Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 20.07.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Strane književnosti, Anglistika

- dana
Poslodavac:
Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Rektorat
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Bijeljina
Rok prijave:
20.07.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 69. i člana 89. Zakona o visokom obrazovanju ( Službeni glasnik RS broj 73/10, 104/11, 84/12 i 108/13 i 44/15), i na osnovu Odluke Senata broj: 1-S-260-XXXIII/17 od 29.06.2017. godine Univerzitet u Istočnom Sarajevu objavljuje Konkurs

Organizaciona jedinica: Filozofski fakultet Pale

KATEDRA ZA SOCIOLOGIJU
1. Za izbor nastavnika u sva nastavno-naučna zvanja za užu naučnu oblast Teorijska sociologija i užu oblast obrazovanja Teorijska sociologija (predmeti: Opšta sociologija 1 na Filozofskom fakultetu Pale, Sociologija na Pravnom fakultetu Pale – odjeljenje u Bijeljini i Fakultetu za proizvodnju i menadžment Trebinje)..........................................................................................1 izvršilac

KATEDRA ZA ISTORIJU
2. Za izbor u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Istorija novog vijeka i užu oblast obrazovanja Metodika nastave istorije (predmeti: Metodika nastave istorije I, Metodika nastave istorije II, Bosna i Hercegovina pod austrougarskom vlašću, Istočno pitanje i Nacionalna istorija novog vijeka).................1 izvršilac

KATEDRA ZA SRBISTIKU
3. Za izbor u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Specifični jezici i užu oblast obrazovanja Savremeni srpski jezik i lingvistika (predmeti: Morfologija srpskog jezika, Tvorba i leksikologija srpskog jezika, Norme srpskog jezika – sistem i realizacija, Jezička kultura, Lektura i korektura teksta i Savremeni srpski jezik)..................................................................1 izvršilac

STUDIJSKI PROGRAM MATEMATIKA I RAČUNARSTVO

4.Za izbor nastavnika u sva nastavno-naučna zvanja za užu naučnu oblast Matematička analiza i primjene i užu oblast obrazovanja Matematička analiza i primjene (predmeti: Analiza 1, Analiza 2, Parcijalne diferencijalne jednačine (Jednačine matematičke fizike), Vjerovatnoća i statistika i Diferencijalna geometrija)........................................................................................1 izvršilac

5. Za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Računarske nauke i užu oblast obrazovanja Softersko inženjerstvo (predmeti: Metodika nastave računarstava 1, Baze podatak, Osnovi informatike, Informacione tehnologije u geografiji, Metodika nastave računarstva 2, Računarski praktikum, Programski paketi u matematici, Informatka, Pedagoška informatika)...............................1 izvršilac

STUDIJSKI PROGRAM MATEMATIKA I FIZIKA
6.Za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Fizika kondenzovane materije i užu oblast obrazovanja Opšta fizika (predmeti: Elektromagnetizam, Atomska i molekularna fizika, Statistička fizika, Osnovi teorijske mehanike, Praktikum elektromagnetizma i optike, Optika, Fizički osnovi elektronike, Kvantna fizika)................................. 1 izvršilac

STUDIJSKI PROGRAM PEDAGOGIJA

7. Za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Didaktika i užu oblast obrazovanja Didaktika (predmeti: Osnovi didaktike, Nastavni sistemi, Multimedijska nastava, Obrazovna tehnologija, Metodičke osnove jezičko-umjetničke nastave, Metodičke osnove prirodno-matematičkog obrazovanja, Metodika rada sa darovitim učenicima, Didaktičke inovacije, Didaktičke teorije, Interaktivne metode u nastavi, Pedagoška dokimologija, Interaktivno učenje, Inovativni metodički modeli jezičko-umjetničke nastave, Inovativni metodički modeli prirodno-matematičkog obrazovanja).........................................................................1 izvršilac

STUDIJSKI PROGRAM POLITIKOLOGIJA I MEĐUNARODNI ODNOSI

8. Za izbor u zvanja docenta za užu naučnu oblast Međunarodni odnosi i nacionalna bezbjednost i užu oblast obrazovanja Međunarodni odnosi (predmeti: Međunarodni odnosi,Međunarodni politički i ekonomski odnosi, Geopolitika, EU i spoljna politika BiH, Prevencija i rješavanje konflikata, Balkanski odnosi)..1 izvršilac

Alekse Šantića bb , 71 420 Pale


Organizaciona jedinica: Poljoprivredni fakultet Istočno Sarajevo

1. Za izbor u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Biljne nauke, botanika i užu oblast obrazovanja Botanika (predmet: Biologija I, Biologija II, Botanika sa anatomijom drveta, Sistematika i filogenija viših biljaka i Osnovi biologije i ekologije)..................................................................................…….1 izvršilac

Vuka Karadžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo


Organizaciona jedinica: Saobraćajni fakultet Doboj

1. Za izbor nastavnika u sva nastavno-naučna zvanja za užu naučnu oblast Transportno inženjerstvo i užu oblast obrazovanja Drumski saobraćaj i transport (predmeti: Upravljanje kvalitetom, Dijagnostika i održavanje motora)................1 izvršilac

2. Za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Transportno inženjerstvo i užu oblast obrazovanja Interdisciplinarni programi i kvalifikacije koji uključuju usluge transporta (predmeti: Urbanizam i Putevi)................................. 1 izvršilac

Vojvode Mišića 52, 74 000 Doboj

Organizaciona jedinica: Ekonomski fakultet Brčko

1. Za izbor u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Računovodstvo i revizija i užu oblast obrazovanja Računovodstvo (predmeti: Računovodstvo, Upravljačko računovodstvo, Računovodstvo troškova, Strategijsko upravljačko računovodstvo)...............................................................................1 izvršilac

2. Za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Računovodstvo i revizija i užu oblast obrazovanja Računovodstvo (predmeti: Računovodstvo troškova, Računovodstvo za preduzetnike).................................................. 1 izvršilac

3. Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Statistička analiza i užu oblast Statistička analiza (predmeti: Statistika, Ekonomska statistika, Finansijska matematika) .................................................................1 izvršilac

Studentska 11, 76 100 Brčko

Organizaciona jedinica: Ekonomski fakultet Pale

1. Za izbor u zvanje nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Specifični jezici i užu oblast obrazovanja Engleski jezik na nematičnim katedrama (predmeti: Engleski jezik i Poslovni engleski jezik, studijski program Ekonomija i Engleski jezik 1 i Engleski jezik 2, studijski program Turizam i hotelijerstvo).........................1 izvršilac

Alekse Šantića 3, 71 420 Pale

Organizaciona jedinica: Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Pale

1. Za izbor u zvanje nastavnika u sva nastavno-naučna zvanja za užu naučnu oblast Sportske i rehabilitacione nauke i užu oblast obrazovanja Kineziologija sportske rekreacije i rehabilitacije (predmet: Sportska medicina)..............1 izvršilac

Stambulčić bb, 71 420 Pale


Organizaciona jedinica: Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina

1. Za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Specifične književnosti i užu oblast obrazovanja Strane književnosti (Anglistika) (predmeti: Engleski jezik 1 i Engleski jezik 2), 50% radnog vremena..............................1 izvršilac

Semberskih ratara bb, 76 300 Bijeljina

Organizaciona jedinica: Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo

1. Za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Računarske nauke i užu oblast obrazovanja Informacioni sistemi.................................................2 izvršioca

Vuka Karadžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo


Organizaciona jedinica: Pedagoški fakultet Bijeljina

1. Za izbor nastavnika za užu naučnu oblast Umjetnost (Stvaralaštvo- svi oblici stvaralaštva) i užu oblast obrazovanja Teorijsko umjetnička oblast (predmeti: Metodika nastave likovne kulture i Dječije stvaralaštvo).............1 izvršilac

Semberskih ratara bb, 76 300 Bijeljina


Organizaciona jedinica: Pravni fakultet Pale

1. Za izbor u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Krivično pravo i krivično procesno pravo i užu oblast obrazovanja Krivično i krivično procesno pravo (predmeti: Krivično pravo I i Krivično pravo II), 50% radnog vremena...........1 izvršilac

2. Za izbor u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Teorijska ekonomija i užu oblast obrazovanja Teorijska ekonomija (Osnovi ekonomije i Ekonomska politika i evropske integracije).....................................................1 izvršilac

Alekse Šantića 3, 71 420 Pale


Pravoslavni bogoslovski fakultet „Sveti Vasilije Ostroški“ u Foči

1. Za izbor u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Istorijsko-teološke nauke (predmeti: Istorija Crkve 1 i 2 i Istorija pomjesnih crkava)..1 izvršilac

Njegoševa br.6, 73 300 Foča

Kandidati moraju da ispunjavaju opšte i posebne uslove predviđene Zakonom o radu i uslove utvrđene čl. 77.;78.; i 87. Zakona o visokom obrazovanju.

Uz prijavu na Konkurs kandidati prilažu:
- ovjerene kopije diploma o stečenoj visokoj spremi i magistraturi, odnosno dokaz o završenom drugom ciklusu studija (za izbor u zvanje višeg asistenta) i ovjerenu kopiju doktorske diplome (za izbor u nastavna zvanja),
- izvod iz matične knjige rođenih,
- dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran),
- kratku biografiju i bibliografiju kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članovima 77.;78.; i 87. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Sa kandidatima koji su podnijeli uredne, potpune i blagovremene prijave na konkurs biće obavljen intervju.
Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na adrese organizacionih jedinica.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare