Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 18.01.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Sekretar suda

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Bihać
Rok prijave:
18.01.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34. i člana 88. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", br.14/17, 16/17), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Kantonalnog suda u Bihaću, objavljujeJAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika
u Kantonalnom sudu u Bihaću-Sekretar suda -1 (jedan) izvršilac

Sekretar suda je rukovodeći državni službenik koji poslove iz svoje nadležnosti vrši na način da koordinira i usmjerava rad osnovnih organizacionih jedinica suda; osigurava izvršavanje poslova po nalogu predsjednika suda; upoznaje predsjednika suda o stanju i problemima u sudu te predlaže poduzimanje potrebnih mjera, neposredno vrši poslove koji su mu Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji stavljeni u nadležnost. Ostvaruje saradnju sa drugim sudovima, tužilaštvima, i drugim državnim organima; odgovoran je za pravilno i i blagovremeno obavljanje administrativnih, tehničkih i finansijskih poslova u sudu. Za svoj rad odgovaran je predsjedniku suda.

Opis poslova: Prati i koordinira rad zaposlenika u sudu i organizacionih jedinica u sudu; preduzima mjere radi boljeg i efikasnijeg obavljanja poslova sudske uprave; priprema opšte i pojedinačne akte suda; vodi sve poslove u vezi sa procedurom prijema zaposlenika u radni odnos i vodi personalnu evidenciju zaposlenih; ocjenjuje rad zaposlenika u sudu; održava sastanke sa rukovodiocima organizacionih jedinica radi planiranja poslova u sudu; osigurava pravilnu primjenu kodeksa ponašanja zaposlenika u sudu; brine o blagovremenoj izradi izvještaja suda; vodi računa o materijalno-tehničkim potrebama suda, pravilnom korištenju sredstava i opreme suda, uključujući i poslove javne nabavke, a sa predsjednikom suda učestvuje u izradi prijedloga budžeta; organizuje vođenje evidencije i kontrole odsustva s posla za suce i zaposlenike; po ovlaštenju predsjednika suda vrši poslove u vezi sa pritužbama stranaka na rad zaposlenika u sudu i neposredno komunicira sa strankama; vodi evidenciju sudskih tumača i vještaka; vodi administrativne poslove u disciplinskom postupku i evidenciju izrečenih disciplinskih mjera; vrši i sve druge poslove iz domena sudske uprave po nalogu predsjednika suda.

Uslovi: Pored općih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji kantonalnog suda u Bihaću (Prečišćeni tekst) br.001-0-Su-17-000339 od 31.03.2017.god. i Izmjena istog pravilnika br.001-0-Su-17-000907 od 16.10.2017.god., i to:
-VSS - VII stepen -pravne struke ili visoko obrazovanje prvog (240 ECTS bodova), drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja -pravne struke,
-stručni ispit,
-poznavanje rada na računaru,
-najmanje pet godina radnog iskustva, nakon sticanja VSS, uključujući i odgovarajuće iskustvo na organizacijskim poslovima u trajnju od najmanje tri godine.

Prijavljivanje na konkurs:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton -Uredu za postavljenja u Bihaću, Ul. Alije Đerzeleza br.6, ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton -Uredu za postavljenja u Bihaću, Ul. Alije Đerzeleza br.6, ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili stručni ispit gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon stručnog ispita pismeno obavještavaju o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit, a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana od dana održavanja stručnog ispita, odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, kao i kandidati za koje se utvrdi da ne ispunjavaju uslove javnog konkursa, ne mogu biti postavljeni na radno mjesto obuhvaćeno javnim konkursom.

Izabrani kandidat dužan je u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru dostaviti Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju općih uslova iz javnog konkursa,

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", br.22/17).

Prijavni obrazac, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa na službenoj internet stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH, putem pošte, preporučeno na adresu:Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Ured za postavljenja u Bihaću
Ul. Alije Đerzeleza br.6
77 000 Bihać
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika
u Kantonalnom sudu u Bihaću: 114/17".


Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. ovog konkursa neće biti razmatrane.
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Unsko-sanski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:pet godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare