Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 27.07.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 3/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva unutrašnjih poslova/Ministarstva unutarnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Ministarstvu unutrašnjih poslova/Ministarstvu unutarnjih poslova
Zeničko-dobojskog kantona5 / 60401. Pomoćnik ministra za podršku, Sektor za podršku - 1 (jedan) izvršilac
02. Inspektor za požare i eksplozije, Inspektorat - 1 (jedan) izvršilac
03. Šef Odsjeka za administraciju, Odsjek za administraciju Žepče, Sektor za administraciju - 1 (jedan) izvršilac
04. Šef Odsjeka za podršku, Odsjek za podršku Tešanj, Sektor za podršku - 1 (jedan) izvršilac
05. Stručni saradnik - analitičar, Odsjek za pravne i upravne poslove, Sektor za administraciju - 1 (jedan) izvršilac01. Opis poslova: rukovodi radom Sektora i organizuje vršenje poslova iz nadležnosti Sektora; raspoređuje poslove i daje upute o načinu vršenja poslova; osigurava blagovremeno i zakonito obavljanje poslova iz djelokruga Sektora; organizuje izvršavanje poslova po ekonomskim pitanjima za potrebe policijskog komesara iz nadležnosti Uprave policije; objedinjuje i povezuje materijalno-finansijsko poslovanje na nivou Ministarstva; učestvuje u izradi budžeta ZE-DO kantona za potrebe Ministarstva i izradi programa, informacija, analiza izvještaja i drugog materijala iz oblasti materijalno-finansijskog poslovanja; uspostavlja stalne kontakte sa Ministarstvom finansija s ciljem ostvarenja redovnih plaćanja obaveza, kao i naplate potraživanja; redovno upoznaje neposrednog rukovodioca o stanju i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti Sektora i predlaže preduzimanje potrebnih mjera; odlučuje o korištenju materijalno- tehničkih sredstava i ljudskih potencijala; vrši najsloženije poslove iz nadležnosti Sektora; vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac; sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputsvima i zahtjevima standarda BAS EN ISO 9001:2000.

02. Opis poslova: vrši neposredan inspekcijski nadzor nad sprovođenjem zakona i planova zaštite od požara i drugih propisa o tehničkim normativima i standardima koji se odnose na zaštitu od požara i eksplozija od strane pravnih i fizičkih lica, državnih organa i institucija; vrši nadzor nad primjenom projektovanih i propisanih mjera zaštite od požara i eksplozija; ograničava ili zabranjuje rad u građevinama ili rad pojedinog uređaja, upotrebu zapaljivih, eksplozivnih i drugih opasnih materija, tehnoloških postupaka ili proizvoda, obavljanje pojedinih djelatnosti i poslova; učestvuje po naredbi nadležnog tužitelja u radu operativnih ekipa na razjašnjenju uzroka i utvrđivanju odgovornosti za nastanak požara, eksplozija i havarija, te akcidenata sa opasnim materijama; učestvuje u akcijama policije vezanim za kontrolu prometa eksplozivnih i drugih opasnih materija iz nadležnosti kantona; učestvuje u kontroli stambenih prostorija korisnika ili vlasnika na zahtjev stanara ili drugih ovlaštenih predstavnika stanara radi otklanjanja ozbiljne neposredne opasnosti od požara po život i zdravlje ljudi ili materijalnih dobara većeg obima; rješava u prvostepenom upravnom postupku za čije rješavanje je potrebno provoditi poseban ispitni postupak; sastavlja zapisnik o izvršenom inspekcijskom nadzoru; sačinjava rješenje kojim se nalažu upravne i druge mjere kada utvrdi da je povrijeđen zakon ili drugi propis; priprema zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka; inicira pokretanje krivičnog postupka kada se utvrdi da postoje osnovi sumnje da je izvršeno krivično djelo; sačinjava godišnji program vršenja inspekcijskih nadzora, te mjesečne planove vršenja inspekcijskih nadzora u skladu sa godišnjim programom; vodi propisane evidencije, priprema izvještaje i informacije o stanju u oblasti zaštite od požara i eksplozija; vrši i druge poslove i zadatke koje mu odredi neposredni rukovodilac.

03. Opis poslova: rukovodi radom Odsjeka i organizuje vršenje svih poslova iz nadležnosti Odsjeka; rješava u upravnom postupku u svim predmetima iz nadležnosti Odsjeka; učestvuje u pripremi stručnih uputstava i podzakonskih akata; raspoređuje poslove na službenike i namještenike i daje upute o načinu vršenja poslova; daje stručna objašnjenja u cilju jedinstvenog sprovođenja i pravilne primjene zakona i drugih propisa iz oblasti unutrašnjih poslova; izrađuje program rada Odsjeka i osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje poslova; upoznaje neposrednog rukovodioca o stanju vršenja poslova iz svoje nadležnosti; priprema izvještaje, informacije i druge analitičke materijale iz djelokruga rada Odsjeka; odlučuje o korištenju materijalno- tehničkih sredstava i ljudskih potencijala; postupa po nalozima neposrednog rukovodioca i uputstvima administratora projekta CIPS; obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac; sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i zahtjevima standarda BAS EN ISO 9001:2000.

4. Opis poslova: obavlja najsloženije poslove u Odsjeku; organizuje i rukovodi radom i ukupnim aktivnostima Odsjeka; izrađuje izvještaje, analize i planove rada; uočava probleme i stara se o njihovom otklanjanju kao i zastoja u radu; stara se o pravilnoj primjeni propisa, zaključaka i odluka; pruža stručnu pomoć namještenicima Odsjeka; sarađuje sa organizacionim jedinicama u PU i PS; odgovoran je za zakonito, blagovremeno i ažurno izvršavanje poslova; stara se o održavanju vozila, objekata i sredstava rada i održavanja higijene; odlučuje o korištenju materijalno-tehničkih sredstava i ljudskih potencijala; vrši trebovanje materijala i sredstava i vodi određene evidencije; obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac; sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i zahtjevima standarda BAS EN ISO 9001:2000.

05. Opis poslova: vrši izradu analitičkih, informativnih i drugih tipskih materijala, redovnih ili periodičnih izvještaja, na osnovu podataka iz djelokruga poslova Odsjeka, na osnovu propisane metodologije; vrši druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac; sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i zahtjevima standarda BAS EN ISO 9001:2000.Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:

Za poziciju 01:
- Visoka stručna sprema, najmanje VII stepena, odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - ekonomske struke,
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
- poznavanje rada na računaru,

Za poziciju 02:
- Visoka stručna sprema, najmanje VII stepena, odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - iz oblasti zaštite od požara, sigurnosti i tehničkih struka,
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
- poznavanje rada na računaru,

Za poziciju 03:
- Visoka stručna sprema, najmanje VII stepena, odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - pravne struke,
- najmanje 4 (četiri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
- poznavanje rada na računaru,

Za poziciju 04:
- Visoka stručna sprema, najmanje VII stepena, odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - ekonomske, pravne ili druge društvene ili tehničke struke,
- najmanje 4 (četiri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
- poznavanje rada na računaru,

Za poziciju 05:
- Visoka stručna sprema, najmanje VII stepena, odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - pravne ili druge društvene struke,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
- poznavanje rada na računaru.

Napomena: za pozicije 01. i 03. izabrani kandidati moraju ispunjavati i uslov u pogledu nepostojanja sigurnosnih smetnji u smislu odredbi člana 30. i 31. stav 1. Zakona o zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik BiH", broj 54/05 i 12/09), te će prije donošenja rješenja o postavljenju biti predmet sigurnosne provjere u skladu sa postupkom za izdavanje sigurnosne dozvole za pristup tajnim podacima, i to izabrani kandidat za poziciju 01. za pristrup tajnim podacima stepena „TAJNO", a izabrani kandidat za poziciju 03. za pristup tajnim podacima stepena „POVJERLJIVO".

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (orginal ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
3. kandidati za radno mjesto stručnog saradnika (pozicija 05.) koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, dužni su dostaviti i:
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika i
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,
4. dokaz o poznavanju rada na računaru,
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:


"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Ministarstvu unutrašnjih poslova/Ministarstvu unutarnjih poslova
Zeničko-dobojskog kantona"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.V.D. DIREKTOR


Refik Begić, magistar upravePortali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare