđivanja gubitka prava korištenja radi građenja, ustanovljenje služnosti i privremenog zauzimanja na gradskom građevinskom zemljištu);izrađuje i druge prijedloge rješenja i drugih akata iz djelokruga Službe, koja nisu u opisu poslova šefa Odsjeka; izrađuje prijedloge općinskih propisa iz oblasti imovinsko-pravnih poslova koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik; vodi upravni postupak i izrađuje prijedloge rješenja u postupku obračuna naknade za pogodnost građevinskog zemljišta - rente; pridržava se svih dokumenata iz Sistema upravljanja kvalitetom; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca iz djelokruga Odsjeka.

02.Opis poslova: informiše i daje uputstva, pravnu pomoć strankama iz djelokruga Službe u Centru za pružanje usluga građanima; vrši izdavanje obrazaca korisnicima u skladu sa ISO standardom i IFC projektom; vrši uvid u podneseni zahtjev, kompletiranje potrebnih priloga uz zahtjev; uručuje korisnicima uvjerenja; prima stranke, daje im uputstva za prikupljanje dokumentacije za ostvarivanje prava po federalnim zakonima i Zakonu o dopunskim pravima Kantona Sarajevo;priprema predmete za donošenje rješenja u upravnom postupku za ostvarivanje prava boračkih kategorija;vodi evidenciju upisnika upravnih predmeta po zahtjevu stranke; priprema podatke za izradu informacija, izvještaja i drugih materijala koji se odnose na ostvarivanje prava boračkih kategorija; pridržava se svih dokumenata iz Sistema upravljanja kvalitetom; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca iz djelokruga Službe.

03.Opis poslova: obavlja sve pripremne radnje za sklapanje braka; kao državni službenik-matičar obavlja poslove sklapanja braka u službenim, kao i izvan službenih prostorijama u skladu sa zakonom; vodi registar, djelovodnik i izdaje prvi izvod iz MKV; dostavlja izvještaje o zaključenju braka nadležnim matičnim uredima; dostavlja izvode iz MKV shodno zaključenim međunarodnim ugovorima o pravnoj pomoći u građanskim stvarima putem Ministarstva pravde BiH; izrađuje statističke izvještaje; obavlja i druge poslove iz nadležnosti matičara utvrđene Porodičnim zakonom Federacije BiH, kao i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca iz djelokruga službe; vodi prvostepeni upravni postupak u skladu sa Zakonom o matičnim knjigamaa i drugim propisima iz oblasti građanskih stanja; pridržava se svih dokumenata iz Sistema upravljanja kvalitetom; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca iz djelokruga službe.

04.Opis poslova: u saradnji sa šefom službe inicira i učestvuje u pripremi nacrta i prijedloga općinskih propisa koji se odnose na rad mjesnih zajednica; vrši sve administrativne i tehničke poslove vezane za rad i nadležnosti mjesne zajednice i sve administrativne i tehničke poslove za organe mjesne zajednice (za savjet, zbor građana, sve komisije, mirovno vijeće i dr. organe -piše pozive , vodi zapisnike na sjednicama, izrađuje odluke, zaključke i druge akte koji se donose na sjednicama); vodi evidencije stanovništva, (domicilnih, raseljenih i stranih državljana i povratnika) sa svim podacima o stanovništvu kao što su: podaci o rođenju, nacionalnost, školska sprema, zanimanje, zaposlenost, pripadnost određenoj kategoriji stanovništva - RVI, CŽR, lica s posebnim potrebama i slično i izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima vodi evidenciju; redovna korespondencija sa Stručnom službom i preko nje sa drugim organima i institucijama, (dostavlja službene akte i račune mjesne zajednice u Službu, odnosno preuzima od Službe službene akte za mjesnu zajednicu); osigurava potpuno i blagovremeno informisanje članova savjeta mjesne zajednice i građana mjesne zajednice po svim pitanjima koja se tiču rada savjeta, odnosno o svim pitanjima od interesa za građane; vrši plakatiranje raznih obavijesti i javnih poziva od strane drugih subjekata; vrši prijem stranaka i rješava njihove zahtjeve ili ih upućuje nadležnim organima za rješavanje; vrši sve administrativne poslove oko provođenja izbora za izbor savjeta mjesne zajednice; na terenu neposredno prikuplja ili učestvuje u prikupljanju podataka neophodnih ili korisnih za općinske službe, Općinsko vijeće ili njegove komisije; evidentira i izrađuje spiskove ruševnih objekata i evidenciju opasnih - miniranih mjesta i lokaliteta, te evidentira mjesta ugrožena elementarnim nepogodama (poplava, grad, klizišta i sl.); inicira, podstiče, organizuje učešće građana u odlučivanju o lokalnim poslovima koji su od interesa za bolje uslove življenja na području mjesne zajednice kao što su infrastruktura /kanalizacija, izgradnja plinske mreže, uređenje puteva i javnih površina; izrađuje izvještaje o radu i programe rada MZ; sarađuje sa Policijskom upravom Ilidža, Službom za inspekcijske poslove i Centrom za socijalni rad Ilidža; čuva i rukuje pečatom mjesne zajednice; učestvuje u svim humanitarnim aktivnostima (kuhinje Crvenog križa i Merhameta, podjela raznih pomoći i dr.); brine se o čistoći u objektima mjesnih zajednica, kao i redovnim pregledom mjernih mjesta i instalacija (el. energija, voda, plin i sl.);poduzima mjere za rješavanje problema pasa lutalica iz nadležnosti Općine u skladu sa zakonom; blagovremeno dostavlja Službi za obrazovanje, kulturu, sport i informisanje, informacije i akte iz djelokruga službe za objavu na WEB stranici općine;daje primjedbe, mišljenja, prijedloge i sugestije kod izrade akata kojima se reguliše obalst koja obuhvata djelokrug službe a koje donosfe institucije Kantona i Federacije ;pridržava se svih dokumenata iz Sistema upravljanja kvalitetom;obavlja i sve druge administrativne poslove vezane za rad mjesne zajednice i prate njihovu realizaciju, kao i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca iz djelokruga Službe.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:

Za poziciju 01:
VSS-VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja, I (240 ECTS bodova), II ili III ciklus pravne struke,
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS,
- položen stručni upravni ispit
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 02:
-VSS-VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja I , II ili III ciklus - nastavničke, filozofske, pravne, ekonomske struke,fakultet političkih nauka
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
- položen stručni upravni ispit
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 03:
-VSS-VII stepen stručne spreme,odnosno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja I , II ili III ciklus - pravne struke,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS,
- položen stručni upravni ispit
- položen stručni ispit za matičare
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 04:
-VSS-VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja I , II ili III ciklus - pravne, ekonomske, prirodno matematičke, poljoprivredne, pedagoške struke, fakultet političkih nauka, filozofski fakultet ili fakultet sporta i tjelesnog odgoja
-najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
- položen stručni upravni ispit
- poznavanje rada na računaru


Prijavljivanje na konkurs:
a)Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Kulovića 7. ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine), Napomena: diplome koje nisu ovjerene pečatom obrazovne institucije i koje nisu potpisane od strane ovlaštenih lica izdavaoca neće se uzeti u razmatranje.
2.uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu, ukoliko ga posjeduju
3.potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,( primjer uvjerenja se nalazi na web stranici Agencije:http:// www.adsfbih.gov.ba/uploaded/prijave/UvjerenjeRadni staz.pdf;)
4. dokaz o poznavanju rada na računaru
5. dokaz o položenom stručnom ispitu za matičare, (pozicija 03.)
6. kandidati za radna mjesta stručnih saradnika (poz. 02.,03. I 04. ) koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, a koji imaju najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog ispita za namještenika u organima državne službe, dužni su dostaviti i:
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet (5) godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika,
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika
7. popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton, u Sarajevu ul. Kulovića 7, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od učešća, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve tražene dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom

„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Ilidža"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


SEKRETAR

Zinka Salihagić, dipl. iur.Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare