Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 08.12.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni saradnik/ca – socijalni radnik

- dana
Poslodavac:
JU srednja građevinsko-geodetska škola
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
08.12.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: JU Srednja građevinsko – geodetska škola Sarajevo
JU Srednja škola metalskih zanimanja Sarajevo i
JU Srednja mašinska tehnička škola Sarajevo

Na osnovu člana 143. stav (4) tačka g), a u vezi sa članom 123. Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj, 23/17), člana 137. Pravila JU Srednje građevinsko- geodetske škole Sarajevo, Saglasnosti Ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-24110-23-3/17 od 24.10.2017. godine i Odluke Školskog odbora škole broj: 04-1782/17 od 27.11.2017. godine, člana 192. Pravila JU „Srednja škola metalskih zanimanja“ Sarajevo i Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj:11-34-24110-21-3/17 od 24. 10. 2017. godine i Odluke Školskog odbora škole broj: 01-1648/17 od 27.11.2017. godine i člana 161. Pravila JU Srednje mašinske tehničke škole Sarajevo, Saglasnosti Ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-24110-19-4/17 od 24.10.2017. godine i Odluke Školskog odbora škole broj: 01-1-1305/17 od 27.11.2017. godine, raspisuje se:
ZAJEDNIČKI JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta u šk. 2017/2018. godini

1. Stručni saradnik/ca – socijalni radnik – 1 izvršilac, sa sedmičnim rasporedom rada radnika u trajanju od: 15 sati rada u JU Srednja građevinsko – geodetska škola, 15 sati rada u JU Srednja škola metalskih zanimanja i 10 sati rada u JU Srednja mašinska tehnička škola, na određeno vrijeme, počevši od završetka konkursne procedure do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najduže do 31.08.2018. godine.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove za izbor i prijem stručnog saradnika – socijalnog radnika koji su određeni Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje, Pravilnikom o radu navedenih škola i Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 35/17) i to:

- VSS - VII stepen stručne spreme, završen odgovarajući fakultet, dipl. socijalni radnik ili završen prvi ciklus odgovarajućeg studija visokog obrazovanja (dodiplomski studij) u trajanju od najmanje četiri studijske godine sa stečenom akademskom titulom i stručnim zvanjem Bachelor/Bakalaureat za određenu oblast ili završen drugi ciklus odgovarajućeg studija visokog obrazovanja (postdiplomski studij) sa stečenom akademskom titulom i stručnim zvanjem Magistar za određenu oblast ili završen treći ciklus studija sa akademskom titulom i naučnim zvanjem Doktor nauka i odgovarajućim stručnim profilom,
- jedna godina radnog iskustva u struci.
Kandidati koji apliciraju na javni konkurs u obavezi su blagovremeno dostaviti kopiju obavezne dokumentacije i to:
a) svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
b) diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c) izvod iz matične knjige rođenih,
d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci), od dana objavljivanja konkursa,
e) i, druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto utvrđene internim aktom škola (dokaz o radnom iskustvu).

Uz navedenu obaveznu dokumentaciju kandidati mogu dostaviti i kopije dodatne dokumentacije:
a) uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje i tačno navedeno zanimanje,
b) uvjerenje/potvrda o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca),
e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno - oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h) osobe koje imaju status naveden u članu 10 stav 2 Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 35/17) obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
i) potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169. – 170. Zakona o upravnom postupka FBiH („ Službene novine Federacije BiH“ broj: 2/98 i 48/99).
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17).
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidat će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po konačnosti odluke o izboru.
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.
Javni konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično u Sekretarijat JU Srednja građevinsko – geodetska škola Sarajevo ili slati na adresu navedene škole, Ulica Franca Lehara broj 5, 71000 Sarajevo.
Dokumentacija prijavljenih kandidata koji ne budu izabrani po ovom konkursu vraća se na lični zahtjev putem protokola škole u roku od u roku od 30 dana od dana okončanja konkursne procedure.
Datum isteka roka za prijavu na javni konkurs je 08.12.2017.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare